San~Juan 13

1Ante eliñi baxcu, nediya'la' Jesuse nú entariñala hora nú tsa'nanu iliulabequie' para nú nzianu zucunu cuna pa'nu Diose. Li'inu chiqui' uzecanu bee bene'nu lu iliulabe quie' nu secasca'nu li'ibeella hasta nee. 2Nu chenu racuxee beella, uyu'u beze'lu arqui' Judas Iscariote lliana' Simón Iscariote para nú dete' cuendai Jesuse. 3Pero nediya'la'nu nú Pa'nu Diose utsa'nala yeene yanu, nu le'ca nediya'la'nu nú enza lu Pa'nu Diose nze'tanu nu enza lu Pa'nu Diose benchila' zecanu. 4Diquila nú racuxee beella utsulínu nu uluanu laquie nú nutunu lu xucunu nu ullica'nu tucu tualla xla'cunu. 5Che chu udu'nu inza liñi tucu exqui'ña, nu uquixienu rquienu cuchiu' bee bene'nu, nu rcui'chinue cuna tualla nú naca'cu xla'cunu. 6Chenu nze quienu cuchiu' Simón Pedro, unilla lunu: ―Detá, la yala nú quielu cuchiu'a. 7Nu ucuaqui Jesuse lulla: ―Nee la ri'ilu beya' lunú rri'á, pero enta chenu ri'ilu beya'e. 8Chequie uni Pedro lunu: ―¡La zelaa nú quielu cuchiu'a! Nu uninu lulla: ―Tunu la quiea cuchiu'lu la aca'lu benea che. 9Nu ucuaqui Simón Pedro lunu: ―Aa che, Detá, pero la quieelu cuchiu'tsia, le'ca uquiee ya nu u'cha' li'á che. 10Pero ucuaqui Jesuse lulla: ―Enu ungutsala, cuchiu'tsia nze'e rqui'ña nú chequielá, xne leca' xi naa diquilla. Nu li'ihua leca' xi naahua, añinzuca nú laca yehua. 11Li'inu uninu: “Añinzuca nú laca yehua”, xne nediya'nu nú ta enu dete' cuenda li'inu. 12Chenu ulaxu nú uquieenu cuchiu' bee bene'nu, che ungutu zecanu laquie nú uluanu lu xucunu, nu chu uzucu zecanu lu mexa nu uninu lubeella: ―¿Rri'ihua beya' lunú uri'á luhua la? 13Li'ihua rnihua Maestro nu Detá lua, nu neli'hua xne scua necane. 14Nee li'á nú neca ulaxcuela nu Detá uquia cuchiu'hua, le'ca scua rqui'ña nú quiehua cuchiu' bee sa'hua. 15Ulubela luhua xa ri'ihua para nú le'ca scua tucu nú uri'á ri'ihua. 16Li'ihua nediya'hua nú ni'tucu moso' la neca equielái lu patron'i, le'ca bene enu nza luhuare' stucu bene la neca equielái lu bene enu xe'la li'i. 17Ñia nza lu cuenda'hua tunu rri'ihua beya' bee nucua' nu zucu'huane. 18’La nia lu cuenda' yehua, li'á nediya tahua bee enu ucañia. pero rqui'ña nú yalu tucu nú rni lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Li'i e'cu enu racunua, ubelleta equiea.” 19Nia nucua' luhua ante nú acane para nú chenu acane, chili arqui'hua nú li'á necaa enu necaa. 20Neli nia luhua: Nú bene enu ri'i caso bene enu xe'laa, rri'i caso nze'e li'á, nu enu rri'i caso li'á, li'illa rri'i casolla enu uxe'la li'á. 21Chenu ulaxu nú uni Jesuse scua, chiqui' nehuana utsu arqui'nu, che udixiule'e nze'canu lubeella nú uninu: ―Neli nia luhua nú tucuhua dete' cuenda li'á. 22Chequie uquixie ubi'ya bee bene'nu lu sa'beella, nu la ri'i beella beya' tabeella neca enu uninu lu cuenda'. 23Nu tucu bene' Jesuse enu chiqui' secanu enu nzucu cue'tsenu diqui nú racuxe beella, 24uri'i Simón Pedro seña lulla para nú nedichia'lla lunu, núti lu cuenda' rninu. 25Che bene'nu enu nzucu cue'tsenu unedichia'lla lunu: ―Detá, ¿Taru enu dete' cuenda li'ilu? 26Nu ucuaqui Jesuse, nu uninu: ―Cuachaa tele'e pá nu ya enu detene nze'ella. Che ucuachanu tele'e pá udete'nu ya Judas Iscariote, lliana' Simón Iscariote. 27Hora nú una'tse Judas pá ze'e chu uyu'u beze'lu arquii, nu uni Jesuse lui: ―Lunú niarqui'lu ri'ilu, yexetsia uri'i. 28Nu ni' tucu beella enu nzucununu lu mexa ze'e né ri'ibeella beya' xinu uninu lui scua. 29Nu lunú Judas nuya' cuenda biti nú nu'che' melu, che nu' beella enu uri'i elliebacu', nú uni Jesuse lui nú chetsii xi chetsii para eliñi, urre dete'i xi dete'i lubee bene enu seca. elitsi. 30Chenu ulaxu udacu Judas pa ze'e chu uchiu'ui nzai nu uyu'ula rula' che. 31Chenu uchiu'u Judas uni Jesuse: ―Nee aca achee poder nú rlu'cu Bene enu uxe'la Diose lu iliulabe, nu equie cuenda' li'inu aca achee poder nú rlu'cu Diose. 32Nu scua tucu nú lube' Bene enu uxe'la Diose, xa neca poder nú rlu'cu Diose, le'ca scua lube' Diose poder nú rlu'cu bene enu uxe'lanu, nu la lea' nú acane scua. 33Bee lli'ñia, lle'natsia nzula cuna li'ihua. La'nahua li'á pero tucu nú unila lubee bene Israel, le'ca scua nia luhua nee. Leca modo tsehua elu nza'a. 34Nee liquia tucu mandamiento cuqui luhua: Uzecahua bee sa'hua. Tucu nú se'ca li'ihua, le'ca scua uzecahua bee sa'hua. 35Tunu secahua bee sa'hua, scua ri'i ye bee bene beya' nú li'ihua necahua bee benea. 36Nu uni Simón Pedro lu Jesuse: ―Detá, ¿ca nzalu? Nu uni Jesuse: ―Elu nza'a leca modo tselu nee, pero enta bichia nú ye'tanalalu li'á. 37Che uni Pedro lunu: ―Detá, ¿xiquie nú leca modo tsea cuna li'ilu nee? ¡Nu li'á lecaxi ri'i mase nú atia lu cuenda'lu! 38Nu ucuaqui Jesuse nú uninu: ―¿Neli'lu nú atilu lu cuenda la? Li'á nia lulu nú ante nú bixia tiula, li'ilu chunala bese unilálu nú la chululu li'á.

will be added

X\