Los Hechos 4

1Rnisca'lá Pedro cuna Juan lubee bene ze'e, chenu uriña bee ule'ya cuna bee bene enu rnibiya' lubee sundado enu rriucu ru'u Indu llene Jerusalén, cuna texcua'a bee saduceo. 2Chiqui' rle bee bene quie' xne sete' Pedro cuna Juan bee bene nu rnibeella nú huañi zeca bee benenguti tucu nú uhuañi zeca Jesuse lu eluti. 3Chequie una'tse bee bene ze'e Pedro cuna Juan, nu lunú ucheela udu'sca' beei li'ibeella ni'cu' hasta nú ye'e luyuu stucu bichia. 4Pero huaxi bene enu uzucu' diaca nú unibeella, uchili arqui'beella Stichia' Diose nu lu yebeella enu uyalí arqui' neca tucu ayu' mili bee niyu sin nú bacu' bee una'a. 5Chenu uye'e lu yuu stucu bichia bee usticia' bee bene Israel cuna bee bene enu rnibiya' leta beella nu cuna bee ulaxcuela enu reca ley' Moisés uyetesa'beella eyeche Jerusalén. 6Le'ca ze'e nzu ule'ya Anás, enu rnibiya' lubee ule'ya cuna Caifás cuna Juan cuna Alejandro cuna ye bee niyu enu neca familia' ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya. 7Chequie unibiya' beella nú ye'tayu bee bene Pedro cuna Juan, nu tsu bee bene li'ibeella labe bee bene ze'e, che unidichia' beella lu Pedro cuna lu Juan: ―¿Ti unibiya' nú rri'ihua scua? ¿Nu ti unga stichia' nú rri'ihua nucua'? 8Nu lunú chiqui' nchiñi Espíritu Santo arqui' Pedro che unilla: ―Li'ihua bee usticia, nu li'ihua bee bene uxu, 9rnedichia'hua luru lunú uri'inze'caru lu tucu niyu enu ungariti, nu xneca uyeca'lla. 10Enze'e ixiule'eru luhua para nú ri'i yehua beya' cuna ye bee bene Israel nú niyu enu nzu luhua ca'a uyeca'la'lla equie cuenda' poder' Jesucristo bene eyeche Nazaret, enu uquie'ehua lu cruse nu uri'i Diose nú uhuañi zecanu lu eluti. 11Uri'inuhua li'inu tucu nú rri'i bee bene enu rreche'e ni'i chenu rua u'nalla tucu quié nú reche'lla ni'i, nu lu ze'ela quie ze'e neca nú máse sibi'. 12Nu le'ca scua lecati stucu bene enu reca tsila'a lia'ahua, xne tucutsia Jesucristo uxe'la Diose lu iliulabe para nú tsila'a lia'ahua lu stula'ahua. 13Chenu ulañi' bee usticia nú la lliqui Pedro cuna Juan nú rnibeella, nu chenu uri'i bee usticia beya' nú né cha beella xcuela nu necatsia beella titse bee bene, che chiqui' uyanu arqui'beella. Nu uri'ibeella beya' nú neca Pedro cuna Juan enu uyanzenu Jesuse. 14Nu lunú le'ca nzu niyu enu uyeca' ze'e cuna li'ibeella leca'xi ullela arqui' bee usticia ze'e ani lu cuenda' beella. 15Chequie unibiya' beella nú chiu'u Pedro cuna Juan ele'ya' para nú bedichia' li'itsia beella. 16Nu unibeella lu sa'beella: ―¿Xi ri'inua'ahua bee niyu quie'? Xne ye bee bene eyeche Jerusalén nediya' nú uri'ibeella milagro quie', nu leca modo nú tsacu'arquia'ahua nú ungae scua. 17Pero para nú la ri'chia letselá bee bedichia' quie' lubee bene rqui'ña nú qui'ya' beella ria'ahua nu chiquia'ahua arqui'beella para nú desde nee la nia'beella lunú lee Jesuse lu ni' stucu bee bene. 18Chequie ubixia zeca beella Pedro cuna Juan nu unibiya' beella lubee benecua' nú la zetea' beella nu la nia' beella lunú lee Jesuse lubee bene. 19Pero ucuaqui Pedro cuna Juan lubeella: ―¿Xi rri'ihua elliebacu' nú máse neca nze'ca nú zucu'ru nú rnihua la, luhuare nú zucu'ru nú rni Diose la? 20Pero li'iru leca modo nú tsana'ru nú la niru lunú ulañi'ru cuna lunú ubene'ru. 21Chequie uqui'ya' zeca Pedro cuna Juan uri'i bee usticia ze'e, nu ula'a usticia li'ibeella xne né llela arqui'beella xamodo a dete'beella castiya Pedro cuna Juan xne ye bee bene uni bedichia' nze'ca lu Diose equie milagro nú unga. 22Nu máse chiu'a lana nza niyu enu uyeca' ze'e. 23Chenu ula'a bee usticia Pedro cuna Juan, che chu nzuebeella elu nucua'a beelá bee sa'beella enu nzeli arqui' Jesucristo. Nu udixiule'e beella lubee bene ze'e ye nú uni bee ule'ya enu rnibiya' lubeelá bee ule'ya cuna bee bene uxu enu rnibiya'. 24Chenu ubene' bee sa'beella enu nzeli arqui' Jesucristo nucua', yebeella unacu' beella lu Diose nu unibeella: ―Diose Pa liñibe enu rnibiya' lu yeene, li'ilu enu ureche' liñibe cuna iliulabe, cuna inzatu', cuna ye nú nu' lubee. 25Nu equie cuenda' Espíritu Santo'lu uchiu'u bee bedichia' quie' ru'u arre David chenu unilla: ¿Xiquie nú rlee bee bene iliulabe lu Diose? Nu, ¿xinu rri'ibeei elliebacu' nú la zibi'? 26Bee arre cuna bee usticia enu rnibiya' lu iliulabe uyetesa'beella, nu unga tucu necatse stichia' beella, para nú ri'i cundra beella Diose cuna Cristo'nu. 27’Nu scua ungala nee, Herodes cuna Poncio Pilato uyete sa'beella eyeche quie' cuna bee bene Israel nu cuna bee bene enu la neca bene Israel. Uri'i cundra beella lli'ñilu Jesuse enu la lu'cu dula enu uxe'lalu lu iliulabe. 28Scua ungala tucu nú uri'ilu elliebacu' hasta hua'tu, nu uri'ibeella nú ungala lunú riala nú aca. 29Nu nee, Diose Pa liñibe ubi'yacuru xneca rqui'ya'ru rri'ibeella, uri'i elietsa luru enu neca bee bene'lu para nú la lliquiru ixiule'eru stichia'lu, 30nu cuna poder nú rlu'culu rriyecaru bee bene enu riti, nu le'ca rri'iru bee milagro equie poder nú rlu'cu lli'ñilu Jesucristo enu la lu'cu dula. 31Chenu ulaxu nú unacu' beella lu Diose ucuñi luhuare elu neyetesa'beella, nu chiqui' uyucu arqui'beella Espíritu Santo nu lá lliqui beella udixiule'e beella Stichia' Diose. 32Ye bee bene enu uyalí arqui' Jesucristo unga tucu necatse beella nu unga tucutsia elliebacu' beella. Ni' tucu beella lá ni nú neca nú rlu'cu beella stene'tsia beella, sino que yeene necane stene' beella. 33Nu cuna elietsa' Diose, bee apóstol unilá beella nú neli nú uhuañi zeca Jesucristo stucu bese lu eluti, nu chiqui' uri'i Diose nú neca nze'ca lu cuenda' yebeella. 34Nu ni' tucu beella lecaxi uzeca la'cha' beella xne ye beella enu rlu'cu yuu urre ni'i ungüiti beellae. Nu dimi ze'e 35udete'beella ya bee apóstol para nú ritsi'beellae lu sa'beella tucu nú secala'cha' beella. 36Uhuañi tucu bene enu lee José, nu li'illa nze'talla leta famili' bene enu lee levita, nu necalla bene enu nze'ta enza lu iliu Chipre. Nu uhualee bee apóstol li'illa Bernabé, nu rni nucua' enu sala arqui' bene. 37Bene quie' ungüitilla tucu yu'lla nu udete'lla dimi ze'e ya bee apóstol.

will be added

X\