Los Hechos 28

1Chenu ulaxu nú uchiu'u yeru lu inzatu' ze'e, che uri'iru beya' nú luyuu elu uriñaru netse lu inzatu' núlee Malta. 2Bee bene enu nucua'a luyuu ze'e chiqui' ñia uri'inze'ca beella luru, ucua'a beella quii nú ubichia'ru xne nucuaa nu le'ca rlaca quiuu. 3Chequie uquiete' sa' Pablo tucu añi yaalla aca bichi, nu chenu udu'lla aca ze'e luquii, uchiu'u xu'u tucu be'la leta aca ze'e lunú chiqui' nelee lu quii ze'e nu udacuquie'í ya Pablo. 4Chenu ulañi' bee bene Malta nú nzi'qui nala be'la ze'e ya Pablo, che unibeella lu sa'beella: ―Benequie', unguutilla bene, enze'e añinzuca nú ula'alla lu inzatu', pero añica atilla equie nú uri'illa. 5Pero uri'qui Pablo yaalla nu uzana' be'la ze'e luquii nu lecaxi unga'lla. 6Yebeella nucua'aquiee beella nú tsequii ya Pablo urre tu'natsia zana'lla nu atilla. Pero chenu unga xeela nú ulañi'beella nú lecaxi zeca Pablo, che uche'e elliebacu' beella nú unibeella nú necalla tucu diose. 7Axu elu ullua'aru nucua'a yu' bene enu rnibiya' luyuu nú netse lu inzatu', li'illa leella Publio. Nu unilla nú cha'aru ni'lla, ze'e ullua'aru chuna bichia nu chiqui' ñia uri'inze'calla luru. 8Chequie nuxu pa'lla riti nu' xlee nu secalla ichia rene. Nu uyu'u Pablo elu nuxulla, nu chenu ulaxu nú unacu' Pablo lu Diose equie cuenda'lla, che uricu' Pablo ya Pablo equiella nu uyeca'lla. 9Chenu ungabiya' beelá bee bene enu riti enu nucua'a ze'e nucua', che uriñabeella elu nzu Pablo nu uri'iyecalla li'ibeella. 10Chequie huaxi beenú lia uliqui' beella luru equie nucua'. Nu chenu uyu'uru liñi barco nú nza'aru uliqui' beella ye nú qui'ñaru. 11Chuna guu ullua'aru luyuu ze'e nú lee Malta, lu ze'elá uyu'uru liñi barco Alejandría uya'na barco quie' tiembu nú nucua ze'e. Nu lu barco ze'e nequiee chiucu diose enu lee Cástor cuna Pólux. 12Chequie uriñaru tucu eyeche nú lee Siracusa elu ullua'aru chuna bichia, 13Nu ze'e uchiu'ru nú nza'aru enza ru'u inzatu' nu uriñaru eyeche nú lee Regio. Chenu uye'e luyuu uchiu'ru ze'e nu nze'ta tucu bii enza sur, che bichia rrucu uriñaru eyeche nú lee Puteolí. 14Ze'e ulla'caru chiucu chuna bee bene ze'e enu le'ca nzeli arqui' Jesucristo, nu unibeella nú ya'naru cuna li'ibeella nu uya'naru lubeella tucu xmana, cheelá nza'aru enza Roma. 15Bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, li'ibeella enu nucua'a Roma nediya'la'beella nú riñaru ze'e. Chequie uchiu'u beella nu ube'ta cha'calu beella li'iru hasta eyeche nú lee Foro de Apio nu eyeche nú lee Tres Tabernas. Chenu ulañi' Pablo li'ibeella ñia utsu arqui'lla nu udete'lla che'tsa lu Diose. 16Chenu uriñaru Roma, che udete' cuenda capitañi ye bee preso lu comandante ze'e, pero uzela beella nú uzucu Pablo tucu ni'i rene, elu uri'i ucu tucu sundado li'illa. 17Chenu udete chuna bichia nú uriñaru Roma, ubixia Pablo bee bene Israel enu rnibiya' lubee bene Israel enu nucua'a ze'e. Chenu uyetesa'beella unilla lubeella: ―Bee sa'a bee bene Israel, li'á lecaxi uri'inua bee bene Israel ni'bee costumbre' bee benea'ahua enu udetela, pero li'ibeella una'tse beella li'á Jerusalén nu udete' cuenda beella li'á lubee usticia Roma. 18Nu bee bene Roma cua', chenu ulaxu nú unia lubeella xa neca lu cuendaa che niarqui'beella nú la'a beella li'á, xne uri'ibeella beya' nú lecaxi uri'á para nú atia. 19Pero lá zela bee bene Israel, che unacua nú dete'a lu arre Césarpara nú tsuxcua'a nú xi uri'á lubeella, pero li'á lecaxi uri'á lubeella. 20Enze'e ubixia li'ihua para nú ye'ta bi'yahua li'á para nú nia luhua nú equie nú nzeli arquia nú huañi zeca bee benenguti, tucu nú le'ca nzeli arqui' beelá bee sa'ahua bee bene Israel, enze'e naca'cua cuna cadena quie'. 21Nu unibeella lulla: ―Li'iru lasca' yucu'ru ni' tucu carta nú nze'ta Judea elu nibeella luru equie cuenda'lu, le'ca nitucu bee sa'ahua enu rriña nu nze'ta enza Judea lecaxi nii condra beella li'ilu. 22Pero niarqui'ru ri'iru beya' xa neca stichia'lu, xne riene'ru nú diqui bee luhuare rni condra bee bene religión cuqui cua'. 23Chenu unibeella xi bichia yete' sa'beella, nu chenu uriña bichia ze'e huaxi bee bene uyetesa' elu nzucu Pablo. Nu desde sila' nu hasta uchee unilla lubeella xa neca elurnibiya' Diose. Ucua'nalla xa chili arqui'beella Jesuse nu unilla elu rni equie cuenda'nu lu libro ley' Moisés cuna lunú uquie'e bee profeta. 24Nu' beella enu uchili arqui' nú uni Pablo, pero nu' beella enu né chili arqui' lunú rnilla. 25Nu lunú né aca tucu necatse beella, che uquixiebeella nú nziue beella, nu uni Pablo lubeella: ―Neli lunú uni profeta Isaías lubee bene'ahua enu udetela nú uni Espíritu Santo: 26Uquia nu uni'i lubee benecua': Nú añinzuca nú riene' beella, pero lecaxi ri'i beella beya', nu añinzuca nú ri'ya beella, pero neca xi neca nú la lañi'beella. 27Xne unga nziti arqui'beella, nu rri'ibeella tucu nú la lañi'beella, nu neca xi neca nú la yene' beella para nú la lañi'beella nu yene'beella nu ri'ibeella beya'. La zela beella nú ye'ta beella lua para nú ri'á perdona li'ibeella. 28Enze'e uri'ihua beya' nú desde nee, lubee bene enu la neca bee bene Israel nze ri'chia letse bee bedichia' cua' para nú ri'ibeella beya' xa ri'i Diose perdona li'ibeella. 29Chenu ulaxu nú uni Pablo scua, chu nzia bee bene Israel ze'e, Chiqui' rnixuu beella lu sa'beella. 30Chiucu lana uzucu Pablo ni'i ze'e. Nu ze'e uriña ye bee bene enu uyabi'ya li'illa. 31Nu sin nú lliquilla udixiule'ella lubeella xa neca elurnibiya' Diose, nu uzete'lla stichia' Jesucristo li'ibeella sin nú lecati cá.

will be added

X\