Colosenses 2

1Niarquia nú ri'ihua beya' nú chiqui' rti'quia arquia para nú ri'á elietsa luhua, cuna lubee bene enu nucua'a eyeche Laodicea nu cuna lu ye beelá bee bene enu lasca' chulu li'á. 2Rti'quia arquia para nú dua'a ana arqui'beella nú aca tucu necatsebeella nu zeca beella bee sa' beella nu lu'cubeella nú chiqui' aca elliebacu' beella para nú aca beella chulu beella lunú nélube' Diose lubee bene tiembu nú udete, nú nucua' neca Cristo. 3Nu equie cuenda' li'inu nze'ta ye nú reca elliiebacu' bee bene, cuna nú rri'i bee bene beya'. 4Li'á rnia bee bedichia' quie' luhua para nú lecati zequienu li'ihua cuna bee bedichia' nú nu'chi neca. 5Añinzuca nú la nzua cuna li'ihua, pero siempre nchiucu' arquia li'ihua, nu ñia nzu arquia xne rri'ihua tucu nú rialane, cuna nú chiuca nzuta' arqui'hua lunú nzeli arqui'hua Jesucristo. 6Enze'e tucu nú nzelila arqui'hua Jesucristo enu rnibiya' le'ca scua uzu'cu'hua lunú rninu, 7ucua'nahua nú chequiehua li'inu tucu nú neli neca, nu chiuca utsuta' arqui'hua lunú nzeli arqui'hua li'inu tucu nú ungalahua, nu siempre de'te'hua che'tsa lu Diose. 8Ubi'yahua li'ihua. La tsana'hua nú zequienu bee bene li'ihua cuna elliebacu' beei nú lixiu neca, urre bee bedichia' nú la zibi' nú nze'ta lubee costumbretsia, urre elurnibiya' nú nu' lu iliulabe quie', xne la ye'ta nucua' lu cuenda' Jesucristo. 9Xne tucu nú neca Diose scua neca Jesucristo, 10nu leca' xi qui'ña ri'ihua para nú acahua bene' Diose xne neca tucu necatselahua cuna Jesucristo, li'inu enu rnibiya' lu ye bee enu rnibiya' cuna ye bee elu usticia nú la lañia'ahua. 11Nu le'ca equie nú neca tucu necatsehua cuna Jesucristo, nuya'lahua seña'nu, pero la neca seña quie' xi neca seña nú rquiee bee bene Israel, seña'nu neca nú la huañia'hua tucu nú necatsia elliebacu'hua. 12Chenu urinzahua, neca nucua' xi neca nú ungutihua cuna Jesucristo nu uhuañi zecahua cuna li'inu, equie nú nzeli arqui'hua nú rlu'cu Diose poder nu uri'inu nú uhuañi zeca Jesucristo lu eluti. 13Hua'tu, li'ihua necahua xi neca bene enu unguti lu Diose equie cuenda' stulahua nu equie nú la uya'hua seña nú nuya' bee bene Israel. Pero nee equie cuenda' Jesucristo uri'ila Diose perdona lia'ahua lu cuenda' stula'ahua, nu nee rlu'cula'ahua elunehuañi cuna Jesucristo. 14Diose uchilala stula'ahua lunú nzu dixiu'ahua tucu nú rnibiya' ley'nu. Uchilanu dula cua' chenu unguti Jesucristo lu cruse. Nu li'inu udixiunu equie cuenda'ahua. 15Nu scua uri'inu ana lu ye bee elu usticia, cuna lu ye nú rnibiya' nú nze'ta lu benechiqui'. Nu utsa'na netúnu beei lu ye bee bene nu uri'inu ana lubeei equie nú ungutinu lu cruse. 16Enze'e la ri'ihua caso bee enu se'ta li'ihua equie nú racuhua urre equie nú rue'ehua, urre equie nú la ri'i casohua bee bichia liñi, urre bichia nú rquiee guu urre bee bichia nú sulachi bee bene, 17xne ye bee nucua' necatsia xi neca xca'la' Jesucristo, nu nee li'inu ube'talanu. 18La tsana'hua nú zequienu bee enu rlu'cu ula'na lubee ángele li'ihua para nú tsana' arqui'hua inziu' Diose, xne li'ibeei rlube'beei nú lle'na arqui'beei pero lia rri'itsiabeei nucua'. Le'ca rnibeei nú nu' xi rlube'lu lubeei, che ruti'beei cuna elliebacu' tsia'beei. 19Pero li'ibeei la nzu Jesucristo cuna li'ibeei, li'inu enu rnibiya' lua'ahua. Nu equie cuenda' li'inu nze ri'ila'ahua beya' xa chequie'ahua stichia'nu para nú aca tucu necatse'ahua cuna bee sa'ahua, cuna nú aca tucu necatsehua cuna Jesucristo tucu nú niarqui' Diose. 20Nee tunu neli nú rlu'cuhua elunehuañi nú necuqui neca cuna Jesucristo, cuna nú la qui'ña nú ri'ihua caso stichia' bee bene enu nzequiee lunú la ye'ta lu Diose. ¿Xinu sucu'hua stichia' bee bene enu rni: 21“La ti'yalu nucua'. Nu la aculu nucua', nu la na'tselu nucua'”? 22Ye bee elu rnibiya'cua laxu bee nucua', xne bee benetsia ullela arqui' bee nucua'. 23Neli nú bee elurnibiya' cua' neca xi neca nú chiqui' secae equie nú chiqui' rla'na bee bene nú tsa'alubeei nu sucu'beei nu rri'ibeei nú nehuana seca le'catsia li'ibeei, pero lecaxi zibi' elurnibiya' cua' para nú cá nucua' lunú necha neca rle'beei.

will be added

X\