Los Hechos 27

1Chenu unibeella nú xe'la beella li'iru Italia, che udete' cuenda beella Pablo cuna chiucu chuna bee bene enu nchiñi ni'cu' lu capitáñi enu lee Julio, enu rnibiya' lu tucu texcua'a bee sundado enu lee Augusto. 2Nu Cesarea uyu'uru liñi barco nu see enza Adramitio, nzula nú chiu'u barco quie' para nú chae enza lubee eyeche Asia. Le'ca unguya'ru Aristarco, bene Tesalónica, eyeche nú nchiucu' lu iliu Macedonia. 3Stucu bichia uriñaru eyeche Sidón, elu uri'i nze'ca Julio lu Pablo, uzelalla nú uyabi'ya Pablo bee bene enu rquiete'lla eyeche ze'e nu udete'beella lunú seca la'cha'lla. 4Chenu uchiu'uru Sidón udu'uru huelta stucu chú yuu Chipre nú netse lu inzatu', utsa'naru yuu ze'e cue'tseru chúbeca para nú la chechu'u xe'taru bii xne nze'ta bii enza luru. 5Udete'ru lu inzatu' axu Cilicia cuna Panfilia, nu uriñaru Mira, tucu eyeche nú nebacu' lu iliu Licia. 6Ze'e uchu'u capitáñi tucu barco Alejandría nú nza enza Italia, nu unilla nú chu'uru liñi barco ze'e. 7Chabe' nza'aru huaxi bichia, nu chiqui' neriña' uriñaru enza lee Gnido. Nu lunú recasca' bii enza luru chequie nza'ru enza Salmón, nu udu'uru huelta Creta yuu nú netse lu inzatu'. 8Nu chiqui' neriña' nza'aru enza ru'u yuu ze'e lu inzatu', hasta nú uriñaru tucu luhuare elu lee Buenos Puertos axu tucu eyeche nú lee Lasea. 9Nu lunú ule'ru, chiqui' necachi neca nú nza'aláru lu inzatu', xne nze'ta riñala tiembu nú aca nucuaa. Enze'e uni Pablo lubeella, 10nú unilla lubeella: ―Uzu'cu' diacahua, tunu chu nza'ahua la chanze'ca'ahua xne nu' beya' nú nitilu barco nu ri'chia ye beenú nuya' barco lu inzatu', nu nu' beya' nú hasta lia'ahua atia'ahua. 11Pero capitañi enu rnibiya' lubee sundado, máse uri'illa caso nú rni bene enu neca stene barco cuna enu senune, né ri'illa caso lunú uni Pablo. 12Nu lunú ze'e la neca nze'ca para nú dete'ahua tiembu nú nucuaa, che casi yebeella uri'ibeella elliebacu' nú chiu'uru ze'e, teria'ahua juerza nú riña'ahua eyeche Fenice, eyeche nú nchiucu' lu iliu Creta elu laca xe'ta' bii, ze'e dete'ahua tiembu nú nucuaa. 13Chequie uquixie nú unga tucu bii nú xexee nze'ta enza sur, nu uri'ibeella elliebacu' nú ungala tucu nú uri'ibeella elliebacu' nú aca, uchiu'uru nú nza'aru lu inzatu' enza ru'u yuu Creta. 14Pero lle'nalá nza'aru lu inzatu' ze'e chenu uriña tucu bii a'tsa' nú lee Euroclidón, 15nu uquixie bii ze'e si'ña barco. Nu lunú nze'ta bii ze'e enza luru che lá cha' barco ze'e elu riala nú chae, nu utsana' beella nú unguya' barco ze'e li'iru enza elu si'ña bii li'i. 16Nu udete'ru di'chi tucu yuu lla'na nú lee Clauda nú netse lu inzatu', elu laca' bii a'tsa', chequie canoa nú naca'cuu di'chi barco ze'e, chiqui' neriña' uquie'erune liñi barco ze'e. 17Chequie chenu ulaxu nú uquie'eru canoa ze'e liñi barco, ullica'cuu beella diqui abenchila' barco ze'e cuna tuu para nú la nitilue, nu lunú xiqui beella nú cá chatse' barco ze'e lu eyuxi nú lee Sirte, che ulaca beella bee lona' barco ze'e para nú uya'e li'iru enza si'ña bii. 18Stucu bichia, le'ca esquie recasca' bii juerte lu inzatu' ze'e, nu uquixiebeella nú utsi'qui beella yuhua' nú nuya' barco ze'e lu inzatu'. 19Bichia rriuna una'tse beella lunú rqui'ña barco nu utsi'qui beellae lu inzatu'. 20Huaxi bee bichia né aca achea' lubichia, ni' lubee belaa, equie cuenda' bii a'tsa' nú unga lu inzatu' ze'e. Chequie li'iru la nzucua'luru nú tsila'alaru lu inzatu' ze'e. 21Nu lunú udetela huaxi bichia nú né da'curu, chequie utsuli Pablo arli'ti' beella nu unilla: ―Máse neca nze'ca para lia'ahua tunu uzucu'hua lunú unia nú né chiu'ahua Creta, nu la nehuana ulle'ca'ahua, nu lecaxi unitia'ahua che. 22Pero lecaxi ri'i nucua', la lliquihua xne ni'tucuhua la atihua, barco quie'tsia rila. 23Xne Diose enu rnibiya' lua li'inu enu sibi'a lu uxe'lanu tucu ángele enu ulube'lu lua rula'quie'. 24Nu uni ángele ze'e lua: “La lliquilu Pablo, xne rqui'ña nú detelu lu arre César, nu equie cuenda' li'ilu ni' tucu bee enu nze'ta liñi barco quie' la zela Diose nú atibeei.” 25Enze'e udu'hua ana arqui'hua, xne li'á nzeli arquia Diose, nu nediya nze'ca nú yalu tucu nú uni ángele lua. 26Pero chellica barco quie' ru'u tucu yuu nú netse lu inzatu'. 27Chenu udete chiñu' bichia nú nza'aru lu inzatu', rula' ze'e uriñaru enza ru'u inzatu' nú lee Adriatico, che chuquie' churquie nza barco rri'i bii, nu bee bene enu rri'i riña' liñi barco li'ibeei enu lee marineros, rula' ze'e tucu ulela' rula' uri'i bee bene ze'e beya' nú yamerotsia riñaru tucu ru'u yuu. 28Chequie utexe beella calu aquiee inza elu nzuebeella, nu aquiee alallichi'i nu' xu'cu metro, máse lu ze'ela utexea'la beellae stucu bese, nu aquiee ala cheachi metro. 29Nu xiqui beella nú cá chu'u barco ze'e lu quiee, chequie enza rqui' barco ze'e utsi'qui beella tacu gancho nú neca icu' lu inzatu' para nú tsuxe barco ze'e, nu ala' nú uye'ela luyuu nú secabeella. 30Bee bene enu rri'i riña' liñi barco ze'e, uri'ibeei tucu nú si'quisca' beei bee gancho lu inzatu' enza lu barco ze'e para nú lacatsia beei canua, nu chu chu'ubeei liñii para nú yecaxu'u beei. 31Pero udixiule'e Pablo lu capitañi cuna lubee sundado nu unilla, lubeella: ―Tunu la ya'na bee benequie' liñi barco, la tsila'ahua. 32Chequie uchiecu' bee sundado tuu nú naca'cuu canoa ze'e nu uzana'e lu inzatu'. 33Chenu nze'ta ye'ela luyuu uni Pablo lubeella nú acubeella, nu unilla lubeella: ―Ungala chiñu' bichia nú la a'tsehua nu lecalí xi udacuhua. 34Li'á nia luhua nú rqui'ña nú acuhua para nú la atihua. Xne yehua la niti ni'tucu ichia equiehua. 35Chenu uni Pablo scua, una'tsella tucu pá nu udete'lla che'tsa lu Diose ante lu yebeella. Chequie ule'ella pá ze'e nu uquixiella racullae. 36Che uyu'u ana arqui' yebeella nu uquixiebeella le'ca udacubeella. 37Chiucu ayu'u chuna ala chayu' nu' tucu neca yeeru enu nzelaru liñi barco ze'e. 38Chenu ulaxu nú udacu beella hasta elu ubela' beella, che uti'chia beella trigo lu inzatu' para nú chacha barco. 39Chenu uye'e luyuu, bee bene enu rri'i riña' liñi barco lá ri'ibeella beya' cá luyuu uriñabeella. Ulañi'beella tucu xcuu inzatu' ze'e elu nu' eyuxi diqui abenchila'e, nu uri'i beella elliebacu' nú chebica beella barco ru'u eyuxi ze'e. 40Chequie uchiecu' beella tuu nú naca'cuu bee gancho nú rri'i elietsa nú suxee barco lu inzatu' nu utsana' beella bee gancho ze'e lu inzatu', nu uxe'che beella aca nú rri'i elietsa nú see barco para nú quixie nú tsene. Chequie uletsa beella lona nú nchiucu' enza lu barco para nú zi'ña bii li'i, nu uquixie nú nza barco enza ru'u inzatu' ze'e. 41Pero uhuatse' barco ze'e elu nu' huaxi eyuxi nu ullicae ze'e. Enza lue uhuatse' lu eyuxi nu ni' steme' lá cuñia'e, nu enza rqui'i uquixie rrila cuna juerza nú riu'u inza tsu'e. 42Chequie niarqui' bee sundado nú nze utibeei bee preso para nú la xucu' yelabeei nu yecaxu'u beei. 43Pero capitañi enu rnibiya' lubee sundado ze'e lá zelalla nú acae scua, xne la niarqui'lla nú ati Pablo, che unibiya'lla nú bee bene enu reca xucu'yela rluti beella chu'ubeella lu inza nu xucu' yelatsia beella chiu'u beella ru'u inzatu' ze'e. 44Nu che uchiu'u beelá beella equie bee ala cuna bee aca nú uri'ila barco ze'e. Scua utsila'a yeeru nu uriñaru hasta ru'u inzatu' ze'e.

will be added

X\