Hebreos 4

1Enze'e, tucu nú ucuaqui u'nala Diose lua'ahua nú liqui'nu lua'ahua yuu elu tsulachia'ahua, rqui'ña nú bi'yahua, xne lequie nú mase nú unilanu scua lua'ahua canu nu' ta tucu'ahua la ri'i ana riña ze'e. 2Xne li'iru ubene'la'ru bee bedichia' nze'ca' Diose tucu nú ubene'la' beella, pero li'ibeella lia xle'e ubene' beella bedichia' nze'ca' Diose, xne lá chili arqui' beellae. 3Pero lia'ahua enu nzelíla arquia'ahua Stichia' Diose, rlu'cula'ahua elu tsulachia'ahua, pero bee bene enu la chili arqui' li'inu, uninu lubeella: Equie nú uri'i beella nú ulea enze'e uri'ilá elliebacu', nú la zela riña beella luguare elu tsulachi beella. Nu hasta chenu ureche' Diose iliulabe che ula'xunu uri'inu riña'nu. 4Tucu nú rni tucu luhuare lu ichi' Stichia' Diose, equie cuenda' bichia nú sulachi bee bene: Nu chenu ulaxu ureche' Diose iliulabe che bichia achi utsulachinu. 5Nu le'ca uninu: Leca xunga chu'u bichia nú riñahua elu tsulachihua. 6Bee bene enu rlutilá ubene' Stichia' Diose, lá lu'cu beella elu tsulachi beella, xne lá zucu' beella Stichia' Diose, pero nu'sca' bee bene enu rri'i falta nú lu'cu elu tsulachi. 7Enze'e chenu udete huaxi lana, che uliquia'la Diose stucu bichia nu bichia ze'e neca nee. Nu scua tucu nú uni'la'ahua. Nú arre David unilla tucu parte lu ichi' Stichia' Diose: Tunu yene'hua Stichia' Diose nee bichia quie', uri'i casuhua stichia'nu. 8Xne tunu equie cuenda' Josué ulu'cu bee bene Israel elu tsulachi beella, lá ania' Diose equie cuenda' stucu bichia che. 9Enze'e hasta nee bichia quie' nu'sca' luhuare elu tsulachi bee bene' Diose. 10Xne bee bene enu udete'la Diose nú tsulachi, tsulachi beella equie cuenda' riña' nú rri'i beella, tucu nú utsulachi Diose chenu ulaxu ureche'nu iliulabe. 11Enze'e rqui'ña nú dua'ahua ana arqui'sa'ahua para nú lu'cua'ahua elu tsulachia'ahua, para nú lecati ri'i tucu nú uri'i bee bene enu lá chili arqui' Stichia' Diose. 12Xne Stichia' Diose nehuañine nu rlu'cune poder. Máse ratse'e arqui' bee bene luquela nú ratse' tucu espada nú nechiu'u rucu ru'u, nu ratse'e hasta arqui' bee bene cuna Espíritu' bene nu hasta aquié liñi arta' bene, nu equie cuenda' Stichia' Diose rri'i bene beya' tanú neca nze'ca nu tanú la neca nze'ca rri'illa. 13Ye nú ureche' Diose la a'chi' necane ante lunu, xne ye nú ri'yanu, nu lu li'inu dete'ahua cuenda lu ye lunú uria'ahua. 14Enze'e lunú rlu'cula'ahua tucu ule'ya enu máse rnibiya', nu li'inu necanu Jesucristo lli'ñi Diose enu nzucu liñibe, rqui'ña nú nzuta' arquia'ahua lunú nzeli arquia'ahua li'inu. 15Xne Jesucristo enu neca ule'ya enu máse neca equie lua'ahua, li'inu recanu rri'inu elietsa lua'ahua para nú la ri'i dula ana lua'ahua. Xne le'ca li'inu chiqui' huaxi nú nehuana ulle'canu iguale tucu nú nehuana se'ca'ahua, pero li'inu leca xunga uri'inu dula. 16Enze'e, la chenu arquia'ahua nu' modo chebica'ahua nacua'ahua lu Diose enu seca lia'ahua, para nú hua'a arqui'nu lia'ahua. Nu equie nú secanu lia'ahua, li'inu ri'inu elietsa lua'ahua, hora nú niarquia'ahua nú ti ri'i elietsa lua'ahua.

will be added

X\