Hebreos 6

1Enze'e rqui'ña nú la'na'la'ahua nú chulula'ahua stichia' Jesucristo nu la yala nú benchila'ahua lubeenú uzete'ahua hua'tu. Ñialá nú ria'ahua scua, luhuare nú zete'tsiahua xneca modo tsana' arquia'ahua lunú necha neca uria'ahua hua'tu, urre nú xneca chili arquia'ahua Diose, 2urre xneca rinza bee bene, urre xneca ricu' bene yalla equie stucu bene, urre xneca ri'i Diose nú huañi zeca bee bene enu unguti, urre xneca hualu Diose lu cuenda' bee bene chenu riña bichia nú dete' bee bene cuenda lu Diose. 3Chiqui' ñiasca'lá nú nze aca'lá'ahua stichia'nu tunu scua niarqui' Diose nú acane. 4Xne bee bene enu recala Stichia' Diose nu nediya'la' lunú nu' liñibe, nu nediya'la' beella xneca neca Espíritu Santo, 5nu uri'ilahua beya' nú ñia neca Stichia' Diose nu nediya'la'hua xneca nibiya' Diose, 6nu che la nia' arqui'beella chili arqui'beella bedichia' nze'ca' Jesucristo, li'ibeella chiqui' neriña' nú chenala zeca beella inziu' Diose, xne neca xi neca nú rquie'e zeca beella Jesucristo lli'ñi Diose lu cruse stucu bese para nú ze'ta bee bene li'inu. 7Bee bene neca xi neca yuu nú ratse ye inza quiu lu, nu tunu chiqui' ñia unguyu' nú unguyu' lu yuu ze'e para bene enu rri'i riña' lu yuu ze'e che rri'i Diose nú nza nze'cae lu cuenda'lla. 8Pero tunu purotsia bee eche cuna bee huañi rayu lu yuu ze'e, che lecaxi sibi'i, nu che nze'ta castiya nú zeca yuu ze'e, nu che chiquine. 9Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, la nia scua lu cuenda'hua xne li'iru nediya'ru nú rri'i nze'cahua, nu scua nzeri'iláhua lunu riala ri'ihua para nú tsila'ahua lu castiya. 10Xne Diose, lacanu tucu Diose enu la ri'i tucu nú necane para nú zañi'nu beenú neca nze'ca uri'ihua cuna ye nú ulube'lahua lunu, nu secahua li'inu nu uri'ihua elietsa lubee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo tucu nú rri'isca'hua nee. 11Pero li'iru niarqui'ru nú nzeri'iláhua scua diqui nú nehuañihua. Nu la llaca'hua nú ri'ihua scua, para nú ati'hua lunú nzucu luhua nú ati'hua. 12La ri'ihua nú aca nebichiuhua sino que uri'ihua tucu nú uri'i bee bene enu uchili arqui' Diose sin nú allaca' beella nucua'a quiebeella nú ati' beella lunú ucuaqui' u'na Diose lubeella nú ati' beella. 13Chenu ucuaqui u'na Diose lu Abraham, uninu lu le'catsia li'inu xne lecati stucu enu masela neca equie luquela li'inu, 14nu uninu lu Abraham: “Li'á neli ri'á nú cha nze'ca lu cuenda'lu nu ri'á nú chiqui' huaxi bee familia'lu lu'culu.” 15Chequie lá llaca' Abraham utsuquiella nú ati'lla lunú uni Diose nú dete'nu lulla. 16Bee bene, para nú aca achee nú neli tsa'alubeella lunú rnibeella, li'ibeella rqui'ña nú nibeella nombre' tucu enu máse neca equie luquela li'ibeella. 17Neequie le'ca esquie, equie nú niarqui' Diose lube'nu lubee bene enu ati' lunú uninu, nu riña tucu bichia nú leca xunga che'enu elliebacu'nu equie nú ucuaqui u'nanu, enze'e uninu lu le'catsia li'inu. 18Chiucu beenú la rila ureche' Diose, nu necane lunú ucuaqui u'nanu, nu lunú uninu lu le'catsia li'inu nu nediya'la'ahua nú li'inu la nequichia'nu. Chequie scua chiqui' riu'u ana arquia'ahua para nú nzebica'lá'ahua lunu para nú ri'inu elietsa lua'ahua, equie nú nzucula lua'ahua nú neli ri'inu tucu nú unilanu. 19Nu lunú nediya'ahua nú aca tucu nú unila Diose nú aca, enze'e nzuta' arquia'ahua lu stichia'nu tucu nú nzeneta' tucu gancho barco. Nu lunú nzuta' arqui' bene scua nze'tae enza liñibe. 20Elu uyu'ula Jesucristo para nú xa'lanu inziu para lia'ahua, li'inu enu necala ule'ya diqui tiembu, tucu nú unga Melquisedec.

will be added

X\