Santiago 1

1Li'á Santiago, enu sibi' lu Diose cuna lu Jesucristo enu rnibiya', xe'laa saludo lu yehua enu nze'ta lu familia' bee bene Israel li'ihua enu uri'chia letse diqui lu iliulabe. 2Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, nialuhua nú ñia utsu arqui'hua añinzuca nú nu' huaxi nú secahua. 3Xne li'ihua nediya'hua chenu secahua xitse beenú secahua equie nú nzeli arqui'hua Jesucristo, scua acahua tsuta' arqui'hua nu riqui'hua lu beenú secahua. 4Pero ubi'yahua lunú utsuta' arqui'hua scua, nu zibi' nucua' para nú ri'ihua tucu nú rialane, che scua neza' lunú neca elliebacu'hua para nú lecaxi ri'i falta elliebacu'hua. 5Tunu nu' tátucuhua enu rri'i falta elliebacu', nacu' nze'ene lu Diose, xne siempre rdete' Diose elliebacu' lu ye bee bene nu la cánue. 6Pero rqui'ña nú nacu'llae lu Diose diquinu' arqui'lla nu la za' arqui'lla, xne bene enu sa' arqui' li'illa necalla xi neca inzatu' nú rri'i bii nú nza nze'ta. 7Nu bene enu neca scua, la ri'illa elliebacu' nú yuculla lunú unacu'lla lu Diose. 8Xne bene enu sa' arqui' scua, la ri'illa tucutsia elliebacu' nu la challa tucutsia inziu. 9Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, li'ihua enu neca bee bene elitsi, ñia utsu arqui'hua equie nú nediya'hua nú huaxi secahua lu Diose. 10Pero li'ihua enu neca bee bene xene, ñia utsu arqui'hua nu aca lle'na arqui'hua lu Diose. Xne bee eluxene la di'yae tucu nú la di'ya bee quiee. 11Li'ihua nediya'hua nú chenu rliñi bichia nu chiqui' nelee siqui' be' bichia huañi dañi, che sana' bee quie lue, scua unitilu nú ñia rnae. Le'ca esquie bene xene atilla añinzuca nú necalla xene, nu che scua ulaxu nú neca eluxene'lla. 12Ñia nza lu cuenda' bene enu nzuta' arqui' nu rriqui'lla lunú nehuana secalla equie nú nzeli arqui'lla Jesucristo. Xne equie nú uriqui'lla scua yuculla premio nú rialalla, nu premio cua' neca elunehuañi nú leca xunga laxu tucu nú ucuaqui u'na Diose nú dete'nu lubee bene enu seca li'inu. 13Chenu rri'i taa tucuhua elliebacu' nú ri'illa nú necha neca, la ri'illa elliebacu' nú Diose rdete' elliebacu' cua' lulla, xne Diose leca bichia nú rri'inu nú necha neca, nú le'ca la dete'nu elliebacu' lubee bene para nú ri'i bee bene nú necha neca. 14Xne le'ca li'i elliebacu' nú necha neca rri'i bee bene, ze'e nze'ta nú riu'u ana arqui' bee bene nú rri'i bee bene lunú necha neca. 15Nu equie bee elliebacu' nú necha neca cua' rri'i bee bene dula, nu chenu rnibiya'la dula cua' lubee bene, nzuquietsialla castiya'lla. 16Enze'e la zequienuhua le'catsia li'ihua bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, enu chiqui' se'ca. 17Xne ye elliebacu' nze'ca nu ye beenú neca nze'ca nze'ta lu Diose, li'inu enu ureche'e ye nú nu' liñibe. Diose leca bichia nú che'enu lunú necanu, ye bichia rri'inu tucu nú rialane. 18Nu equie nú scua niarqui' Diose, uliqui'lanu lua'ahua elunehuañi nú leca xunga laxu lunu, xne nzelila arquia'ahua bedichia' nze'ca'nu, scua neca'ahua xi neca ebichi rlu lu beelá bee bene enu chili arqui' li'inu. 19Nee lunú nediya'ahua bee nucua', bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo enu chiqui' se'caa, utsu tsiñahua para nú yene'hua chenu rni bee bene, nu la liala'hua nú chu nihua cuna nú chu leehua. 20Xne bene enu rlee leca modo ri'illa lunú riu' arqui' Diose. 21Enze'e utsana' arqui'hua ye beenú lecaxi zibi', cuna ye beenú necha neca nu' lu iliulabe quie', nu uri'i lle'nahua arqui'hua uquia quiehua Stichia' Diose nú ubenela'hua, xne equie cuenda'tsia bedichia' cua' nu' modo nú tsila'ahua. 22Pero la yene' tsiahua Stichia' Diose uri'ihua tucu nú rnii, xne tunu la ri'ihua scua sequienuhua le'catsia li'ihua. 23Xne bee bene enu riene'tsia Stichia' Diose nu la zucu'lla tucu nú rnii, li'illa necalla xi neca tucu bene enu ri'ya lu huana nú xa rnaalla. 24Nu chenu nzalla uzañi'lla xa rnaalla. 25Pero bene enu la zañi' lunú ubene'la'lla, máselá rcua'nalla nú ri'illa lunú rni Stichia' Diose nu lecaxi ri'i falta, xne bedichia' cua' neca nú sila'a lia'ahua lu dula. Benecua' nzuta' arqui'lla rri'illa lunú rnibiya' Diose, nu ñia tsu arqui'lla ri'illa bee nucua'. 26Tunu nu'hua enu rri'i elliebacu' nú neli nzequiee inziu' Diose, pero ni'teme' la bi'yalla lunú rnilla, sequienulla le'ca tsia li'illa nu lecaxi zibi' nú rri'illa elliebacu' nú nzequiella inziu' Diose che. 27Xne para Diose, enu neli nzequie inziu'nu nu la ria'lla ni' tucu nú necha neca, li'illa rri'illa elietsa lubee endu' zaqui, cuna lubee una'a enu unguti niyu' chenu nu' nú seca la'cha' beella, nu ri'yalla li'illa lu beenú necha neca, nú nu' lu iliulabequie'.

will be added

X\