San~Juan 4

1Uri'i bee fariseo beya' nú nu' huaxilá bee bene' Jesuse, nu le'ca rrinzalánu bee bene luquelá Juan, 2añinzuca nu la neca mero Jesuse enu rrinza bee bene, sino que bee bene'nu neca enu rri'nza bee bene. 3Chenu uri'i Jesuse beya' bee nucua', uchiu'unu lu iliu Judea, nu nzanu lu iliu Galilea. 4Pero chenu nzanu lu iliu Galilea, rqui'ña nú detenu enza lu iliu Samaria. 5Nu uriñanu tucu eyeche nú lee Sicar, nú nchiucu' lu iliu Samaria axu lu yuu nú udete' Jacob lu lliana'lla José. 6Ze'e nzucu tucu tsu nú rni bee bene tsu' Jacob, nu lunú ullacala' Jesuse nú seenu, chequie uzucunu ru'u tsu ze'e tucu rebibichia. 7Hora ze'e uriña tucu una'a Samaria ru'u tsu ze'e nú nze'ta chiya'lla inza nu uni Jesuse lulla: ―I'ña lle'na inza lulu hua'a. 8Nu bee bene'nu nzuela beella eyeche ze'e nzetsii beella nú acu beella. 9Nu lunú la quiete' bee bene Israel bee bene Samaria, chequie ucuaqui una'a ze'e lu Jesuse: ―Li'á neca bene Samaria, nu ¿xie'lanu bene Israel necalu nu rnacu'lu inza lua la? 10Nu uni Jesuse lulla: ―Tunu rri'ilu beya' lunú niarqui' Diose nú liqui'nu lulu, nu rri'ilu beya' tineca enu rnacu' inza lulu. Li'ilu nacu'lu inza lua, nu li'á liquia inza nú rliqui' elunehuañi lulu. 11Chequie uni una'a ze'e lu Jesuse: ―Detá, lecaxi uya'lu para nú hualu inza, nu chiqui' aquié tsuquie', ¿cá chiya'lu inza nú rliqui' elunehuañi? 12Tsuquie' neca nú utsa'na Jacob bene'ru enu udetela luru, nu le'ca inza cua' ungue'lla cuna bee endu'lla cuna bee nañi'beella. ¿Xie' másela neca equielu lulla la? 13Nu uni Jesuse lulla: ―Ye bee bene enu rue' inza quie', bichi' zeca' beei stucu bese, 14pero bee enu hue' inza nú detea, leca' xunga bichi' nze'e. Xne inza nú detea lulla liñii liñi arqui'lla xi neca tucu elu la tsuxe rliñi inza, nu lu'culla elunehuañi nú leca xunga laxu. 15Nu uni una'a ze'e lunu: ―Detá, uli'qui' inza cua' lua para nú la bichia'a stucu bese, nu la yela'a ru'u tsuquie' huaa inza. 16Che uni Jesuse lulla: ―Uquia tucu niyu'lu nu chu ye'ta zecalu. 17Nu ucuaqui una'a ze'e lunu: ―La lu'cua niyu. Che ucuaqui Jesuse nú uninu lulla: ―Neli rnilu nú la lu'culu niyu, 18xne uchialálu cuna ayu' niyu, nu nee niyu enu nzucunulu la nechialu cuna li'i. Enze'e neli lunú unilu scua. 19Chenu ubene' una'a ze'e nucua', che unilla lunu: ―Detá, rri'á beya' nú li'ilu necalu tucu profeta' Diose. 20Bee bene'ru enu udetela ulu'cu beella ula'na lu Diose equie dañi quie', pero li'ihua enu neca bee bene Israel rnihua nú eyeche Jerusalén neca elu lu'cu bee bene ula'na lu Diose. 21Nu ucuaqui Jesuse: ―Una'a, uchili arqui' nú rnia, nú riña bichia nú lu'cu bee bene ula'na lu Diose Pa liñibe sin nú ye'ta beella equie dañi quie', nu ni' la qui'ña' nú chue beella eyeche Jerusalén. 22Li'ihua la ri'ihua beya' ti rlu'cuhua ula'na lu. Pero li'iru nediya'ru ti rlu'curu ula'na lu, xne lubee bene Israel nze'ta enu tsila'a bee bene. 23Nu nee horaquie', uriñala bichia nú ye bee bene enu neli rlu'cu ula'na lu Diose, lu'cu beella ula'na lunu tucu nú rialane equie cuenda' Espíritu Santo. Xne scua niarqui' Diose Pa liñibe nú ri'i bee bene enu rlu'cu ula'na lunu. 24Diose necanu Espíritu, nu bee enu rlu'cu ula'na lunu rqui'ña nú neli lu'cu beella ula'na lunu equie cuenda' Espíritu Santo. 25Chequie uni una'a ze'e lu Jesuse: ―Li'á nediyaa nú nze'ta Mesías (enu le'ca lee Cristo), nu chenu riñanu, li'inu ixiule'enu yeene lua'ahua. 26Nu uni Jesuse lulla: ―Li'á neca Cristo enu rnilu, nu li'inu necanu enu rdichia'nulu nee. 27Hora ze'e uriña bee bene'nu, nu nzenu arqui'beella nú rdichia'nunu tucu una'a. Pero ni' tucu beella né nedichia' beella lunu xi niarqui' una'a ze'e, urre xi rdichia'nunu li'inchu. 28Chequie utsa'na una'a ze'e ere'nchu ru'u tsuu ze'e nu nzanchu eyeche ze'e elu uya ni'nchu, lubee bene: 29―Utehua ne lañi'hua tucu bene enu uni lua lu ye beenú uri'á. ¿Xie' la necalla Cristo la? 30Che uchiu'u beei eyeche ze'e nu uyabeei elu nzu Jesuse. 31Diquila nú nza una'a ze'e eyeche ze'e, uni bee bene' Jesuse lunu: ―Maestro, udacu lle'na nú aculu. 32Pero uninu lubeella: ―Li'á rlu'culá tucu elubacu nú acua, núla chuluhua. 33Nu uquixie bee bene'nu unidichia' beella lu sa'beella: ―¿Xie' nu'ti ube'tayula nú udacunu la? 34Chequie uni Jesuse lubeella: ―Elubacua neca nú rri'á lunú niarqui' Diose enu uxe'la li'á, nu tsalua lunú uninu lua nú ri'á. 35Li'ihua rnihua: “Rri'isca'lá se stacu guu para nú aca ula'cu.” Pero li'á nia luhua: Nú uletsahua luhua nu ubi'yacuruhua lubee yuu, nú necala bee para nú aca ula'cu lubee. 36Nu bene enu rquietesa' ula'cu riuculla lunú rialalla equie riña' nú rri'illa. Nu bee ula'cu nú rri'illa necalane para elu nu' elunehuañi nú leca xunga laxu, nu scua bene enu rdu' nii nu bene enu rri'i ula'cu tucutse ñia nzu arqui'beella. 37Neli lunú rni bee bene: “Urene enu rdu' nii nu stucu enu rri'i ula'cu.” 38Li'á uxe'la li'ihua para nú ri'ihua ula'cu elu né ri'ihua riña', urene enu uri'i riña', nu li'ihua uyari'ihua ula'cu elu uri'i beella riña'. 39Huaxi bee bene lu iliu Samaria ze'e uchili arqui'beei Jesuse lunú uni una'a ze'e lubeei, chenu uninchu lubeei: “Unilanu lua luye nú uri'á.” 40Enze'e chenu uriña bee bene lu iliu Samaria ze'e elu nzu Jesuse, uziquie beei lunu nú ya'nanu cuna li'ibeei. Nu uya'nanu cuna li'ibeei chiucu bichia. 41Nu huaxilá bee bene uchili arqui'beei li'inu, chenu ubene'beei lunú rninu. 42Chequie unibeei lu una'a ze'e: ―Nee laneca lunú unitsialu luru nzeli arqui'ru li'inu, sino que li'i e'curu ubene'la'ru lunú rninu, nu nediya' nze'caru nú li'inu necanu Cristo enu tsila'a bee bene iliulabe. 43Chenu udete rucu bichia ze'e, uchiu'u Jesuse lu iliu Samaria nu nzanu enza Galilea. 44Xne le'ca li'inu uninu, nú ni' tucu profeta la lu'cu bee bene ula'na lulla lachilla. 45Pero chenu uriñanu lu iliu Galilea, uyucu nze'ca bee bene lu iliu ze'e li'inu, xne le'ca nu beei uya beei eliñi baxcu Jerusalén nu ulañi' beei ye bee milagro nú uri'inu lu eliñi ze'e. 46Chequie uya zeca Jesuse eyeche Caná nú nchiucu' lu iliu Galilea, elu uri'inu nú unga inza biñu. Nu eyeche Capernaum ze'e nzucu tucu bene' arre enu riti lliana'. 47Chenu ungabiya' bene' arre ze'e nú uriña Jesuse Galilea, nu uchiu'unu lu iliu Judea. Che uyalla elu uriña Jesuse nu uziquiella lunu nú chánu riyecanu lliana'lla enu yamero ati. 48Nu uni Jesuse lulla: ―Li'ihua la chili arqui'hua li'á tunu la lañi'hua tucu seña, urre bee milagro nú rri'á. 49Pero ucuaqui bene' arre ze'e nú unilla: ―Detá, yexetsia uchaa ante nú ati lliana'a. 50Chequie uni Jesuse lulla: ―Ubenchila' ni'lu, nzucu nze'cala lliana'lu. Nu uchili arqui' bene ze'e lunú uni Jesuse, nu chu nzialla enza ni'illa. 51Diquila nú nzialla, uyacha'calu bee moso'lla li'illa nu unibeei lulla: ―Nzucu nze'cala lliana'lu. 52Chequie unidichia'lla lubeei nú xiura uquixie nú uzucu nze'ca lliana'lla, nu unibeei lulla: ―Neca' tucu rqui tucu uchee uchiu'u xle'i. 53Che uri'i bene ze'e beya' nú hora ze'e neca chenu uni Jesuse lulla: “Nzucu nzecala lliana'lu”, nu uchili arqui'lla cuna ye bee bene ni'lla Jesuse. 54Nucua' neca milagro rrucu nú uri'i Jesuse lu iliu Galilea, chenu ubenchila'nu nú uyanu lu iliu Judea.

will be added

X\