Gálatas 4

1Xi neca tucu endu' lla'na enu ati' herencia, nú chenu lle'nanu la lu'cunu elurnibiya xi neca tucu moso', añinzuca nú necala stene'nu, bee stene' pa'nu. 2Pero nu' bee bene enu rriucu li'inu nu rnibiya' lunu cuna lubee stene'nu hasta nú riña bichia nú uni pa'nu nú yucunu herencia cua'. 3Le'ca scua necane lu cuenda'ahua, xi uri'i endu' uria'ahua hua'tu xne uyanala'ahua ye bee costumbre' bee bene. 4Nu chenu uriña bichia nú uni Diose nú xe'lanu lli'ñinu lu iliulabe, ungulanu equie cuenda' tucu una'a. Nu uhuañinu tucu nú unibiya' ley' Moisés nú huañi bee bene. 5Para nú uhuanu lia'ahua lu ley cua', nu scua yucu Diose lia'ahua xi neca bee lli'ñinu. 6Nu lunú neca'la'ahua lli'ñi Diose, li'inu uxe'lanu Espíritu Santo' lli'ñinu Jesucristo lua'ahua para nú huañia'ahua cuna li'inu, nu equie cuenda' Espíritu cua' rnia'ahua: “¡Pa Diose!” 7Enze'e la neca'ahua xi neca esclavo lu ley sino que lunú neca'la'ahua lli'ñi Diose, enze'e riala'ahua herencia nú liqui'nu lua'ahua equie cuenda' Jesucristo. 8Hua'tu chenu la chuluhua li'inu enu neca mero Diose, uzibi'hua lubee enu secahua nú neca diose, nu ni' laca bee nze'e Diose. 9Pero nee nú nu'lulahua Diose nu le'ca nu'lula Diose li'ihua, ¿xiquie nú niarqui' zecahua ri'ihua yelu beenú uri'ihua hua'tu? ¿Nu xiquie nú niarqui' zecahua nú aca zecahua esclavo lubee nucua' stucu bese? 10Nee nú rlu'cu cuenda zecahua nú xi bichia nu xi uu nu xi lana nu xi tiembu nú ri'ihua tucu nú ri'ihua tucu nú neca costumbre'hua nú rri'ihua hua'tu. 11¡Chiqui' xiquinuahua xne canú xle'e uzetea Stichia' Diose li'ihua! 12Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo zequiaa luhua: Nú uhuañihua tucu nú nehuañia, tucu nú ula'na nú uhuañia xi nehuañihua, la nia luhua nú nu' xi tucu nú necha neca uri'inuhua li'á. 13Xne li'ihua nediya'hua nú bese rluti nú uzetea li'ihua bedichia' nze'ca' Jesucristo, ritia bichia ze'e. 14Pero añinzuca nú scua ulle'ca pero uriqui'hua li'á nu lá huachuhua li'á nu le'ca né tsana' arqui'hua li'á, sino que uri'i casohua li'á xi neca tucu ángele' Diose urre xi neca li'i e'cu Jesucristo. 15Li'á nediyaa nú tunu nu' modo hasta i'culuhua luahua liqui'hua lua. Nu nee, ¿cá uri'ihua nú uzecahua li'á? 16U, ¿xie' a'la rana arqui'hua li'á, lunú unitsia luhua lunú neli neca la? 17Nia luhua nú bee bene enu rla'na nú xa zucu'hua nú rnibeei lacane nú rri'i nze'cabeei elliebacu' urre secabeei li'ihua sino que elliebacu'beei neca nú tsana' arqui'hua lunú uzetea li'ihua nu niarqui'beei nú máse ri'i casohua stichia'beei. 18La necha neca nú seca bene sa'bene pero rqui'ña nú ri'illae cuna elliebacu' nze'ca diqui tiembu, nu la ri'ihua scua chenu nzutsia cuna li'ihua. 19Xne li'á se'ca nú necahua xi neca bee endua. Nu stucua'la nehuana se'caa equie cuenda'hua xi nehuana seca tucu una'a chenu ala endu'lla. Nu la tsuxe nú nehuana se'caa hasta chenu neli nzenalahua Jesucristo tucu nú rialane. 20¡Ala' nú nee nzu li'i e'cua luhua para nú nia luhua bee bedichia' nú ri'i nze'cahua beya' pero nee ni' la ri'á beya' xa ri'inuahua! 21Li'ihua enu niarqui' nú huañi tucu nú rnibiya' ley' Moisés. ¿Xie' lasca' ri'ihua beya' nú rni leycua'la? 22Lu ley' Moisés rni nú ulu'cu Abraham chiucu endu'. Ulu'culla tucu endu' cuna una'a enu utsilla lee Agar nu le'ca ulu'culla stucu endu' cuna mero una'alla Sara. 23Endu' Abraham enu unganu Agar, unganu Agar endu' Abraham xne uzucunulla Abraham. Pero endu'lla enu unganu mero una'lla, ungulanu pero la necane equie cuenda' nú uzucunutsialla una'lla, sino que ungulanu para nú yalu lunú ucuaqui u'na Diose lu Abraham. 24Nu nee Sara cuna Agar, neca tucu ejemplu lua'ahua equie chiucu inziu nú nu' chenala bee bene, tucu inziu cua' neca nú chenala bee bene ley nú udete' Diose lu Moisés equie dañi nú lee Sinaí, nu bee enu nzenala ley cua' neca xi neca esclavo lu leycua' xi unga Agar esclavo lu Abraham. 25Nu li'ihua nediya'hua nú enza Arabia nzucu dañi nú lee Sinaí nu bee bene enza ze'e rri'chiabeei dañi ze'e Agar. Pero nee Jerusalén neca xi neca dañi ze'e xne yebee bene enu nucua'a Jerusalén, bee enu nzenala ley, neca beella xi neca esclavo lu ley. 26Pero lia'ahua lachia'ahua neca Jerusalén liñibe nú laca esclavo lu ley, tucu nú lá aca Sara esclavo. 27Nu lu ichi' Stichia' Diose rni: Ñia utsu arqui' li'ilu una'a enu leca modo nú lu'cu endu'; nu chiqui' ullila' li'ilu enu la chulu xa nehuana seca tucu una'a enu rala endu'. Xne huaxilá endu' lu'cu una'a enu leca modo lu'cu endu' luquela una'a enu rlu'cu niyu'. 28Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo li'á rnia luhua nú tucu nú ungula Isaac equie nú uchili arqui' Abraham Stichia' Diose nú acane scua le'ca scua lia'ahua neca'la'ahua bene' Diose xne nzeli arquia'ahua stichia'nu. 29Nu tiembu ze'e endu' Agar, la yu' arqui'i endu' Sara una'a Abraham. Le'ca scua bee bene enu nzenala nú rni ley' Moisés sequichia' beei lia'ahua nú nzu Espíritu Santo cuna lia'ahua, nu lunú neca'la'ahua bene' Diose. 30Pero li'ihua nediya'hua nú lu ichi' Stichia' Diose rni: “Uteliaca' una'a enu utsilu cuna endu'nchu, xne la yala nú ati' endu' cua' herencia nú riala endu' Sara una'alu.” 31Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo lia'ahua la neca'ahua xi neca endu' una'a enu utsi Abraham sino que lia'ahua neca'ahua xi neca endu' Abraham enu ulu'cu una'lla xne la nibiya' ley lua'ahua.

will be added

X\