Santiago 3

1Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, le'ca nia luhua nú la aca huaxihua enu niarqui' nú aca bee ulaxcuela enu zete' Stichia' Diose lubee bene, xne rri'ihua beya' nú lia'ahua enu sete'ahua Stichia' Diose lubee bene másela juerte chiu'ulue lu cuenda'ahua tunu la ria'ahua tucu nú rialane. 2Ye'ahua nu' chenu rri'i dula ana lua'ahua, neequie tunu nu' enu lá ni ni' tucu bedichia' nú necha neca li'illa necalla tucu bene enu chiqui' neca nze'ca lu Diose, nu le'ca recalla rnibiya'lla lulla. 3Li'ihua nediya'hua nú chenu rdu'ahua freno ru'u bee huayu para nú zucu' beeí lunú niarquia'ahua, scua aca'ahua nibiya'ahua lubeeí. 4Le'ca esquie necane lu cuenda' bee barco, añinzuca nú llenee nu añinzuca nú juerte si'ña bii, pero cuna tucu icu' me' nú nzucu rqui' barco, icu' quie' lee timón, cuna icu' quie' senu bene barco catse elu niarqui'lla. 5Le'ca scua neca lu cuenda' lu'chi bene, me'tsiae pero hasta bee bedichia' nú máse necha neca xiu'u ru'u bene. Lu'chi bene neca xi neca tucu xila me', pero cuna tucu xila me'tsia nu'modo quiee quii diqui neca tucu dañi. 6Lu'chi bene neca xi neca tucu quii, necane xi neca tucu elu nu' bee nú necha neca, nu tunu la bi'ya'ahua lu'chia'ahua rnitilue lia'ahua, che diqui lunú nehuañia'ahua chiu'u bee bedichia' nú necha neca rua'ahua nú nze'ta ebila. 7Lia'ahua nediya'ahua nú ye clasia' bee nañi xi neca bee iñi, bee serpiente, cuna bee nañi enu nu' lu inzatu' nu' modo reca maxu beeí, nu rri'i maxula bene iliulabe beeí. 8Pero lecati aca ri'i maxu lu'chi. Lu'chi bene neca xi neca tucu nú leca modo aca maxu, necane xi neca tucu nú chee nu' veneno nú ruuti bene. 9Cuna lu'chia'ahua rnia'ahua bedichia' nze'ca lu Diose Pa liñibe, nu le'ca li'i rnia'ahua bedichia' chi'qui' lu sa'ahua enu ureche' Diose tucu nú rnanu. 10Nu ru'ahua xiu'u bedichia' nze'ca cuna bee bedichia' chi'qui', bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, la yala nú ria'ahua scua. 11Li'ihua nediya'hua nú elu rliñi inza, leca modo nú liñi inza nze'ca cuna inza nú neribi. 12Le'ca scua la ayu aceituna lu aca higuera, nu la ayu higo lu aca uva, nu le'ca la liñi inza nze'ca elu rliñi inza nú neribi. 13Tunu nu' tatucuhua enu si' nú reca nu rri'i beya' ye nú neca Stichia' Diose, rqui'ña nú aca lle'na arqui'lla tucu nu rialane, scua lube'lla lunú reca elliebacu'lla. 14Pero tunu chiqui' ria arqui'hua lubee sa'hua nu ye nú niarqui'hua para li'itsiahua, lecaxi zibi' nú nelliñahua nú recahua Stichia' Diose, sino que sequienuhua bee bene che. 15Nu bee clasia' bee elliebacu' cua' la ye'ta bee nucua' lu Diose, nze'tatsia bee nucua' lubee bene iliulabe quie', cuna lu beze'lu. 16Xne elu nu' beenú ria arqui' bee bene lusa' bene cuna nú niarqui'tsia bee bene stene'lla para li'itsialla, ze'e nu' xuu cuna ye beenú necha neca. 17Pero bee bene enu reca elliebacu' nú nze'ta lu Diose, rluti rcua'nalla nú huañi nze'calla lu Diose, cuna nú nzuxe arqui'lla lubee bene, cuna nú nze'calla lubee bene, cuna nú ñia nzuquie arqui'lla bee bene, nu rua'a arqui'lla bee bene, nu rri'illa nú neca nze'ca lu ye bee bene, nu ri'illa tucu necatse lu ye bee bene. Nu le'ca sa'alulla lunú rrnilla. 18Bee bene enu rcua'na nú la liu bee bene rcua'na beella nú huañi nze'ca beella cuna bee bene, scua nehuañi beella tucu nú niarqui' Diose nú huañi beella.

will be added

X\