San~Juan 11

1Uhuañi tucu bene enu ungariti lee Lázaro, li'illa cuna bee zanalla María nu Marta neca lachi beella Betania. 2Nu María zana Lázaro, li'inchu necanchu enu udu' perfume cuchiu' Jesuse nu ucui'chinchue cuna ichia equienchu. 3Che rucu bela beenchu uxe'la beenchu resuna lu Jesuse nu uni beenchu lunu: ―Detá, amigo'lu Lázaro riti. 4Chenu ubene' Jesuse nucua' uninu: ―Elichia quie' lanecatsiae para nú atilla sino que necane para nú equie cuenda'e acachee poder' Diose nu para nú le'ca acachee poder nú rlu'cu lli'ñi Diose. 5Añinzuca nú chiqui' seca Jesuse Marta cuna María nu Lázaro. 6Chenu ungabiya'nu nú riti Lázaro uya'nasca'lánu xiucu bichia luguare elu nzucunu. 7Udetetsia bee bichia ze'e uninu lubee bene'nu: ―Cha zeca'ahua lu iliu Judea. 8Che uni bee bene'nu lunu: ―Maestro, lacaxeelá nú uniarqui' bee bene Israel ze'e úti li'ilu cuna quiee. ¿Nu nza'lalu ze'e stucu bese la? 9Nu uninu lubeella: ―Li'ihua nediya'hua nú chi'chiucu hora nuya' tucu bichia. Nu tunu bichia see bee bene la llica cuchiu'lla, xne rlañi'lla ellie'e nú nu' lu iliulabe quie'. 10Pero tunu rula' see bene xica cuchiu'lla xne leca ellie'e ye'e lulla. 11Le'ca uninu lubeella: ―Amigo'ahua Lázaro ra'tselalla. Pero nee nzecua'ñialla. 12Nu uni bee bene'nu lunu: ―Detá, tunu ra'tsella yeca'calla che. 13Pero lunú uni Jesuse scua, rnii nú ungutila Lázaro, nu bee bene'nu ulle'ca nú li'inu rninu nú ra'tsetsialla. 14Chequie udixiule'e itá Jesuse lubeella nú uninu: ―Unguti Lázaro. 15Nu ñia nzu arquia nú lecá ze'e, xne scua máse neca nze'cae lu cuenda'hua para nú chili arqui'hua li'á. Nee chahua chebi'ya'ahualla. 16Chequie Tomás enu ri'chia bee bene “cuachi”, unilla lubeelá bee bene' Jesuse: ―Uchahua cuna li'inu para nú atia'ahua cuna li'inu. 17Che uriña Jesuse Betania, nu ungala tacu bichia nú uhuachi' Lázaro. 18Betania axu ria'na Jerusalén, tucu chuna kilometro. 19Nu huaxi bee bene Israel uya bi'ya Marta cuna María, para nú tsala beella arqui' beenchu equie nú unguti zana beenchu. 20Chenu ungabiya' Marta nú axula nze'ta riña Jesuse che uyacha'calunchu li'inu, pero María uya'na ni'beenchu. 21Chequie uni Marta lu Jesuse: ―Detá, tunu nzulu ca'a né ati zanaa. 22Pero li'á nediyaa nú Diose liqui' ye nú nacu'lu lunu. 23Nu uni Jesuse lunchu: ―Li'á rniaa nú huañi zeca zanalu. 24Chequie uni Marta lunu: ―Neli'lu nucua', nediyaa nú huañi zecai chenu huañi zeca bee bene nguti, bichia nú laxu iliulabe. 25Nu uni Jesuse lunchu: ―Li'á neca enu rri'i nú rehuañi zeca bee bene nguti nu rdetea elunehuañi' bee bene. Nu enu chili arqui' li'á mase nú atilla huañi zecalla. 26Nu ye bee bene enu nehuañisca' nu nzeli arqui' li'á leca' xunga ati bee nze'e. ¿Nzelí arqui'lu nú rnia la? 27Nu uninchu lunu: ―Nzelí arquia nú rnilu Detá, li'á nzeli arquia nú li'ilu necalu Cristo Lli'ñi Diose, enu nzu nú riña lu iliulabe. 28Chenu ulaxu nú uni Marta scua lunu, chu uyatixianchu belanchu María, nu uni a'chi'nchu lunchu: ―Uriñala Maestro nu rixianu li'ilu. 29Chenu ubene' María nucua', utsulíxu'unchu nzanchu lu Jesuse. 30Nu lasca' chu'u Jesuse eyeche Betania ze'e, nu nzusca'nu luhuare elu uyacha'calu Marta li'inu. 31Che bee bene Israel enu nucua'a ni'i beenchu saala arqui' beenchu, chenu ulañi' beella nú yexetsia nza María che nzenala beella li'inchu nu rni beella. Nzanchu nze una'nchu ru'u eluhua' Lázaro. 32Chenu uriña María elu nzu Jesuse, utsu lliquinchu lunu nú uninchu: ―Detá, tunu nzulu ca'a né ati zanaa. 33Chenu ri'yanu nú runa' María nu le'ca runa' bee bene Israel enu nuunchu, che nehuana utsi'nu, nu chiqui' nehuana utsu arqui'nu. 34Nu unidichia'nu lubeella: ―¿Cá ucachi'hualla? Che unibeella: ―Utecuru ne lañi'lu Detá, 35Chequie unguna' Jesuse. 36Che uni bee bene Israel ze'e: ―¡Bi'yacuruhua chiqui' ulle'canu li'illa! 37Pero nu' beei enu uni: ―Benequie' neca enu uriyeca i'culu bene enu unga niquie' i'culu ze'e, ¿xie' lá acaquiella ari'illa xi ari'illa para nú lá ati Lázaro la? 38Chequie stucua'la bese nehuana utsu arqui' Jesuse chenu uya bicanu ru'u eluhua ze'e. Necane tucu yube', nu nacu' tucu quiee ru'e. 39Nu uni Jesuse: ―Uyucuhua quiee cua'. Che Marta zana tuxie uni lunu: ―Detá, nechala rlialla xne necala tacu bichia nú ungutilla. 40Nu uni Jesuse lunchu: ―¿Xie' lanu unilá lulu nú tunu chili arqui'lu, lañi'lu poder' Diose la? 41Che uyucu beella quiee nú nacu' ru'u eluhua ze'e, nu ubi'ya Jesuse enza liñibe nu rninu: ―Pa Diose, che'tsalu xne uri'i casolu nú unia lulu. 42Li'á nediyaa nú siempre rri'ilu caso lunú rnia pero rnine lu cuenda' bee bene quie', enu nucua'a ca'a, para nú chili arqui'beella nú li'ilu uxe'lalu li'á. 43Chenu ulaxu nú uninu scua che juerte uninu: ―¡Lázaro, uchiu'u liñi cua'! 44Chequie uchiu'u Lázaro liñi eluhua ze'e, nu nebelasca' venda yalla cuna cuchiu'lla. Nu le'ca nacu' tepedaso laquie lulla, che uni Jesuse lubeella: ―Uxe'chehualla nu uzelahua yaalla. 45Chequie huaxi bee bene Israel enu uyanuu María uyalí arqui'beei Jesuse chenu ulañi' beei milagro nú uri'inu. 46Pero nu'beei enu uyatixiule'e lubee fariseo lunú uri'i Jesuse. 47Che bee fariseo quie' cuna bee ule'ya enu rnibiya' uquiete' sa'beella cuna beelá bee usticia nu uni beella: ―¿Xneca ria'ahua? Xne bene quie' rri'i huaxi bee milagro. 48Nu tunu zela'ahua nú nzeri'ilá benequie' scua, ye bee bene chili arqui' li'illa, che bee usticia Roma ye'ta nitilu indu'ahua nu cuna nación'ahua. 49Pero tucu beella enu lee Caifás enu neca ule'ya enu rnibiya' lu ye bee ule'ya lana ze'e uni: ―Li'ihua la biya'hua, 50nu la ri'ihua beya' nú másela neca nze'ca nú ati tucutsia bene equie cuenda' ye bee bene, luquela nú nitilu diqui nación'ahua. 51Pero né ni Caifás nucua' lu cuenda'tsialla. Diose udete' bee bedichia' cua' lulla, xne necalla ule'ya enu rnibiya' lu ye bee ule'ya lana ze'e, enze'e unilla nú enta nú ati Jesuse equie cuenda' bee bene Israel; 52nu la necane nú equie cuenda'tsia beella atinu, sino que le'ca necane para nú acatucunecatse beella cuna bee bene' Diose enu nucua'a diqui lu iliulabe. 53Enze'e desde bichia ze'e bee usticia' bee bene Israel unga tucunecatse beella nú útibeella Jesuse. 54Enze'e lá lube'lua' Jesuse lubee bene Israel. Sino que uchiu'unu lu iliu Judea nu nzanu tucu eyeche nú lee Efraín axu lu tucu dañi achi, nu ze'e uya'nanu cuna bee bene'nu. 55Chenu nze'ta riñala eliñi baxcu nú rri'i bee bene Israel. Huaxi bee bene bee eyeche enza ze'e nzuebeella Jerusalén para nú ri'ibeella lunú neca costumbre' beella para nú lecaxi naa beella lu Diose ante nú riña eliñi ze'e. 56Che rla'na beei Jesuse nu rnedichia' beei lu sa'beei liñi Indu llene Jerusalén, nú unibeei: ―¿Xa nihua? ¿Nze'talla lu eliñi la o la ye'talla la? 57Nu bee ule'ya enu rnibiya' cuna bee fariseo unibiya'la beella, nú tunu titse bee bene acabiya' cá nzunu ixiule'e beei para nú llunanu.

will be added

X\