Hebreos 9

1Lia'ahua nediya'ahua nú chenu uzucu' bene ley nú rnia'ahua nú neca inziu uxu, lu ley cua' nze'ta nú xneca ri'i bene lu Diose chenu neyete' sa'bene liñi indu, nu xneca reche' bene indu lu iliulabequie. 2Indu ze'e neca singuie tucu parte liñii elu uchiu'ulee luhuare elu necachi neca, liñii ze'e nzucu candelero, nu nzu mexa elu uricu bee pá nú necale'ya. 3Nu stucu liñii di'chi cortina nú nzi'quinala ze'e uchiu'ulee luhuare elu máse necachi; 4luhuare elu lee máse necachi nzucu tucu ecu'cu nú necache' oro elu rdu'bene llene' quie ndixi nu cuna tucu iña nú nu'che' nú ucuaqui u'na Diose. Diqui tetsu' iñia ze'e nu' oro cuna liñii. Nu liñii nchiñiche' bee quiee nú nequie za' chi'i mandamiento' Diose lu cuna bara' Aarón nú uye' lecatetsu', nu cuna tucu situ nú necache' oro nú nu'che' maná liñi. 5Equie iñia ze'e nchiucu' chiucu bee ángele enu lee querubines nu cuna cuaca bee ángele cua' sacu' equie iñia elu rtiqui ule'ya enu máse neca equie rene' bee nañi equie cuenda' stula bee bene. Pero nee la ixiule'esca'a equie cuenda' bee nucua' luhua. 6Chenu ulaxu nú ungache' yebee nucua' chequie ye bichia riu'u bee ule'ya liñi indu ze'e pero riu'utsia beella luhuare elu necachi ze'e rri'ibeella lunú rqui'ña ri'ibeella. 7Pero stucu luhuare liñi indu ze'e elu uchiu'ulee luhuare elu máse necachi ze'e riu'u tucutsia ule'ya enu máse neca equie lubeelá bee ule'ya tucutsia bese liñi tucu lana. Nu leca modo chu'ulla luhuare ze'e tunu la uya'lla rene' bee nañi para nú ri'i Diose perdona stulalla nu cuna dula nu rri'i bee bene sin nú ri'illa beya'. 8Equie cuenda' bee nucua' rlube' Espíritu Santo lua'ahua nú diquila nú sibi'sca' luhuare elu necachi liñi indu cua', nu leca modo achu'u bee bene stucu luhuare elu lee luhuare elu máse necachi. 9Ye beenú unga cua' necatsia tucu ejemplu lua'ahua bee bichia quie' xne bee u'na cuna bee nañi enu udete' bee bene u'na lu Diose, lá zibi' nucua' ache'e elliebacu' bee bene para nú leca xinaa beella lu Diose. 10Ye bee costumbre nú ulu'cu beella, cuna lunú udacubeella, nu ungue'beella cuna ye beela beenú uri'ibeella para nú leca xinabeella lu Diose, nucua' neca nú unibiya' ley nú uri'i beella, hasta bichia chenu uche'e Diose yeene. 11Xne nee ube'tala Jesucristo lu iliulabe quie' nu li'inu necanu ule'ya enu máse neca equie lua'ahua, nu equie cuenda' li'inu rlu'cula'ahua nu ucuaqui u'na Diose nú liqui'nu lua'ahua. Nu liñi indu nú uyu'unu máse neca equie, nu máse neca nze'cae, xne lecane lu iliulabe quie' nu lá ureche' bee benene. 12Uyu'ula Jesucristo liñi indu nú máse necachi, pero lá chu'ununu rene' bee becerro cuna rene' bee chipa, sino que cuna rene' e'cunu. Nu tucutsia bese uyu'unu nu lá qui'ña nú ri'inu scua stucu bese nu equie cuenda' li'inu utsila'ali'la'ahua lu dula. 13Tiembu nú udetela, rene' bee chipa cuna bee u'na cuna bee tii nú ubiqui ternera bee nucua' utiqui ule'ya equie bee bene, para nú seca beella nú lecaxi naabeella lu Diose. Nu tunu seca beella nú scua leca xinabeella lu Diose. 14Xaquie núla ri'i rene' Jesucristo nú lecaxi na'ahua lu Diose, para nú ria'ahua tucu nú niarqui' Diose enu nehuañi, xne equie nú reca Espíritu Santo, udete' cuenda Jesucristo li'inu xi neca u'na nú lecaxi na lu Diose para nú ungutinu equie cuenda'ahua. 15Enze'e equie cuenda' Jesucristo rlu'cula'ahua tucu inziu cuqui para nú riña'ahua lu Diose. Xne equie cuenda' nú unguti Jesucristo uri'ilanu perdona stula'ahua cuna stula bee bene enu uyanala ley, nu atia'ahua lunú ucuaqui u'na Diose lua'ahua nú la laxua'. 16Xne chenu reche' tucu bene ichi' nú ti bee enu ya'nanu bee stene'lla, la zibi' ichi' quie' mientra nú nehuañilla, 17hasta chenu ungutilalla zibi' ichi' quie' nu la zibii tunu nehuañisca'lla. 18Enze'e, hasta hua'tu chenu uquixie nú uzibi' ley nú utsa'na Diose lu Moisés, li'ibeella udiñibeella bee nañi para nú chiu'u rene. 19Xne chenu ulaxu nú udixiule'e Moisés luye bee bene yebeenú enta lu ley' Diose, che una'tsella ichia' sanchi nú netsuu tinda nelu uzucu'lla lli'i tucu ixi' aca nú lee hisopo. Che utse'ellae lu inza nú nucha rene' becerro cuna rene' chipa, nu ucuatsallae equie libro ley cuna equie ye bee bene. 20Nu unilla: “Rene quie' neca tucu seña nú uliqui'la Diose ley'nu luhua para nú zucu'huane.” 21Le'ca ucuatsalla rene cua' liñi indu nu equie yebee nú rqui'ña bee ule'ya liñi indu ze'e. 22Ley cua' rnibiya' nú casi yebee nú aca le'ya cuna rene para nú leca' xi nae lu Diose, xne tunu leca rene leca modo aca perdona stula bee bene. 23Enze'e, para nú aca achee nú leca' xina beenú uqui'ña bee ule'ya liñi indu ze'e, rqui'ña nú udiñi beella bee nañi para nú ri'ile'ya beella bee nucua'. Pero bee nucua' necatsiae xi neca tucu seña equie beenú nu' liñibe, xne equie cuenda' bee nú nu' liñibe rqui'ña rene' tucu enu máse seca luquela bee nañi. 24Nu néchu'u Jesucristo liñi indu nú ureche'e bee bene, nú necatsia tucu seña nú xa neca liñibe, sino que li'inu uyu'unu liñibe elu rnacu'nu lu Diose equie cuenda'ahua. 25Jesucristo la qui'ña nú atinu huaxi bese equie cuenda' stula'ahua, lá ri'inu tucu nú uri'i bee ule'ya enu máse neca equie nú za'lana riu'unu beella rene' bee nañi liñi indu, luhuare elu máse necachi neca. 26Xne tunu scua necane huaxi bese aqui'ña nú unguti Jesucristo hasta chenu uquixie iliulabe. Pero chenu uriña bichia nú uriña Jesucristo lu iliulabe tucutsia bese ungutinu equie cuenda' stula'ahua. 27Tucu nú tucutsia bese rati bene, nu chela chiulue lu cuenda' bee bene. 28Le'ca scua tucutsia bese unguti Jesucristo para nú chilanu stula bee bene. Nu chenu nze'tanu stucu bese, la ye'ta'nu para nú chilanu stula bee bene, sino que nze'tanu para nú uya'nu bee bene enu nucua'aquiee li'inu.

will be added

X\