Efesios 3

1Enze'e li'á Pablo, nchiñia ni'cu' equie nú sibi'a lu Jesucristo para nú rri'á elietsa luhua enu laca bee bene Israel. 2Li'ihua nediya'hua nú la yala ri'á riña' nú rri'á, pero lunú nze'ca Diose uliqui'nu riña' quie' rri'á para nú ri'á elietsa luhua nú ri'ihua beya' stichia'nu. 3Nu li'inu ulube'lanu lua xa neca elliebacu'nu hasta hua'tu, tucu nú unilá luhua lu tucu carta. 4Chenu ulahua carta cua' che ri'ihua beya' nú nediyala xa neca equie cuenda' Jesucristo nú la ri'i bee bene beya' hasta hua'tu. 5Bee tiembu nú udetela lecali ti uri'i beya' xa neca equie cuenda' Jesucristo, xne ungae xi neca tucu nú a'chi' neca lubee bene, pero nee equie cuenda' Espíritu Santo ulube'la Diose nucua' lubee apóstol cuna lubee profeta. 6Nu lunú unga xi neca nú a'chi' neca lubee bene, necane equie cuenda' bedichia' nze'ca' Jesucristo, nú le'ca bee bene enu laca bee bene Israel riala beella erencia nú riala bee bene Israel lunú neca tucunecatsela beella, nu nebacu'la beella lunú ucuaqui u'na Diose equie cuenda' Jesucristo. 7Li'á rixiule'a bedichia' nze'ca' Jesucristo lubee bene, la necane equie cuenda' nú riala nú ri'á scua sino que necane nú ñia nze'ca Diose enze'e lia uliqui'nu elurnibiya'cua' lua para nú zibi'a lunu. 8Li'á neca enu máse leca tineca lu ye bee bene' Diose, pero lunú ñia nze'ca Diose lia uliqui'nu lua nú ixiule'a lubee bene enu la neca bee bene Israel equie cuenda' eluxene' Jesucristo nú llene neca. 9Nu para nú ixiule'e nze'caa lu yebeella xa neca elliebacu' Diose enu ureche' ye nú nu', elliebacu' nú né chu alube'nu lubee bene. 10Para nú equie cuenda' bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo ri'i ye bee enu rlu'cu nú rnibiya' liñibe beya' nú Diose rlu'cu ye poder. 11Nu hasta chenu lasca' quixie iliulabe uri'ila Diose elliebacu' nú acane scua nu nee uyalulane equie cuenda' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 12Nu equie nú nzelila arquia'ahua Jesucristo nu'la modo xa riña'ahua lu Diose sin nú lliquia'ahua chebica'ahua lunu. 13Enze'e nia luhua nú la tsunehuana arqui'hua lunú nehuana se'caa equie cuenda'hua, xne neca nze'ca nucua' para li'ihua. 14Enze'e súlliquia lu Diose pa' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, 15li'inu enu rnibiya' lu ye nú nu' liñibe cuna lu iliulabe. 16Rnacua lunu, nú lunú chiqui' rlu'cunu poder nú liqui'nu juerza'ahua cuna elurnibiya' luhua equie cuenda' Espíritu Santo para nú tsuta' arqui'hua lunu, 17nu huañihua cuna Jesucristo equie nú nzeli arqui'hua li'inu para nú scua tucu nú neli nzenalahua eluseca'nu. 18Scua acahua ri'ihua beya' cuna beelá bee sa'hua enu nzeli arquia'ahua li'inu nú eluseca Diose chiqui' llene neca, nu ni' la ria'ahua beya' xa nia'ahua lunú chiqui' llene necane. 19Enze'e rnacua lu Diose nú chuluhua eluseca cua' nú chiqui' llene neca, nu másela llene necane luquelá nú rri'i bee bene elliebacu', nu scua neza'li nú huañihua cuna Diose. 20Nu li'inu enu rlu'cu nú rnibiya' para nú ri'inu másela lunú rri'i bee bene elliebacu', urre másela lunú rnacu' bee bene lunu equie cuenda' Espíritu Santo'nu nú nzu cuna lia'ahua. 21Nu riala nú zucu' uya'ahua Diose ye bichia nu ye tiembu equie cuenda' Jesucristo, lia'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo. Amén.

will be added

X\