Hebreos 7

1Melquisedec unga arre Salem nu ungalla ule'ya' Diose enu nzucu liñibe. Chenu ubenchila' Abraham lu xuu nú uri'illa ana lubee arre enu uliunulla, che uya cha'calu Melquisedec li'illa, nu uri'i le'ya Melquisedec Abraham. 2Che yebeenú uri'i Abraham ana lu xuu, ule'ellae chi'i parte nu udete'lla tucu parte bee nucua' ya Melquisedec. Nú lee Melquisedec rni “arre enu rri'i elu usticia tucu nú necane”. Nu lunú ungalla arre eyeche Salem, nu Salem rni “arre enu rri'i nú leca xuu”. 3Melquisedec cua' lecati nediya' nú ti neca pa'lla cuna na'lla urre ti neca bee bene'lla enu udetela. Lecati nediya' xunga ungulalla nu xunga ungutilla. Li'illa ungalla ule'ya tucu nú neca Jesucristo lli'ñi Diose, li'inu enu neca ule'ya diqui tiembu. 4Ubi'yacuruhua xneca chiqui' unga neca equie Melquisedec. Enze'e hasta Abraham bene'ahua enu udetela, udete' tucu lu chi'i parte luyebeenú uri'illa ana ya melquisedec beenú uri'illa ana lubee arre enu uliunulla. 5Lu ley rni nú bee ule'ya enu nze'ta lu familia' Leví rqui'ña nú yucu beella tucu lu chi'i parte lu ye beenú rlu'cu bee bene Israel añinzuca nú le'ca neca beella bene Israel nu nze'ta beella lu familia' Abraham. 6Pero Melquisedec añinzuca nú lá ye'talla lu familia' Leví, pero uyuculla nú neca diezmo' Abraham. Nu uri'i le'yalla Abraham nu uyuculla lunú ucuaqui u'na Diose. 7Ye'ahua nediya'ahua nú bene enu máse neca equie nze'e neca enu rri'ile'ya bene enu la neca equie xe'ta'. 8Yebee ule'ya enu riucu diezmo ratibeella xi rati beelá bee bene. Pero Melquisedec enu uyucu tucu lu chi'i parte bee stene' Abraham, lu ichi' Stichia' Diose rni nú neca xi neca nú nehuañisca' Melquisedec. 9Nu chenu udete' Abraham tucu lu chi'i parte bee stene'lla lu Melquisedec neca xi neca nú nuula lu Leví cuna lubee ule'ya enu nze'ta lu familia' Leví udete' beella tucu lu chi'i parte bee stene' beella ya Melquisedec chenu uya cha'calu Melquisedec Abraham bene'ahua enu udetela. 10Xne chenu uya cha'calu Melquisedec Abraham, lecasca' Leví tiembu ze'e, pero lu familia' Abraham nze'ta Leví. 11Tunu equie cuenda' bee ule'ya Levítas nu' beya' nú lecaxi na bene lu Diose equie cuenda' ley nú udete' Diose lubee bene Israel che la qui'ña nú aye'ta stucu ule'ya tucu nú ube'ta ule'ya Melquisedec nu lá ye'talla xi ube'ta Aarón. 12Xne chenu uche'e ule'ya le'ca uche'e ley. 13Nu Jesucristo neca ule'ya cua' nu lá ye'tanu lu familia' bee ule'ya. Sino que nze'tanu stucu lu familia rene, nu ni' tucu familia'nu lá aca ule'ya. 14Xne nediya'ahua nú Jesucristo nze'tanu leta bee familia' Judá, nu lá ni Moisés equie cuenda' bee familia cua' chenu unilla nú ti aca bee ule'ya. 15Nu achee neca nú Jesucristo neca ule'ya tucu nú unga Melquisedec. 16Xne lá ye'tanu leta familia' Leví, tucu nú rnibiya' ley nú aca bene ule'ya sino que li'inu necanu ule'ya xne leca xunga laxu nú nehuañinu. 17Xne scua rni lu ichi' Stichia' Diose lu cuenda'nu: Li'ilu necalu ule'ya nu siempre necalu ule'ya tucu nú unga Mequisedec. 18Scua ulaxu nú rnibiya' ley' Moisés xne leca modo nú azibi'i lubee bene. 19Lári'i ley cua' ana nú ahuañi nze'ca bee bene. Pero luhuare' ley cua', nzucu lua'ahua nú ri'i Jesucristo elietsa lua'ahua, xne equie cuenda'nu nu' modo riña'ahua lu Diose. 20Nu scua ucuaqui u'na Diose lua'ahua nú acane. Hua'tu chenu ulluna beella nú neca beella ule'ya lecaxi rcuaqui u'na Diose lubeella. 21Pero chenu ucañi Diose Jesucristo, para nú acanu ule'ya, nu Diose uninu lu le'catsia Li'inu, tucu nú rni lu Stichia' Diose: Diose Pa liñibe uninu lu le'catsia Li'inu, nu la che'enu nú rninu, nu uninu: “Li'ilu necalu ule'ya nu siempre necalu ule'ya, xi unga ule'ya Melquisedec.” 22Scua nediya'ahua nú máse neca nze'ca inziu nú uxa'la Jesucristo para nú riña bene lu Diose liñibe. 23Tiembu ze'e uhuañi huaxi bee ule'ya nu ni'tucu beella lá huañi diqui tiembu. 24Pero Jesucristo diqui tiembu nehuañinu, enze'e lecati chu'u luhuare'nu. 25Enze'e reca Jesucristo tsila'a bee bene, bee bene enu niarqui' riña lu Diose equie cuenda'nu, xne li'inu diqui tiembu nehuañinu para nú nacu'nu lu Diose equie cuenda' bee bene. 26Enze'e Jesucristo neca ule'ya enu máse neca equie enu rqui'ñia'ahua nú ri'i elietsa'ahua, xne li'inu leca xunga uri'inu dula. Nu lá ri'inu nú necha neca nu lecali xi nanu nu uchiu'unu leta bee bene iliulabe. 27Li'inu lá ri'inu tucu nú rri'i bee ule'ya enu máse neca equie, nú ye bee bichia riñi beella bee nañi xi neca u'na lu Diose equie cuenda' stula beella. Nu chela equie cuenda' stula bee bene. Pero Jesucristo tucutsia bese ungutinu xi neca tucu u'na lu Diose, nu la qui'ña nú atinu stucu bese. 28Equie cuenda' ley uyu'u bee ule'ya enu máse neca equie, añinzuca nú lá ri'i beella tucu nú necane. Pero cheelá uni Diose lu le'catsia li'inu. Nú lli'ñinu aca ule'ya enu máse neca equie, li'inu enu lecaxi naa lu Diose diqui tiembu.

will be added

X\