Efesios 2

1Li'ihua ungahua xi neca bene enu unguti lu Diose equie cuenda' bee dula cuna beenú necha neca 2uri'ihua, uyanalahua inziu nú necha neca nu uri'ihua tucu nú niarqui' beze'lu nú ri'ihua, nu espíritu nú necha neca cua' neca enu nehuañi cuna bee bene enu la zucu' Stichia' Diose. 3Ye'ahua le'ca scua uhuañia'ahua tucu nú niarqui'tsia'ahua, nu tucu nú necatsia elliebacua'ahua. Nu le'ca scua tucu nú riala bee bene enu la zucu' Stichia' Diose castiya, le'ca scua ayala'ahua castiya'nu. 4Pero lunú chiqui' ñia rua'a arqui' Diose lia'ahua, nu lunú chiqui' secanu lia'ahua, 5añinzuca nú unga'ahua xi neca bene enu unguti lu Diose, equie cuenda' stula'ahua, pero nee rlu'cula'ahua elunehuañi cuna Jesucristo lu Diose. Equie nú chiqui' ñia necanu utsila'ahua. 6Chenu uri'inu nú uhuañi zeca Jesucristo lu eluti neca xi neca nú le'ca nua'ahua uhuañi zeca'ahua, nu le'ca neca xi neca nú nellunu'la'ahuanu liñibe. 7Uri'i Diose scua para nú lube'nu lua'ahua bee bichia nú nze'talá nu chiqui' secanu lia'ahua nu ñia nze'canu lua'ahua equie cuenda' Jesucristo. 8Lunú nze'ca Diose enze'e utsila'anu lia'ahua, la necane nu neca'ahua bene nze'ca lunu, sino que lunú nzeli arquia'ahua Jesucristo enze'e utsila'ahua. 9Le'ca la necane equie nu uria'ahua nú neca nze'ca utsila'anu lia'ahua para nú lecati aca nelliña. 10Xne Diose ureche' lia'ahua, nu equie cuenda' Jesucristo uche'enu arquia'ahua lunú necha uhuañia'ahua hua'tu para nú ria'ahua nú neca nze'ca, tucu nú uri'inu elliebacu' nú ria'ahua. 11Enze'e li'ihua enu la neca bee bene Israel ullu'cu arqui'hua xa ulle'cahua hasta hua'tu. Bee bene Israel uhualee li'ihua bee bene enu la uya' seña, xne li'ibeella nuya'beella seña tucu nú rnibiya' ley, 12le'ca tiembu ze'e la chuluhua Jesucristo, nu la nebacu'hua leta bee bene Israel, nu le'ca la nebacu'hua lunú ucuaqui u'na Diose. Uhuañihua lu iliulabe quie' nu lecaxi nzuquie arqui'hua nu sin nú chuluhua Diose. 13Pero nee nú nzelila arquia'ahua Jesucristo, li'ihua enu istu utsu arqui' lu Diose, nu nee ube'ta bicalahua lunu equie cuenda' rene' Jesucristo nú uri'chia lu cruse. 14Xne Jesucristo neca enu rri'i nú nzuxe arquia'ahua. Li'inu unitilunu elu rlee lunú rri'i nú la zela nú aca tucunecatse bee bene Israel cuna bee bene enu la neca bee bene Israel. 15Nu equie nú unguti Jesucristo ulaxu yebee custumbre nú rnibiya' ley lubee bene Israel nú rri'i beella, li'inu uri'inu nú unga tucunecatse bee bene Israel cuna bee bene enu la neca bee bene Israel xi neca tucu eyeche cuqui, xne neca tucunecatse'ahua cuna li'inu. Scua uri'inu nú uyu'u nú nzuxe arqui' bee bene. 16Xne equie nú unguti Jesucristo lu cruse, ulaxu nú rlee bee bene Israel lubee bene enu la neca bee bene Israel, nu scua iguale uyala arqui' Diose lua'ahua lunú neca tucu necatse'ahua cuna Jesucristo. 17Nu li'inu ube'ta tixiule'enu lubee bene Israel cuna lubee bene enu la neca bee bene Israel nú xa chu'u nú nzuxe arquia'ahua lu Diose. 18Nu equie cuenda' Jesucristo sia bee bene Israel nu sia bee bene enu la neca bee bene Israel, rlu'cula'ahua tucu inziu nú riña'ahua lu Diose xne nzula Espíritu Santo'nu cuna lia'ahua. 19Enze'e la neca'hua xi neca bene istu nu la neca'hua bene rene lu Diose sino que nebacu'lahua leta bee bene'nu, neca tucunecatsela'ahua cuna bee bene'nu. 20Li'ihua necahua xi neca tucu ni'i nú recache'e, nu bee apóstol cuna bee profeta neca beella xi neca cimiendu' ni'i quie', nu Jesucristo neca xi neca quiee nú neca equie uzibi' nú recache' ni'i quie'. 21Nu ze'e uquixie riatsa ni'i quie nú rniru nú neca li'ihua, nu scua nze liqui nze'cae para nú aca tucu necatse'ahua indu' Diose cuna Jesucristo. 22Nu nee nú neca tucu necatselahua cuna Jesucristo, le'ca neca tucu necatselahua cuna beela bee sa'ahua enu nzeli arqui' li'inu para nú aca'ahua tucu indu elu nehuañi Diose equie cuenda' Espíritu Santo.

will be added

X\