Santiago 4

1¿Cá nze'ta nú rlehua lubee sa'hua cuna nú rliuhua? ¿Xie' la ye'ta nucua' lu elliebacu' nú necha neca rri'ihuala? 2Li'ihua rle'hua nú lu'cuhua lunú la lu'cuhua, nu hasta ruuti sa'hua para nú lu'cuhua lunú niarqui'hua, le'ca riaa arqui'hua lubee sa'hua, nu tunu la lu'cuhua lunú rlu'cu bee sa'hua, chequie rquixie nú rlehua lubee sa'hua, cuna nú rliuhua, pero neli nú la lu'cuhua lunú niarqui'hua, xne la nacu'huane lu Diose. 3Nu tunu rnacu'hua lunú niarqui'hua lu Diose, la yucuhuane xne la nacu'huane lunu tucu nú neca nze'ca, rnacu' tsiahuane lunu para nú huañitsiahua tucu nú neca elliebacu'hua nú necha neca. 4Li'ihua la aca neli nú secahua Diose. ¿Xie' la ri'ihua beya' nú tunu nzequiehua lunú necha neca nu' lu iliulabe quie', sucu' ru'uhua lu Diose la? Enze'e enu niarqui' nú chequie beenú necha neca nu' lu iliulabe quie', che le'ca li'illa rri'illa nú sucu' ru'ulla lu Diose. 5Xne la lianitsia lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Espíritu Santo nú udu' Diose arquia'ahua, chiqui' niarqui'nu nú zeca'ahua Diose.” 6Nu chiqui' huaxi seca elietsa nú rliqui' Diose lua'ahua, tucu nú nequie lu ichi' stichia'nu elu rni: “Diose rri'i elietsa lubee bene enu lle'na arqui' lunu.” Pero la ri'i casonu bee bene enu nelliña. 7Enze'e uzu'cu'hua Stichia' Diose. Utsuta' arqui'hua para nú la ri'i beze'lu ana luhua, nu scua tsana' arqui'i li'ihua. 8Uquiabicahua lu Pa'ahua Diose, nu che ri'i casonu li'ihua. Utsana' arqui'hua stulahua, li'ihua bee bene enu rlu'cu dula, li'ihua enu sa' arqui' nú nzequie inziu' Diose, diquinu' arqui'hua uquia quiehua inziu'nu. 9Uquianu arqui'hua nu utsu nehuana arqui'hua, nu una'hua equie cuenda' stulahua. Luhuare nú xi'chihua una'hua, nu luhuare nú ñia nzu arqui'hua utsu nehuana arqui'hua. 10Aca lle'na arqui'hua lu Pa'ahua Diose, nu li'inu zucu' ayanu li'ihua. 11Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, la ze'tahua bee sa'hua, xne bee bene enu se'ta bee sa' nu rlualulla lu cuenda' bee sa'lla, li'illa se'talla bee sa'lla cuna nú rlualulla lunú neca ley' Diose. Nu tunu li'ihua rlualuhua nú neca ley' Diose, li'ihua rnibiya'hua lu ley cua', luhuare nú zucu'hua lunú rnii. 12Tucutsia Diose udu' ley nu li'inu necanu enu rlu'cu nú rnibiya' para nú tsila'anu bee bene, cuna nú dete'nu castiya bee bene. Pero li'ilu, ¿ti necalu nú rlualulu lu cuenda' bee sa'lu? 13Nee uquie'e diacahua li'ihua bee enu rni: “Nee urre ye'e cha'ahua tucu ciudad urre stucu ciudad, nu ze'e llua'ahua tucu lana nu ria'ahua bee berexe, cuna nú ria'ahua ana huaxi dimi”, 14nu ni' teme' la ri'ihua beya' xi nzu aca ye'e. Xne elunehuañi nú rlu'cua'ahua neca xi neca gú, nú nu'e terratu nu sterratutsia rnitilue. 15Lunú riala nihua: “Tunu liqui' Diose nú nehuañia'ahua ri'ahua ninguie' urre ri'ahua ninguie.” 16Pero li'ihua máse nzequiehua stichia'hua nú nelliña, nu ye bee clasia' bee elulliña cua' necha neca. 17Enze'e bene enu nediya' nú xi riala ri'illa nu la ri'illae, rri'illa dula che.

will be added

X\