Los Hechos 3

1Tucu bichia uya Pedro cuna Juan ru'u Indu llene Jerusalén tucu rquiechuna uchee, neca hora ze'e chenu rnacu' bee bene lu Diose. 2Ru'u puerta indu quie', sucu tucu niyu enu lacalitse hasta nú ungulalla. Ye bichia ruya' bee bene li'illa nu sucu' beella bene quie' ru'u puerta nú lee ñia rnaa para nú rnacu'lla caridá lubee bene enu riu'u liñi indu ze'e. 3Chenu ulañi'lla nú nzechu'u Pedro cuna Juan liñi indu ze'e, unacu'lla caridá lubeella. 4Chequie ubi'ya beella lulla, nu uni Pedro lulla: ―Ubi'ya luru. 5Nu ubi'yalílla lubeella nu uri'illa elliebacu' nú dete' beella dimi yalla. 6Pero uni Pedro lulla: ―La lu'cua plata ni' oro biquia lulu, pero lunú aca ri'á enze'e ri'á lulu: lunú rnibiya' Jesucristo bene eyeche Nazaret, nia lulu nú utsuli nu utse'. 7Chequie una'tse Pedro ya niyu ze'e chúbe nu utsuli Pedro li'illa, nu hora ze'e uyu'u Juerza' bee cuchiu'lla nu utsuta'e. 8Nu utetsalla utsulílla, nu uquixiella nú utsella, uyu'unulla li'ibeella liñi indu ze'e. Sella nu rtetsalla unilla bee bedichia' nze'ca lu Diose. 9Ye bee bene enu ulañi' nú sella cuna nú rnilla bee bedichia' nze'ca lu Diose, 10chiqui' nzenu arqui'beei nu ulliqui beei lunú ulle'ca niyu ze'e, xne nu'lubeei li'illa nú necalla enu sucu rnacu' caridá ru'u indu ze'e, ru'u puerta nú lee Ñia rnaa. 11La tsana' niyu enu uyeca' ze'e Pedro cuna Juan, ye bee bene nzenu arqui' nu uyaxu'u beei elu nzu Pedro cuna Juan ru'u cordure elu lee Salomón. 12Chenu ulañi' Pedro nucua', unilla lubee bene ze'e: ―Bee bene Israel, ¿xinu nzenu arqui'hua nú uyeca' niyuquie'?, nu ¿xinu ri'yahua luru, xi neca nú li'iru necaru enu uri'i nú utse niyu quie', lunú recaru, urre lunú nehuañi nze'caru lu Diose? Xne equie nú rnibiya' Jesucristo uyeca' niyu quie'. 13Diose' bee bene'ahua enu udetela Abraham, Isaac cuna Jacob, Diose quie' neca enu udete' poder lu Lli'ñinu Jesucristo, pero li'ihua udete' cuendahua Jesucristo lubee usticia'hua. Nu chenu niarqui' Pilato nú la'alla li'inu li'ihua né zelahua. 14Pero luhuare nú anacu'hua nú la'a Lli'ñi Diose enu la lu'cu dula nu rri'i tucu nú neli neca, unacu'hua nú la'a tucu bene enu uri'i eluti. 15Scua uri'ihua nú unguti li'inu enu rliqui' nú nehuañi bee bene. Pero uri'i Diose nú uhuañi zecanu lu eluti, nu li'iru ulañi'ru nú ungae scua. 16Li'i niyu enu uyeca' quie' yehua nu'luhualla, nu equie nú rnibiya' Jesuse uyeca'lla xne nzeli arqui'ru li'inu. Nu equie nú nzeli arqui'ru li'inu scua, enze'e uyeca'li'lla tucu nú rlañi' yehua nee. 17’Bee sa'a, nediyaa nú li'ihua cuna bee usticia'hua chenu ungutihua Jesuse né ri'ihua beya' xi uri'ihua. 18Pero uri'i Diose scua para nú yalu stichia'nu tucu nú uni ye bee profeta'nu hasta hua'tu. Nú Cristo Lli'ñi Diose nehuana zecanu. 19Enze'e nia luhua nú utsana' arqui'hua stulahua nu ubenchila' zeca arqui'hua lu Diose para nú chila Diose stulahua. Che liqui'nu nú ñia tsu arqui'hua. 20Nu xe'la zeca Diose Jesucristo enu ucañinu hasta hua'tu luhua. 21Pero rqui'ña nú nzucusca' Jesucristo liñibe hasta nú tsuche' Diose yeene tucu nú uni bee profeta'nu hasta hua'tu. Li'ibeella enu ucañinu. 22Nu uni Moisés lubee bene'ahua enu udetela: “Tucu nú uxe'la Diose Pa liñibe li'á luhua le'ca scua xe'lanu stucu bene enu ni bee stichia'nu luhua, nu chiu'u bene quie' letahua. Uzu'cu'hua ye nú ni bene quie' luhua, 23xne tatse bee bene enu la zucu' nú ni bene quie' la nebacua'lla leta bee bene' Diose, nu nitilulla che.” 24’Ye bee profeta enu udixiule'e Stichia' Diose desde tuxie Samuel cuna beelá bee profeta enu ube'ta enza luquiela, udixiule'e beella lunú reca bee bichia quie'. 25Nu li'ihua necahua lli'ñi bee profeta quie'. Luhua zibi' Stichia' Diose nú unibeella, nu le'ca yucuhua nú ucuaqui u'na Diose lubee bene'ahua enu udetela chenu uni Diose lu Abraham: “Equie cuenda' bee bene'lu aca le'ya ye bee bene lu iliulabe.” 26Nu chenu uri'i Diose nú uhuañi zeca Lli'ñinu Jesucristo lu eluti, rlutilá luhua uxe'lanu Lli'ñinu para nú ri'ile'yanu li'ihua para nú cada tucuahua tsana' arqui'hua stulahua.

will be added

X\