San~Juan 10

1Che uni Jesuse: ―Neli nia luhua nú bene enu la chu'u enza ru'u puerta curale' sanchi sino que riu'u nze'e enza rene neca nze'e huana' nu rcachi' nze'e stene' bee bene. 2Pero bene enu riu'u enza ru'u curale nze'e si' neca bene enu rri'iucu bee sanchi. 3Nu bene enu rriucu ru'u curale' beeí xa'la nze'e ru'u curale' beeí para nú chu'u bene enu rri'iucu beeí nu chenu rixialla nú lee cada tucua beeí nu'lu beeí chilla. Nu rlualla beeí curale. 4Nu chenu ulaxu nú uchiu'u ye bee sanchi'lla che nzucululla lubeeí nu nzenala beeí li'illa, xne nu'lu beeí chilla. 5Pero la chenala beeí bene rene, sino que riecaxu'u beeí lu nze'e, xne la chulu beeí chii nze'e. 6Chenu ulaxu nú uni Jesuse ejemplu cua' li'ibeei né ri'i beei beya' xi rni nú uninu. 7Chequie unia'la Jesuse lubee bene ze'e: ―Neli nia luhua, li'á neca xi neca ru'u curale' bee sanchi elu riu'u beeí. 8Ye bee bene enu rlutilá ube'ta luquelá li'á neca bee nze'e xi neca huana' nu rcachi' nze'e stene' bee bene pero bee enu neca bee benea né ri'i caso beella bee nze'e. 9Li'á neca xi neca puerta, nu bene enu chu'u ru'u puerta quie' tsila'a nze'e, che nu'la modo nú chu'u nze'e nu chiu'u nze'e tucu nú rri'i bee sanchi, nú xela' beeí ixi acubeeí. 10’Huana' nze'tatsia para nú rcachi' nu ruuti nu rnitilui bene, pero li'á nzela para nú li'ihua lu'cuhua elunehuañi, elunehuañi nú leca xunga laxu. 11Li'á neca tucu bene enu rri'iucu nze'ca bee sanchi', nu tucu bene enu rri'iucu nze'ca bee sanchi' para li'illa lecaxi ri'i mase hasta nú atilla equie cuenda' bee sanchi'lla. 12Pero enu riaxutsia rriucu beeí, chenu rlañi' nze'e nú nze'ta bichiu riecaxu'u nze'e sana' arqui' nze'e beeí xne la neca nze'e tucu bene enu rri'iucu nze'ca bee sanchi nu laca beeí sanchi'lla, che rucu bichiu beeí nu rti'chialetse bichiu beeí. 13Bene cua' sana' arqui'lla beeí, xne riaxutsialla nequienulla beeí nu la ri'illa caso beeí. 14- 15’Li'á neca bene enu rri'iucu nze'ca bee sanchi', scua tucu nú nu'lu Paa li'á le'ca scua nu'lua li'inu, le'ca scua nu'lua bee sanchia nu li'ibeeí nu'lu beeí li'á. Nu lecaxi ri'i mase hasta nú atia equie cuenda' beeí. 16Le'ca rlu'cua stexcua'a bee sanchi enu la chuche' liñi curale quie', rqui'ña nú nzetucua'a beeí, nu zucu'beeí nú rnia, para nú acatucunecatse beeí nu tucutsia enu ri'iucu beeí. 17’Pa Diose seca li'á xne rdete cuendaa li'á nú atia, para nú huañi zecaa stucu bese. 18Lecati ri'i ana nú uti li'á, tunu li'á la zela nú atia, li'á rlu'cua poder nu zela nú atia, nu huañi zecaa stucu bese xne scua unibiya' Paa lua. 19Chenu ubene' bee bene Israel bee bedichia' quie', stucua'la urene urene unibeei. 20Huaxi beei uni: ―¿Xinu rri'i casohua nucua' nu benechiqui' nu' arqui' nucua' nu ichia lucu seca nucua'? 21Pero texcua'a beei rni: ―Ni' tucu bene enu nu' benechiqui' arqui' laca ni scua. ¿Xie' aca tucu benechiqui' ri'i nú lañi' bee bene enu niquie' i'culu la? 22Tiembu iqui, chenu rri'i bee bene Israel eliñi Indu llene Jerusalén, 23se Jesuse enza liñi curdure' indu ze'e elu lee curdure' Salomón. 24Che uyabica bee bene Israel lunu nu unibeei lunu: ―¿Hasta xungaquie ixiule'elu luru nú ti necalu? Neli uni' luru tunu li'ilu necalu Cristo. 25Nu uni Jesuse lubeei: ―Unilá luhua nú ti necaa pero li'ihua la chili arqui'hua Li'á. 26Pero li'ihua la chili arqui'hua li'á, lunú la acahua bee benea. Tucu nú unilá luhua. 27Bee bene enu neca bee benea nu'lu bee nze'e chia nu li'á nu'lua bee nze'e nu nze'tanala bee nze'e li'á. 28Li'á rdetea elunehuañi nú leca xunga laxu lubeella, nu leca' xunga nitilu beella, le'ca lecati axi beella yaa. 29Xne Pa Diose, li'inu uliqui'nu beella lua, li'inu másela rlu'cunu poder lu yeene nu lecati axi beella yanu. 30Li'á nu Pa Diose tucutsia necaru. 31Che una'tsea'la bee bene Israel quiee nzetu'beei li'inu. 32Chequie uni Jesuse lubeei: ―Huaxi beenú neca nze'ca uri'á luhua equie poder nú rlu'cu Pa Diose, ¿ta luye bee nucua', du'hua quiee li'á? 33Ucuaqui beei nú unibeei: ―La necane equie beenú neca nze'ca uri'ilu, nú du'uru quiee li'ilu. Du'uru quiee li'ilu lunú la lu'culu ula'na lu Diose, xne rri'ilu nú necalu Diose nu benetsialu. 34Nu uni Jesuse lubeei: ―Xie'lanu lu ley'hua rni: “Li'á unia nú li'ihua necahua bee diose.” 35Nediya'ahua nú leca modo tsacu' arquia'ahua lunú rni lu ichi' Stichia' Diose. Nú li'inu ulualenu bee diose bee bene enu uyucu stichia'nu. 36Nee tunu Pa Diose utsulanu li'á para nú nzelaa lu iliulabe quie'. ¿Xinu rnihua nú la lu'cua ula'na lunu, lunú unia nú necaa lli'ñinu? 37Tunu li'á la ri'á tucu nú rni Pa Diose la chili arqui'hua li'á. 38Pero tunu rri'á tucu nú rninu mase la chili arqui'hua li'á, pero uyalí arqui'hua lunú rri'á, para nú ri'ihua beya' nú li'á nzua cuna Pa Diose nu li'inu nzunu cuna li'á. 39Hora ze'e stucua'la bese uniarqui' beei nú na'tse beei Jesuse, pero chu ula'anu leta yaa beei nzanu. 40Nu che nza zecanu stucu chú re'cu Jordán, luguare elu rluti urinza Juan bee bene, nu uya'nanu ze'e. 41Nu huaxi bee bene uya lunu, nu unibeei: ―Neli, nú né ri'i Juan ni' tucu milagro. Pero ye lunú unilla equie cuenda' bene quie', neli necane. 42Nu huaxi bee bene uyalí arqui' Jesucristo luhuare ze'e.

will be added

X\