Colosenses 1

1Li'á Pablo, necaa tucu apóstol' Jesucristo xne scua niarqui' Diose. Li'á cuna Timoteo enu neca sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, 2rquie'eru carta quie' luhua, li'ihua enu neli nzeli arqui' Jesucristo, li'ihua enu neca bee bene' Diose enu nucua'a eyeche Colosas. Diose Pa'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nú nzuxe arqui'hua. 3Cada chenu rnacu'ru lu Diose lu cuenda'hua, li'inu enu neca pa' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, rniru che'tsa lunu lu cuenda'hua. 4Xne ubene'la'ru xa nzeli arqui'hua Jesucristo cuna lunú xa secahua bee bene enu neca bee bene'nu, 5equie nú nzuculuhua nú riña bichia nú yucuhua eluxene nú nu'che'e liñibe. Li'ihua ungabiya'la'hua nucua' chenu ubene'hua bedicha' nze'ca' Jesucristo nú neli neca. 6Nu bedichia' nú neli neca cua' nú ubene'la'hua diqui lu iliulabe nze ri'chia letse bee bedichia' cua' nu diqui bee luhuare le'ca nzelila arqui' bee bene bedichia' cua'. Li'ibeella nzelila arqui'beella bedichia' cua' tucu nú ungae luhua chenu ubene'hua lunú xa uhua'a arqui' Diose li'ihua cuna nú neli secanu li'ihua. 7Li'ihua uri'ihua beya' nú neli neca nucua' chenu uzete' Epafras nucua' li'ihua. Li'illa rri'illa elietsa luru nu chiqui' se'caru li'illa xne li'illa neli sibi'lla lu Jesucristo. 8Nu le'ca li'illa necalla enu udixiule'e luru lunú xa secahua bee sa'ahua equie nú nzu Espíritu Santo cuna li'ihua. 9Enze'e hasta bichia chenu ubene'ru nú xa nehuañihua, la tsana' arqui'ru nú rnacu'ru lu Diose equie cuenda'hua para nú equie cuenda' Espíritu Santo ri'i nze'cahua beya' nú xa niarqui'nu, nu liqui'nu lu ye nú acahua nu xa'lanu elliebacu'hua nú ri'ihua beya' nú ti necanu. 10Nu scua huañihua tucu nú riala nú huañi bee bene enu neca bee bene' Jesucristo, nu ri'ihua tucu nú riu' arqui'nu, nu che ri'iláhua puro nú neca nze'ca para nú ri'iláhua beya' Stichia' Diose. 11Nu li'iru le'ca rnacu'ru lunu para nú equie nú chiqui' rnibiya'nu ri'inu elietsa luhua nú tsuta' arqui'hua lunu, nu riqui'hua lubee xitse nú nehuana zecahua nu ulu'cuhua paciencia. 12Nu hasta ñia tsu arqui'hua dete'hua che'tsa lu Pa'ahua Diose equie nú uquieelanu arqui'hua para nú ati'hua lunú riala bee bene enu neca bee bene'nu enu nzequie inziu'nu. 13Diose utsila'a lia'ahua lunú rnibiya' beze'lu para nú udu'nu lia'ahua lunú rnibiya' Lli'ñinu Jesucristo enu secanu. 14Li'inu udixiunu equie cuenda' stula'ahua nú rlu'cu'la'ahua perdona lu Diose. 15Lecati aca lañi' Diose. Pero Jesucristo neca tucu nú neca Diose, nu nzula Jesucristo cuna Diose hasta chenu lasca' acache' iliulabe. 16Equie cuenda' Jesucristo ungache' ye nú nu' liñibe cuna nú nu' lu iliulabe, sianu rlañi' bee bene urre nu la lañi' bee bene, nu le'ca equie cuenda' li'inu nu' yee bee elurnibiya' cuna yee bee elu usticia nú rlu'cu bee enu leca modo nú lañi' bee bene. Yeene ungache'e lu cuenda' li'inu nu para li'inue. 17Nzula Jesucristo ante nú acache' iliulabe nu li'inu nuya' cuendanu yeene nu rnibiya'nu lu yeene. 18Nu le'ca li'inu rnibiya'nu lu ye bee bene enu nzeli arqui' li'inu, enu neca bee bene'nu. Li'inu necanu enu rluti nzula, nu li'inu necanu enu rluti uhuañi zeca leta bee benenguti para nú ri'i bee bene beya' nú tucutsia li'inu rlu'cunu nú rnibiya'nu lu yeene. 19Xne uyu' arqui' Diose nú neca Jesucristo tucu nú neca Diose. 20Nu equie cuenda' Jesucristo uyu'u nú uyaala arqui' Diose lubee nú nu' lu iliulabe urre sia beenú nu' liñibe, uyu'u nú uyaala arqui'nu scua lubee nucua' equie cuenda' rene' Jesucristo nú uri'chia chenu ungutinu lu cruse. 21Hua'tu istu nzu arqui'hua lu Diose cuna nú necahua xi neca enu rlee lunu, xne uri'itsiahua puro nú necha neca. 22Pero nee uri'i Diose nú uyu'u nú uyaala arqui'nu luhua equie nú nehuana ulle'ca Jesucristo chenu ungutinu lu cruse para nú riñahua lunu nu lecaxi natsa arqui'hua, cuna nú lecaxi equiya lu'cuhua nú nacu' quiyanu luhua. 23Pero para nucua' rqui'ña nu chiuca tsuta' arqui'hua chequiehua lunú nzu teneli arqui'hua, sin nú tsana' arqui'hua nú nzequiehua bedichia' nze'ca' Jesucristo nú ubene'la'hua. Nu le'ca li'i bedichia' nze'ca quie' nze ri'chia letse diqui lu iliulabe, nu li'á Pablo, necaa tucu enu rixiule'e bedichia' nze'ca cua' lubee bene. 24Nu nee, chiqui' ñia nzu arquia equie nú nehuana se'ca equie cuenda' li'ihua. Xi neca nú ulle'ca Jesucristo para nú ri'á elietsa lubee bene enu nzeli arqui' li'inu enu neca bee bene'nu. 25Xne Diose udu'u li'á para nú zibi'a lubee bene'nu. Nu li'inu uliqui'nu riña' cua' lua para nú zetea li'ihua Stichia' Diose tucu nú necane. 26Hasta hua'tu lá ri'i bee bene beya' xa neca Stichia' Diose. Pero nee ulube'lanu xa neca stichia'nu lubee bene enu neca bee bene'nu 27para nú ixiule'e beella lubee bene enu la neca bee bene Israel xa neca eluxene'nu. Nu lunú né lube' Diose lubee bene tiembu nú udetela necane nú nzu Jesucristo cuna li'ihua, nu equie cuenda' li'inu nediya' nze'ca'hua nú nze'ta bichia nú riñahua liñibe. 28Nu li'iru rixiule'eru stichia' Jesucristo, nu rniru bezete' lubee bene, cuna nú sete'ru li'ibeella lu ye nú reca elliebacu'ru para nú equie cuenda' Jesucristo riña beella lu Diose tucu nú riala nú riña beella lunu. 29Nu chiqui' rti'quia arquia nú ri'á riña' quie' cuna poder nú uliqui'nu lua.

will be added

X\