Los Hechos 7

1Chequie ule'ya enu máse neca equie nu rnibiya' lu ye bee ule'ya unidichia'lla lu Esteban nú unilla: ―¿Xie' neli nú scua unilu la? 2Nu uni Esteban: ―Li'ihua bee usticia cuna yehua bee bene enu nucua'a ca'a, uzu'cu' diacahua nú nia luhua. Diose liñibe ulube'lunu lu Abraham bene'ahua enu udetela, chenu uzuculla lu iliu Mesopotamia, ante nú chálla zuculla lu eyeche Harán. 3Nu uni Diose lulla: “Utsa'na lachilu cuna ye bee sa'lu, nu uquia luyuu nú lubea lulu.” 4Chequie uchiu'u Abraham lu iliu' bee bene Caldea, nu uyacua'a beella lu eyeche Harán. Nu chenu unguti pa'lla, che uni Diose lulla nú ye'talla zuculla luyuu elu nucua'ahua hasta nee. 5Pero chenu uriña Abraham ca'a, lá dete'sca' Diose ni' teme' yuu lulla, pero ucuaqui u'nanu nú dete'nu yuu ze'e lulla. Chequie chenu atilla, aca iliu ze'e iliu' bee lli'ñilla, añinzuca nú chenu uni Diose scua lá lu'cusca' Abraham lli'ñilla. 6Nu le'ca uni Diose lu Abraham, nú bee lli'ñilla enu nze'ta enza luquielá checua'a beei xi neca bene rene lu stucu nación, elu ri'i bee bene nú juerte ri'ibeei riña' nu nehuana zeca beei ze'e diqui tacu ayu'u lana. 7Pero le'ca uni Diose lu Abraham: “Li'á detea castiya bee bene enu ri'i nú juerte ri'ibeei riña'. Cheelá chiu'u beei lu nación ze'e, nu lu'cu beei ula'na lua luhuare quie'.” 8Nu chenu uni Diose lu Abraham, utsa'nanu stichia'nu nú quiee seña elunecachi'lla cuna beelá bee niyu. Enze'e chenu ungula endu'lla Isaac, nu chenu ullu'cui tucu xmana uquie'ella seña elunecachi'i. Le'ca esquie uri'i Isaac cuna endu'lla Jacob. Nu le'ca esquie uri'i Jacob cuna chi'chiucu bee endu'lla enu unga bee bene'ahua enu udetela. 9’Bee lli'ñi Jacob, enu unga bee bene'ahua enu udetela, li'ibeella uya arqui'beella lu bichi beella José. Chequie ungüiti beella li'illa lubee bene enu unguya' li'illa Egipto. Pero né tsana' arqui' Diose José, 10nu Diose uri'i elietsa lulla lu ye nú nehuana ulle'calla, nu le'ca uri'inu elietsa lulla para nú uzeca Faraón arre Egipto li'illa, nu uri'i arre Faraón nú ungalla gobernador Egipto, nu unibiya'lla lu ye bee stene' arre ze'e. 11’Chequie chenu unga biña lu nación Egipto cuna Canaán, chiqui' nehuana ulle'ca bee bene'ahua enu udetela nu ulaxu nú udacu beella. 12Pero chenu ungabiya' Jacob bene'ahua enu udetela nú nu' trigo Egipto, uxe'lalla bee lliana'lla nzetsi beei trigo bese rlu ze'e. 13Nu chenu uya beella bese rrucu, udixiule'e José nú necalla bichi beella, nu scua ungabiya' arre Faraón nú ti neca bee bene' José. 14Chequie uxe'la José resuna nú ye'ta pa'lla Jacob cuna ye bee bene'lla para nú cua'a beella Egipto, nu neca beella setenta y cinco bee bene. 15Scua unga nú uya zucu Jacob Egipto. Ze'e ungutilla, nu le'ca ze'e unguti bee bene'ahua enu udetela. 16Chenu udete tiembu, che unguya'beella arta' bee bene'ahua enu udetela, nu uya ca'chi' beellae eyeche Siquem, liñi eluhua nú utsi Abraham lubee lliana' bene enu lee Hamor eyeche Siquem. 17’Chenu nze'ta llu'cula tiembu nú aca tucu nú ucuaqui u'na Diose lu Abraham, chiqui' udala bee sa'ahua enu neca bee bene Israel Egipto. 18Chequie bee bichia ze'e uquixie nú rnibiya' stucu arre Egipto enu lá chulu José. 19Nu arre quie' ucua'nalla nú uri'illa nú nehuana ulle'ca bee bene'ahua enu udetela. Unibiya'lla nú utsi'qui bee bene'ahua bee endu' niyu' beella enu ungula inza re'cu Nilo para nú atibeei. 20Tiembu ze'e ungula Moisés. Nu chiqui' ñia riu' arqui' Diose endu' quie', nu uri'iucu bee pa'nu li'inu diqui chuna guu. 21Chenu uriña bichia nú utsana' arqui'beella li'inu, le'ca li'i xinchiu'cu arre Egipto ullela' li'inu nu uri'i ru'cunchu li'inu xi neca endu'nchu. 22Nu unga Moisés ye nú reca bee bene Egipto, nu chiqui' neca equie lunú rnilla cuna lunú uri'illa. 23’Chenu nza Moisés chiu'a lana, udu' arqui'lla nú nzebi'yalla bee sa'lla enu neca bee bene Israel. 24Nu chenu ulañi' Moisés nú riñi tucu bene Egipto tucu bene sa'lla. Unganu'lla bene ze'e, nu unguutilla bene Egipto ze'e. 25Uri'i Moisés elliebacu' nú nediyala' bee bene Israel nú equie cuenda' li'illa tsila'a Diose li'ibeei lubee bene Egipto, pero la ri'ibeei beya' nucua'. 26Stucu bichia, ulañi' Moisés chiucu bee bene Israel nú rliu beei, nu niarqui'lla nú laalla li'ibeei, nu unilla lubeei: “Tucutse sa'hua, ¿xinu rliuhua?” 27Chequie tucu bene enu rliu ze'e, utsi'ñai Moisés nu uni lulla: “¿Ti uliqui' elurnibiya' lulu para nú nilu luru? 28¿Xie' niarqui'lu nú útilu li'á tucu nú unguutilu bene Egipto neca' la?” 29Chenu ubene' Moisés nucua', uyecaxu'ulla nzalla lu iliu Madián. Ze'e uzuculla xi neca bene rene, nu uchialla ze'e nu ulu'culla chiucu endu'. 30’Chenu udete chiu'a lana, lu dañi achi elu lecalí ti nucua'a, axu dañi nú lee Sinaí, ulube'lu tucu ángele' Diose lu Moisés lu quii nú rulu lu tucu aca lla'na. 31Chequie nzenu arqui' Moisés chenu ulañi'lla quii ze'e, nu chenu nzebicalla para nú lañi' nze'calla nucua', nu ubene'lla chi Diose nú uni lulla: 32“Li'á neca Diose' bee bene'hua enu udetela Abraham, Isaac, cuna Jacob.” Nu uquixie Moisés nú recatse'tse'lla nú xiquilla, nu né laca arqui'lla nú abi'yalla lu quii ze'e. 33Chequie uni Diose lulla: “Uhua luculu, xne luhuare elu nzulu necachine. 34Li'á rlañi nze'ca lunú xa nehuana seca bee benea enu nucua'a Egipto, nu rienea lunú xanabitsi beella, enze'e ulaca para nú tsila'a li'ibeella lubee nucua'. Utee, ne xe'la li'ilu Egipto.” 35’Añinzuca nú né zucu'beella lunú uni Moisés lubeella, a'la unibeella lulla: “¿Ti uliqui' elurnibiya' lulu para nú niarqui'lu nilu luru?”, pero equie cuenda' ángele enu ulube'lu lulla lu aca lla'na nú rulu ze'e, Diose udete' elurnibiya' lulla, nu uxe'lanu li'illa para nú ri'illa elietsa lubeella nú chiu'u beella Egipto. 36Nu Moisés neca enu uhua bee bene'ahua enu udetela Egipto, uri'illa bee milagro ze'e, nu le'ca uri'illa bee milagro lu inzatu' nú lee inzatu' neluu, cuna lu dañi achi elu unzee beella diqui chiu'a lana. 37Nu le'ca li'i Moisés quie' uni lubee bene Israel: “Diose cañi tucu bene enu aca tucu profeta letahua, tucu nú ucañinu li'á. Zu'cuhua stichia' profeta quie'.” 38Nu chenu nzu Moisés cuna bee bene'ahua enu udetela lu dañi achi, li'illa necalla enu uni ángele' Diose lu equie dañi nú lee Sinaí para nú unilla Stichia' Diose lubeella. Nu bedichia' cua' neca nú utsa'na beella lua'ahua hasta nee. 39’Pero bee bene'ahua enu udetela né zucu'beella nú uni Moisés, nu lá niarqui'beella nú anibiya'lla lubeella, a'la niarqui'beella nú benchila' zeca beella Egipto. 40Nu unibeella lu Aarón: “Ureche'e bee diose enu zuculu lua'ahua; xne la ria'ahua beya' canza Moisés enu uhua lia'ahua Egipto.” 41Chequie ureche' beella tucu becerro enu unga diose' beella, nu unguuti beella nañi u'na lu becerro ze'e, nu uri'i beella tucu eliñi lunú ñia nzu arqui'beella nú ureche' beella becerro ze'e. 42Che utsana' arqui' Diose li'ibeella, nu utsana'nu nú rdete' beella ula'na lu bichia cuna lu guu cuna lubee enu nchiucu' liñibe. Xne scua niquie lu ichi' Stichia' Diose nú uquie'e bee profeta elu rni: Bee bene Israel, ¿xie' unguutihua bee nañi lua xi neca u'na, diqui chiu'a lana nú ucua'ahua lu dañi achi la? 43Pero a'la ulu'cuhua ula'na lu diose'hua enu lee Moloc enu nzucu liñi carpa nú necache' iti, cuna belaa diose' Renfán, bee diose enu le'ca li'ihua ureche'hua para nú lu'cuhua ula'na lu. Enze'e xe'la li'ihua elu máse istu Babilonia. 44’Nu chenu ucua'a bee bene'ahua enu udetela lu dañi achi, ulu'cu beella tucu ni'i iti nú unga indu'beella elu uduche' beella ley' Diose. Indu quie' ungache' tucu nú unibiya' Diose lu Moisés, chenu uninu lulla nú reche'llae tucu nú ulañi'lla. 45Bee bene'ahua enu udetela uya'nanu beella induquie' chenu unguti Moisés, nu chenu uya'na Josué luhuare' Moisés che uriñayu beella indu quie' luyuu elu uriñabeella, chenu uri'ibeella xuu lubee bene eyeche Canaán equie yuu, nu Diose uri'i elietsa lubeella nú uya'nanu beella yuu ze'e. Scua ulu'cu beella indu quie' hasta bichia nú uquixie nú unibiya' arre David. 46Diose uzeca arre David, nu niarqui'lla nú reche'lla tucu indu para li'inu enu neca diose'ahua, lia'ahua enu neca bee bene Israel. 47Pero arre Salomón neca enu ureche' indu' Diose. 48Añinzuca nú la zucu Diose liñi indu nú ureche' bee bene tucu nú uni profeta chenu unilla: 49- 50Liñibe nzucua'a rnibiya'a, nu luyuu neca elu nzu e'ya. ¿Xa rnaa ni'i nú reche'hua para li'á? ¿Nu xa rnaa luhuare elu tsulachia? Xne le'ca li'á ureche'a ye bee nucua', ―uni Diose. 51’Pero li'ihua ―unilá Esteban lu beella― chiqui' nziti arqui'hua, nu la zucu'hua nú rni Diose. La ri'i casohua Espirítu Santo. Tucu nú uri'i bee bene'hua enu udetela. 52Bee bene'hua enu udetela xitse uri'inu beella ye bee profeta' Diose, hasta nú unguuti beella bee profeta enu udixiule'e nú riña li'inu enu rri'i tucu nú neli neca, nu nee nú ube'tanu, udete' cuendahua li'inu lubee bene, nu unibiya'hua nú ungutinu. 53Añinzuca nú uyucuhua ley nú uliqui' bee ángele' Diose luhua, pero lá zucu'huane. 54Chenu ubene' bee bene ze'e nucua', chiqui' ulebeei nu tu'na racu xa' laya beei nú rlee beei lu Esteban. 55Pero chiqui' nzu Espirítu Santo cuna Esteban, chenu ubi'yalla enza liñibe ulañi'lla ellie'e elu nzucu Diose, le'ca ulañi'lla nú nzulí Jesucristo cue'tse Diose chubee. 56Chequie uni Esteban: ―¡Ubi'yacuruhua! Rlañia nú na'la liñibe, nu le'ca rlañia nú nzulí Jesucristo cue'tse Diose chúbee. 57Pero chenu ubene'beei nú uni Esteban scua utsacu' beei diaca beei, nu juerte urixialibeei nú nze na'tse beei Esteban. 58Che uhuabeei li'illa ru'u eyeche ze'e para nú útibeei li'illa cuna quiee, nu tucu niyu e'ne enu lee Saulu uri'i ucu xucu beei. 59Nu diqui nú rdu'beei quiee Esteban, unilla lu Diose: ―Paa Jesuse uyucu espíritua. 60Che chu utsulliquilla nu juerte rixialilla nú unilla: ―Paa Jesuse, la du' cuendalu dula nú rri'inu bee benequie' li'á nee. Chenu ulaxu nú uni Esteban scua, chu ungutilla.

will be added

X\