Hebreos 5

1Yebee bene enu reca ule'ya enu máse rnibiya' lu beelá bee ule'ya, Diose rcañi li'illa leta bee bene para nú nacu'lla lu Diose equie cuenda' bee bene, nu yalla rdete' cuenda bee bene u'na para nú dete'llae lu Diose cuna bee nañi enu rqui'ña nú ati equie cuenda' stula bee bene. 2Nu lunú neca ule'ya cua' bene nediya'lla lunú xa seca bee bene. Enze'e rlu'culla paciencia bee bene enu la ri'ibeya' lunú rri'i, nu cuna bee bene enu rri'i dula ana lu. 3Nu lunú le'ca nu' chenu rri'i ule'yacua' dula enze'e le'ca riñilla tucu nañi xi neca u'na lu Diose equie cuenda' stulalla, tucu nú rri'illa lu cuenda' stula bee bene. 4Nu lecati enu aca e'cu ule'ya enu máse rnibiya' lubeelá bee ule'ya lunú niarqui'tsialla sino que Diose neca enu rcañi li'illa tucu nú ucañinu Aarón. 5Le'ca scua unga lu cuenda' Jesucristo, lá ninu nú a acanu ule'ya enu máse neca equie lua'ahua, sino que Diose ucañi li'inu chenu uni Diose: Li'ilu necalu lli'ñia, nu desde nee lubea lubee bene nú li'ilu necalu lli'ñia. 6Le'ca rni stucu luguare lu ichi' Stichia' Diose equie cuenda'nu: Li'ilu necalu ule'ya diqui tiembu, tucu nú unga Melquisedec ule'ya. 7Chenu ube'ta Jesucristo lu iliulabe quie', chiqui' unguna'nu nu juerte unacu'nu lu Diose enu reca tsila'a li'inu lu eluti. Che uri'i caso Diose li'inu nu uri'i Diose elietsa'nu para nú tsalunu Stichia' Diose. 8Mase nú lli'ñi Diose necanu pero uzucu'nu nú rni Diose mase nú nehuana ulle'canu. 9Nu lunú neli uri'inu tucu nú niarqui' Diose nú ri'inu, enze'e equie cuenda' li'inu leca xunga laxu nú sila'a Diose bee bene enu sucu' nú rninu. 10Nu Diose neca enu ucañi li'inu para nú acanu ule'ya enu máse neca equie tucu nú unga Melquisedec ule'ya enu unga neca equie. 11Huaxisca'lá nú rqui'ña nia luhua equie cuenda' bee nucua', pero chiqui' neriña' nú ixiule'a luhua xa niarquia equie nú chabe' rri'ihua beya'. 12Hua'tulila nu'luhua Stichia' Diose, neequie hasta rialala nú sete'lahua bee bene Stichia' Diose pero li'ihua rqui'ñiasca'hua enu zete' zeca li'ihua Stichia' Diose nú ungalahua. Li'ihua secahua xi seca tucu endu' me' enu rue' puro chi' enu lacasca' acu ye nú acu. 13Nu yebee enu neca xi neca endu'me' enu rue' chi' la aca bee nze'e ri'i nze'ca bee nze'e beya' xi rni Stichia' Diose. 14Pero bee bene enu másela rri'i beya' Stichia' Diose, li'ibeella neca beella xi neca bee enu racula ye nú racu. Xne rri'ilabeella beya' tá nú neca nze'ca nu ta nú necha neca.

will be added

X\