Efesios 4

1Li'á enu nchiñia ni'cu' lunú sibi'a lu Jesucristo, zequiea luhua nú scua tucu nú necalahua bee bene' Diose, uhuañihua tucu nú riala nú huañi bee bene enu necala bee bene'nu. 2Aca lle'na arqui'hua nu aca nze'cahua, nu tsuquie arqui'hua, nu uriqui'hua bee sa'hua lunú xi rri'inu beella li'ihua, equie nú secahua beella. 3Uzu'cu' luhua nú chenalaláhua nú neca tucu necatsehua cuna elietsa' Espíritu Santo, enu rliqui' nú nzuxe arqui'hua, nu rri'i nú neca tucu necatsehua. 4Lia'ahua neca'ahua xi neca tucutsia bene, nu ye'ahua nzu Espíritu Santo cuna lia'ahua, nu scua tucu nú necala'ahua bee bene' Diose le'ca scua tucutse nellua'aquie'ahua nú liqui'nu lua'ahua. 5Tucutsia enu rnibiya', tucutsia nú nzutenelí arquia'ahua, nu tucutsia elu rrinza nu', 6xne nu' tucutsia Diose enu neca Pa'ahua nu li'inu rnibiya'nu lu ye'ahua. Nu li'inu rnibiya'nu lu ye beenú nu', nu nzunu cuna ye'ahua nu rria'ahua lunú niarqui'nu. 7Pero cada tucua'ahua utsula Jesucristo nú ria'ahua tucu nú uniarqui'nu nú ria'ahua. 8Tucu nú rni lu ichi' Stichia' Diose: Chenu uquienu liñibe, uri'inu ana lu ye bee elurnibiya', nu udete'nu lubee bene lunú riala ri'i beella. 9Nu, ¿xi rni elu rni nú “uquienu liñibe”? Rni nucua' nú ube'tanu lu iliulabe. 10Nu Jesucristo enu ube'ta lu iliulabe, le'ca li'inu uquienu liñibe nu rnibiya'nu diquineca iliulabe. 11Nu udete'lanu lubee bene lunú riala ri'ibeella, nu'beella enu uyala nú aca bee apóstol, le'ca nu'beella enu uyala aca bee profeta, nu nu' beella enu uyala nú ixiule'e stichia'nu lubee bene, nu le'ca nu' beella enu uyala nú ni bezete' nu zete' bee bene enu nzeli arqui' li'inu. 12Scua ucañi Jesucristo bee bene'nu para nú zete' beella beelá bee bene enu nzeli arqui' li'inu para nú scua aca beella zibi' beella lunu, nu nzechululá beella li'inu, 13hasta nú neza'li nú nzeli arquia'ahua nú chulua'ahua lli'ñi Diose para nú ri'ilia'ahua beya' xa riala chenala'ahua Jesucristo tucu nú rialane. 14Chequie la aca neriña' nú zequienu bee bene lia'ahua xi sequienu bee bene bee endu', la aca'ahua xi neca tucu nú ruya' bii enzichiu' enzerquie equie yelu beenú rdichia' bee enu rla'na nú xa modo zequienu bee bene. 15Sino que rqui'ña nú nia'ahua nú nelíneca nu chenala'ahuane cuna eluseca nú rlu'cua'ahua, nu lunú neca tucunecatse'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua chenala'ahua tucu nú niarqui'nu nú ria'ahua. 16Xne equie cuenda' Jesucristo iguale neca'ahua nu neca'ahua xi neca tucutsia bene, ye'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, xne equie cuenda'nu neca tucu necatse'ahua, nu cada tucua'ahua ria'ahua lunú riala ria'ahua para nú ria'ahua elietsa lubee sa'ahua, nu zeca'la'ahua bee sa'ahua. 17Nu nee equie cuenda' Jesucristo nialuhua: La huañihua xi nehuañi bee bene enu la chulu Diose, xne li'ibeei nehuañitsiabeei lunú necatsia elliebacu'beei 18nu necabe neca elliebacu'beei. Nu la zucu'lubeei nú huañibeei tucu nú niarqui' Diose nú huañibeei, equie nú la ri'ibeei beya' nu nziti arqui'beei. 19Leca' xi zeca beei nu utsana' arqui'labeei le'catsia li'ibeei nu rri'ibeei seidu nú nzeri'ibeei yelu clasia' beenú necha neca. 20Pero li'ihua lá chuluhua Jesucristo para nú huañihua scua, 21tunu neli nú ubene'la'hua lu cuenda'nu, nu neli nú ungalahua beenú neli neca nze'ta lunu. 22Utsana arqui'hua lunú uhuañihua chenu lasca' chuluhua li'inu nucua' rnitilutsia li'ihua, xne bee elliebacu' nú necha neca uzequienu li'ihua nu uri'itsiahua tucu nú uniarqui'tsiahua. 23Uche'elihua xa necahua, 24para nú acahua xi neca tucu bene cuqui enu ureche' Diose tucu nú niarqui'nu cuna tucu elunehuañi nú leca nú lixiu neca tucu nú rialane, equie cuenda' stichia'nu nú neli neca. 25Enze'e la nia'hua eluquichia', uni'tsiahua nú neli neca lubee sa'hua xne neca tucu necatsela ye'ahua. 26Tunu rlehua, la ri'ihua dula. La duche'hua elu rlecua' arqui'hua debichia. 27Para nú la dete'hua luhuare nu ri'i beze'lu ana luhua. 28Bene enu rcachi' rqui'ña nú tsana'lla nú rcachi'lla, nu ri'illa riña' para nú equie riña' nze'ca nú rri'illa nu' modo ri'illa elietsa lubee bene enu nu' xi secala'cha'. 29Le'ca la nihua bee bedichia' nú necha neca, uni'tsiahua puro bedichia' nze'ca nú ri'i elietsa nu zibi' lu beelá bee bene enu yene'e. 30La ri'ihua nú tsúnehuana arqui' Espíritu Santo' Diose nú nzula cuna li'ihua xi neca tucu seña nú rlube' nú necalahua bee bene'nu para bichia nú riñahua lunu. 31Utsa'nahua tucu chu ye nú rlee nzu arqui'hua, nu elu rlee, nu elu rana arqui', cuna nú rixialihua lu sa'hua, cuna bee bedichia' chi'qui', cuna ye beenú necha neca. 32Aca nze'cahua, nu uhua'a arqui'hua bee sa'hua nu uri'ihua perdona bee sa'hua tucu nú uri'i Diose perdona li'ihua equie cuenda' Jesucristo.

will be added

X\