Hebreos 8

1Luye nú uni'la'ahua, lunú máse neca equie necane nú Jesucristo neca ule'ya enu máse neca equie li'inu enu nzucula cue'tse Diose enu chiqui' rnibiya' chube liñibe. 2Ze'e necalanu ule'ya, liñi indu nú neli ureche' Diose, nu la necane indu nú ureche' bee bene. 3Ye bee ule'ya enu máse neca equie, riña' nú rri'ibeella neca nú rdete' beella u'na lu Diose nu riñibeella nañi xi neca u'na lunu le'ca scua Jesucristo, li'inu enu neca ule'ya enu máse neca equie lua'ahua nu' tucu nú udete'nu lu Diose. 4Tunu nzusca' Jesucristo lu iliulabe quie' ni' lá acanu ule'ya, xne nucua'a bee ule'ya enu rdete' u'na lu Diose tucu nú rnibiya' ley' Moisés. 5Pero bee ule'ya quie', rri'itsia beella tucu ejemplu nú reca liñibe. Nediya'ahua nú scua necane xne chenu nze reche' Moisés indu uni Diose lulla: “Ubi'ya nze'cacuru para nú reche'lu indu quie' tucu nú ulubela lulu equie dañi Sinaí.” 6Pero máse neca equie nú rri'i Jesucristo enu neca ule'ya enu máse neca equie lua'ahua, nu equie cuenda' inziu cuqui nú uxa'lanu máse neca nze'ca para nú riña bee bene lu Diose liñibe. 7Xne tunu equie cuenda' ley ari'i bene ana ahuañi nze'ca bene lu Diose la qui'ñia' nú achu'u stucu inziu cuqui che. 8Pero ulañi' Diose nú lá ri'i nze'ca bee bene che uninu: Li'á nia nú riña bee bichia nú chu'u tucu inziu cuqui para bee bene Israel, cuna bee bene Judá. 9Pero inziu cuqui cua' lacane tucu nú neca ley nú utsa'naa lubee bene'hua enu udetela, chenu uhua beella Egipto; nu lunú né zucu'beella nú rnia enze'e utsana arquia beella, uni Diose. 10Nu le'ca uni Diose: Scua utsa'nalá nú xi zeca bee bene chenu riña bichia ze'e. Tsa'naa ley elliebacu' beella nu ri'á nú quiene liñi arqui'beella. Che acaa Diose'beella, nu li'ibeella aca beella bee benea. 11Che bichia ze'e la qui'ña nú zete' bee bene sa' bene. Ni' bee bichilla para nú chulubeella li'á enu neca Diose, xne yebeella chulubeella li'á, desde bee enu me' hasta bee bene enu unguxu. 12Nu li'á ri'á perdona ye beenu necha neca uri'i beella, nu leca' xunga ellu'cu' arquia ye dula nú uri'i beella. 13Chenu uni Diose nú xa'lanu inziu cuquicua' uninu scua xne la zibia' inziu uxu nú riña bee bene lunu nu beenú la zibia' la lea' nú nitilu bee enze'e.

will be added

X\