Hebreos 1

1Tiembu hua'tu uni Diose lubee bene'ahua enu udetela huaxi bese nu huaxi forma uni Diose lubeella scua, equie cuenda' bee profeta. 2Pero tiembu quie' unila Diose lua'ahua equie cuenda' lli'ñinu. Diose ureche' yebee nú nu' lu iliulabe cuna liñibe equie cuenda' lli'ñinu. Nu udete'nu yebee nucua' lu lli'ñinu. 3Li'inu enu neca ellie' Diose nú chiqui' ñia rnaa, nu li'inu rnanu tucu nú rna Diose, li'inu rri'inu nú la nitilu iliulabe cuna yebee nú nu'lue equie cuenda' stichia'nu nú chiqui' rlu'cu poder. Chenu ulaxu nú ulle'canu yebee lunú nzu zecanu para nú lecaxi na'ahua nu la lu'cua'ahua dula, chequie uzucunu cue'tse Pa'nu Diose chube liñibe, li'inu enu rlu'cu ye nú rnibiya'. 4Nu scua máse neca equie Jesucristo luquela bee ángele, xne li'inu necanu lli'ñi e'cu Diose. 5Xne leca xunga uni Diose lu ni'tucu bee ángele: Li'ilu necalu lli'ñia, nu desde nee lubea nú li'ilu necalu lli'ñia. Nu le'ca né ni Diose lu ni'tucu bee ángele: Li'á neca pa'lu, nu li'ilu necalu lli'ñia. 6Pero chenu uxe'la Diose lli'ñi e'cunu lu iliulabe, che uninu: Yebee ángelea, lu'cu ula'na lu Lli'ñia. 7Nu chenu uni Diose equie cuenda' bee ángele, uninu: Li'á ri'a nú neca bee ángelea xi neca bi, nu le'ca ri'á nú aca beenu xi neca quii. 8Pero equie cuenda' lli'ñinu, uninu: Li'ilu necalu Diose. Nu lunú rnibiya'lu leca xunga laxu; nu ye tiembu rnibiya'lu tucu nú rialane. 9Riu' arqui'lu beenú neca nze'ca nu rana arqui'lu beenú necha neca, enze'e ucañila Diose li'ilu, li'inu enu neca Diose'lu, nu rri'inu nú masesca'lá ñia nzu arqui'lu, luquela bee ángelea. 10Le'ca uninu: Li'ilu enu rnibiya', nu chenu uquixie yeene li'ilu ureche'lu iliulabe, cuna liñibe nu yebeenú nu' lue. 11Yebee nucua' nitilu. Pero li'ilu, leca xunga laxu nú nehuañilu. Ye bee nucua' laxu, xi rlaxu laquie. 12Nu quichilu bee xi rquichi bene laquie, nu che'elu bee xi xe'e bene xucu bene. Pero li'ilu leca xunga riña bichia nú che'e nú xa necalu, nu leca xunga laxu nú nehuañilu. 13Diose leca xunga uni lu ni'tucu bee ángele: Uzucu cue'tsea chube, hasta nú ri'á nú nibiya'lu lu ye bee enu rle lulu. 14Xne ye bee ángele necatsia beenu espíritu enu sibi' lu Diose, nu uxe'la Diose beenu para nú ri'i beenu elietsa lubee bene enu lu'cu elunehuañi nú leca xunga laxu.

will be added

X\