San~Juan 5

1Chenu udete nú unga bee nucua' che unga tucu eliñi' bee bene Israel, nu uya Jesuse eyeche Jerusalén. 2Nu Jerusalén axu ru'u puerta nú lee bee sanchi, nzucu tucu estanque llene nú lee Betesda cuna dialu hebreo, nu rlu'cune ayu' curdure. 3Nu liñi bee curdure ze'e nucua'a huaxi bee bene enu riti, bee bene enu niquie'lu, bee bene enu necuxu, bee bene enu neati be'la'. Nucua'a quiebeei nú cuñi lu inza nú nu' liñi estanque ze'e. 4Xne nu'tsia nu'tsia chenu rlaca tucu ángele' Diose rcuñi inza ze'e. Chequie bene enu rluti riu'u lu inza ze'e chenu rcuñi lue, chu rieca' bene ze'e, lu xitse lubee elichia nú secalla. 5Nu leta bee bene enu riti ze'e netse tucu niyu enu necala treinta y ocho lana nú riti. 6Chenu ulañi' Jesuse li'i nú nuxui ze'e, nu uri'inu beya' nú hua'tula riti, che unidichia'nu lui: ―¿Niarqui'lu nú yeca'lu la? 7Nu ucuaqui bene enu riti ze'e lunu: ―Detá, lecati lucua para nú du' li'á lu inzaquie' chenu rcuñine, cada chenu niarquia nú chu'a lu inzaquie', stucu bene rluti chu riu'u lue. 8Chequie uni Jesuse lui: ―Uzetee, una'tse camiya'lu nu utse'. 9Hora ze'e uyeca'i, nu una'tsei camiya'i nu uquixiei nú utsei. Pero bichia ze'e neca bichia nú sulachi bee bene, 10che uni bee bene Israel lu bene enu uyeca' ze'e: ―Bichia quie' neca bichia nú sulachi bee bene, leca modo nú uya'lu camiya'lu nee. 11Nu ucuaqui bene ze'e: ―Bene enu uri'iyeca li'á, li'illa unilla lua: “Una'tse camiya'lu nu uquia'a.” 12Nu unidichia' beei lui: ―¿Ti uni lulu: “Una'tse camiya'lu nu uquia'a”? 13Pero la ri'i bene ze'e beya' ti uri'iyeca li'i, xne uyu'u Jesuse leta huaxi bee bene enu nucua'a ze'e. 14Luze'elá uchu'u zeca'la Jesuse bene ze'e liñi indu llene Jerusalén, nu uninu lui: ―Uri'i beya', nú uyeca'la'lu, la ria'lu dula para nú la zeca'lu stucu nú maselá lunú ulle'calu. 15Chequie chu nza bene ze'e nu uyatixiule'i lubee bene Israel, nú Jesuse neca enu uri'iyeca li'i. 16Enze'e uquixie beei nú rcua'na beei xa na'tse beei Jesuse para nú úti beei li'inu, xne rri'inu bee milagrocua' bichia nú sulachi bee bene. 17Pero uni Jesuse lubeei: ―Pa Diose siempre rri'inu lunú riala ri'inu, enze'e le'ca rri'á tucu nú rri'inu. 18Enze'e máse niarqui' bee bene Israel útibeei Jesuse, la necane equietsia beenú rri'inu bichia nú sulachi bee bene, le'ca necane equie nú rri'inu nú reca igualenu Diose, chenu rninu nú neca Diose mero Pa'nu. 19Chequie uni Jesuse lubeei: ―Li'á neli ixiule'a luhua, nú Lli'ñi Diose lecaxi ri'i tuculi'nu, li'inu rri'inu lunú rlañi'nu nú rri'i Pa'nu. Xne ye nú rri'i Diose le'ca esquie rri'i Lli'ñinu. 20Xne seca Diose Lli'ñinu nu sete'nu Lli'ñinu ye nú rri'inu, nu másesca'lá lube'lánu huaxi beenú llenesca'lá lu Lli'ñinu, nú másela chenu arqui'hua. 21Xne tucu nú rri'i Diose nú rehuañi zeca bee bene enu unguti nu rdete'nu elunehuañi' beei, le'ca scua Lli'ñinu rdete' elunehuañi lu enu niarqui'nu nú dete'nue. 22Nu la hualu Diose lu cuenda' bee bene, sino que utsa'nanu lu Lli'ñinu nú hualue lu cuenda' bee bene, 23para nú lu'cu ye bee bene ula'na lu Lli'ñi Diose tucu nú rlu'cu beei ula'na lunu. Nu enu la lu'cu ula'na lu Lli'ñinu, le'ca la lu'cu nze'e ula'na lu Pa'nu enu uxe'la li'inu. 24’Li'á neli rnia luhua: Nú bene enu sucu' stichia'a, cuna nú chili arqui' nze'e Diose, li'inu enu uxe'la li'á, li'illa rlu'culalla elunehuañi nú leca xunga laxu lu Diose. Chequie la yala'lla castiya' Diose, xne la neca'lla xi neca bene enu unguti lu Diose, li'illa rlu'culalla elunehuañi lunu. 25Le'ca neli rnia luhua nú nze'tala hora, nu nee hora quie', neca chenu bee bene enu neca xi neca bee bene enu unguti lu Diose, yene' beei chii Lli'ñi Diose, nu bee bene enu zucu' stichia'nu, lu'cu beella elunehuañi lu Diose. 26Xne tucu nú rlu'cu Diose elunehuañi, le'ca scua udete'lanu sa' elunehuañicua' lu Lli'ñinu, 27nu le'ca udete'lanu elurnibiya' lu Lli'ñinu para nú hualunue lu cuenda' bee bene iliulabe, xne li'inu necanu Bene enu uxe'la Diose lu iliulabe. 28La chenu arqui'hua lunú rnia luhua, xne riña bichia chenu ye bee bene nguti, yene' beei chi Lli'ñi Diose 29nu chiu'ubeei liñi eluhua'beei. Nu bee enu uri'i tucu nú niarqui' Diose, huañi beei para nú lu'cu beei elunehuañi cuna li'inu. Pero bee bene enu necha uri'i, le'ca huañi beei para nú yala beei castiya nú riala beei. 30’Nu li'á lecaxi ri'á lunú necatsia elliebacu' e'cua. Li'á rlualua lu cuenda' bee bene tucu nú rnibiya' paa, nu rri'á elu usticia tucu nú rialane, xne la ri'á tucu nú necatsia ellibacua, sino que rri'á tucu nú niarqui' Paa enu uxe'la li'á. 31Tunu le'catsia li'á rnia lu cuenda' li'á, lecaxi zibi' stichia'a che. 32Pero stucu enu rni lu cuenda' li'á, nu nediya nze'ca nú neli neca lunú rni nze'e lu cenda' li'á. 33Li'ihua uxe'lahua bee bene enu uya nedichia' lu Juan, nu li'illa unilla puro nú neli neca luhua. 34Añinzuca nú la qui'ña nú ni zecaa luhua lunú uni bene lu cuendaa, pero nia luhua lunú uni Juan para nú tsila'ahua. 35Juan unga xi neca tucu quii nú rdu'llie'e, nu li'ihua chiqui' ñia utsu arqui'hua nu uri'ihua caso lunú uzete'lla li'ihua lle'na tiembu. 36Pero li'á másela huaxi nú lubea luhua luquelá nú uzete' Juan li'ihua lu cuenda' li'á. Xne lunú uni Pa Diose nú ri'á neca lunú rri'á nee para nú neli acachee nú Diose uxe'la li'á. 37Nu le'ca Paa enu uxe'la li'á, uninu equie cuenda' li'á, añinzuca nú leca xunga ubene'hua chiinu nu lá lañi'hua li'inu. 38Nu le'ca lá zucuhua stichia'nu, enze'e la chili arqui'hua bene enu uxe'lanu. 39Li'ihua chiqui' sete' nze'cahua lu Stichia' Diose chenu rulahuane, xne nzuquiehua nú scua lu'cuhua elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe, nu añinzuca nú le'ca li'i lu ichi' Stichia' Diose rni lu cuenda' li'á, 40pero li'ihua la zelahua chili arqui'hua li'á para nú lu'cuhua elunehuañicua'. 41’Li'á la la'na nú zucu' ayaa bee bene li'á. 42Nu nediya nze'ca nú li'ihua la zecahua Diose. 43Li'á uriña lu cuenda' Pa; nu lá ri'i casohua li'á, pero tunu nze'ta stucu bene enu nze'ta lu cuenda' li'itsia, a'la nze'e si ri'i casohua. 44¿Xa modo nú chili arqui'hua li'á, tunu li'ihua máse rla'nahua nú zucu' ayaa beelá bee sa'hua li'ihua, luhuare nú la'nahua nú ya'na nze'cahua lu tucutsia li'inu enu neca Diose che? 45La ri'ihua elliebacu' nú tia li'á xanabitsia lu cuenda'hua lu Diose, xne enu xanabitsi lu cuenda'hua neca Moisés, enu nzuquiehua nú ri'i elietsa luhua. 46Xne tunu li'ihua neli uchili arqui'hua lunú uni Moisés, le'ca chili arqui'hua li'á, xne equie cuenda' li'á uquie'e Moisés lu ichi' Stichia' Diose. 47Pero tunu la chili arqui'hua lunú uquie'e Moisés, ¿xa chili arqui'hua lunú rnia luhua che?

will be added

X\