Hebreos 10

1Xne ley nú udete' Diose lu Moisés necatsiae tucu seña lunú nzu nú aca, pero la necane nú ungalane lunú nzu nú aca xne mase za'lana rati bee nañi xi neca u'na lu Diose tucu nú rnibiya' ley nú ri'i bee bene, pero leca xunga uriña bichia nú ulle'ca beella nú leca' xina beella lu Diose. 2Xne tunu equie cuenda' ley leca' xi naa beella, cuna tucutsia bese nú udiñi beella nañi xi neca u'na lu Diose, che la qui'ña' nú ri'i beella scua stucu bese, xne nediya'la' beella nú urilala stula beella. 3Pero la tsi'beella scua sino que za'lana ullu'cu arqui'beella stula beella chenu udiñi beella nañi xi neca u'na lu Diose. 4Xne rene' bee u'na' cuna bee chipa la acane chilae stula bee bene. 5Enze'e, chenu ube'ta Jesucristo lu iliulabe, che uninu lu Diose: Li'ilu la niarqui'lu rene' bee nañi, ni' ye beela bee u'na nú entayu bee bene lulu, enze'e lia uliqui'lu cuerpo nú rlu'cua. 6La nia' arqui'lu nú tsiqui' bee bene nañi xi neca u'na lulu, ni' rene' bee nañi nú entayuu beella lulu equie cuenda' stula beella. 7Enze'e unia: “Ca'a nzua, Pa Diose, uriña para nú ri'á tucu nú niarqui'lu, tucu nú nequie lu ichi' stichia'lu equie cuenda' li'á.” 8Rluti uni Jesucristo nú la niarqui' Diose rene' bee nañi, ni' bee nañi enu siqui' bee bene xi neca u'na lunu, equie cuenda' bee stula bee bene, tucu nú rnibiya' ley nú ri'i bee bene. 9Chenu ulaxu nú uni Jesucristo scua, che le'ca uninu: “Ca'a nzua Pa Diose uriña para nú ri'á tucu nú niarqui'lu.” Scua uri'i Jesucristo nú ulaxu nú rnibiya' ley nu uxa'lanu stucu inziu cuqui nú xa riña bene lu Diose. 10Nu nee leca' xi na'ahua lu Diose equie nú uri'i Jesucristo tucu nú niarqui' Diose, nu tucutsia bese ungutinu equie cuenda' stula bee bene nu leca' xunga atinu stucu bese. 11Yebee ule'ya Israel yeye'e la tsuxe beella nú sibi' beella liñi indu tucu nú rnibiya' ley nú ri'ibeella nu ye bee bichia riñi beella bee nañi rdete' beella u'na lu Diose. Nu mase huaxi bese rri'ibeella scua pero la ri'i nú riñi beella bee nañi u'na lu Diose ana nú laxu stula bee bene. 12Pero Jesucristo tucutsia bese ungutinu equie stula bee bene, nu la qui'ña nú ri'inu scua stucu bese. Nu uzucunu cue'tse Diose chúbe. 13Nu ze'e nzuquienu hasta chenu ri'i Diose nú nibiya'nu luyebee bene enu rle lunu. 14Xne equie cuenda' nú ungutinu tucutsia bese equie stula bee bene, che leca' xina bee bene enu nzeli arqui' li'inu diqui tiembu. 15Nu lia'ahua nediya'ahua nú neli neca bee nucua' xne equie cuenda' Espíritu Santo nze'ta bedichia' nú nequie lu ichi' Stichia' Diose nú uni Diose: 16Scua utsa'nalanu bedichia' nú xi zeca bee bene chenu riña bichia ze'e, elliebacu' beella du'a ley. Nu ria'á nú quiene liñi arqui'beella. 17Nu le'ca uni Diose: Leca' xunga ellucu' arquia stulabeella nu yebeelá beenú necha neca uri'ibeella. 18Nu lunú neca perdonala stula bee bene la qui'ña' nú uti bee bene nañi dete' bee bene u'na lu Diose equie cuenda' stula bee bene 19Enze'e, bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo la lliquia'ahua chua'ahua elu máse necachi neca nzucu Diose equie cuenda' rene' Jesucristo. 20Xne chenu udete' cuendanu li'inu nú ungutinu, uxa'lanu tucu inziu cuqui nú rliqui' nú huañili bee bene elu nzucu Diose. 21Nu tucu nú rnibiya' Jesucristo lua'ahua, li'inu enu neca ule'ya enu máse rnibiya' liñibe. 22Enze'e rqui'ña nú diquinu' arquia'ahua chebica'ahua lu Diose cuna lunú neli nzeli arquia'ahua li'inu, cuna lunú lecaxi necha nchiñi elliebacua'ahua nu cuna cuerpo'ahua nú leca' xinaa nú la lu'cua' dula, xi neca chenu apenatsia ungutsa'ahua cuna inza nú leca xina. 23Enze'e rqui'ña nú tsuta'la arquia'ahua lunú nzeli arquia'ahua Diose, xne li'inu itaa tsa'alunu stichia'nu nú ucuaqui u'nanu lua'ahua. 24Rqui'ña nu cua'na'ahua xa modo ria'ahua elietsa lubee sa'ahua nu zecala'ahua bee sa'ahua nu cuna nú ri'i nze'ca'ahua. 25Le'ca la yala nú tsana' arquia'ahua nú riete'sa'ahua para nú yene'ahua Stichia' Diose la ria'ahua tucu nú rri'i texcua'a bee sa'ahua enu sana' arqui' nú riete'sa' cuna beelá bee sa'ahua, sino que rqui'ña nú dua'ahua ana arqui' bee sa'ahua, xne nediya'ahua nú nze'ta riñala bichia nú riña zeca Jesucristo stucu bese. 26Xne tunu nediya'la'ahua lunú neli neca nu rri'isca'la'ahua dula leca' ti stucu enu ati equie cuenda' stula'ahua. 27Lunú nzuquietsia lua'ahua neca elu usticia' Diose nú chiqui' fuerte, lu tucu quii elu riala chue bee bene enu la zucu' nú rninu. 28Chenu la zucu' tucu bene nú rni ley nú udete' Diose lu Moisés, nu nu' chiucu chuna bee bene enu neca testigo nú la zucu'lla nú rni ley cua', che leca' modo nú tsila'alla lu eluti nú riala zecalla. 29Nee uri'ihua elliebacu', ¿nú masesca'lá castiya riala bee bene enu rri'i elliebacu' nú lecaxi zibi' lli'ñi Diose? Nu rni nú la zibi' rene'nu nú rlube' nú aca tucu nú utsa'nala Diose nú aca, nu rene nú rri'i nú la lu'cua' bee bene dula, nu rnichi'qui' beei Espíritu Santo. 30Lia'ahua nediya'ahua nú uni Diose: “Li'á detea castiya bee bene nu detea castiya nú riala beei.” Nu le'ca uninu: “Li'á hualune lu cuenda' bee bene enu neca bee benea.” 31Chiqui' juerte nú zana' bene lu castiya' Diose. Li'inu enu neca Diose enu nehuañi. 32Pero ullu'cu' arqui'hua xneca ulle'cahua chenu apenatsia udu'llie'e stichia' Jesucristo arqui'hua. Li'ihua uriqui'hua lunú chiqui' nehuana ulle'cahua. 33Nu'hua enu udiquichi'qui' bee bene nu chiqui' nehuana ulle'ca, nu utsequichia' beei li'ihua ante lubee bene, nu nu'hua lá tsana' arqui' bee sa'hua enu ulle'ca scua. 34Le'ca lá tsana' arqui'hua bee sa'hua enu uyu'u ni'cu', nu mase nú unguxi bee bene stene'hua lá tsu nehuana arqui'hua xne nediya'hua nú máse seca nú rlu'cuhua liñibe nú leca xunga laxu. 35La tsana' arqui'hua lunú nzuta' arqui'hua Jesucristo, xne lunú nzeli arqui'hua scua che ati'hua lunú huaxi seca. 36La llaca'hua lunú nehuana secahua para nú ri'ihua lunú niarqui' Diose nú ri'ihua, che ati'hua lunú ucuaqui u'nala Diose luhua nú ati'hua. 37Xne lu ichi' Stichia' Diose rni: Yamerotsia nze'ta enu necadichia' nú nze'ta. Chu nze'tanu la lea'nu. 38Pero bene enu rri'i tucu nú rialane lua huañili nze'e, lunú nzeli arqui' nze'e li'á, pero enu sana' arqui' nú nzeli arqui' li'á la tsu nze'ca arquia lu nze'e. 39Pero lia'ahua la neca'ahua xi neca bee bene enu sana' arqui' nú nzeli arqui' Jesucristo xne bee benecua' riala beella castiya' beella, sino que lia'ahua neca'ahua bee bene enu neli nzeli arqui' Jesucristo, para nú lu'cua'ahua elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe.

will be added

X\