Los Hechos 26

1Chequie uni arre Agripa lu Pablo: ―Nu' modo nilu lu cuenda'lu. Che uletsa Pablo yalla nu uquixiella unilla: 2―Chiqui' ñia nzu arquia nú unga uriña lulu nee arre Agripa para nú nia lulu, nu cuaquia lulu ye nú rni bee bene Israel lu cuendaa. 3Xne li'ilu nediya'nze'calu ye bee costumbre' bee bene Israel cuna ta beenú rri'i nú rnixuu beei lu sa'beei. Enze'e nacua lulu nú tsuquieelu nu yene'lu lunú nia. 4’Ye bee bene Israel nediya' beella xa uhuañia cuna li'ibeella sia lachia nu sia Jerusalén desde nú lle'na, 5nu le'ca nediya'beella nucua', enze'e nu' modo nibeella tunu niarqui'beella, nu desde lle'na neca fariseo, nu bee fariseo neca bee enu máse nzequiee ley' bee bene Israel. 6Nu nee nzua ca'a nu uri'ibeella nú uriña lubee usticia equie nu nzeli arquia nú ri'i Diose nú huañi zeca bee benenguti, tucu nu ucuaqui u'nanu lubee bene'ahua enu udetela. 7Nu nucua' neca nú nucua'aquiee lu chi'chiucu texcua'a bee bene Israel nú tsa'alu Diose nú sibi' beella lunu bichia si rula', nu nee arre Agripa, equie nú nzeli arquia scua rri'i condra bee bene Israel li'á. 8¿Nu xie' rri'ihua elliebacu' nú neriña' nú ri'i Diose nú huañi zeca bee benenguti la? 9’Hua'tu uri'á elliebacu' nú nu' xi rqui'ña ri'inua bee bene enu nzeli arqui' Jesuse Nazaret, 10nu scua uri'á Jerusalén. Cuna ichi' nú uliqui' bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya, huaxi bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo udu'a beella ni'cu', nu unguuti bee bene li'ibeella, nu le'canua rnia nú atibeella. 11Huaxi bese udetea castiya li'ibeella nu uri'á juerza li'ibeella nú tsana' arqui'beella nú nzeli arqui'beella Jesuse, scua uri'á ye bee liñi indu, nu lunú chiqui' rana arquia li'ibeella che uyanala li'ibeella hasta stucu bee eyeche. 12’Nu para nucua' nza'a enza eyeche Damasco, cuna ichi' nú uliqui' bee ule'ya enu rnibiya' lubee ule'ya. 13Pero chenu nza'a inziu detá arre Agripa ulañia tucu ellie'e enza liñibe tucu rrebibichia, pero máse rdu'llie'e ellie'e quie lu ellie' bichia, nu udu'llie'e ellie'e ze'e ye elu nza'a cuna lubee bene enu nzenua. 14Nu yeru uzana'ru luyuu, che uyenea tucu chi enu uni lua cuna dialu hebreo: “Saulo, Saulo, ¿xinu rri'i condralu li'á? Le'catsia li'ilu rri'ilu equiya lulu, tucu nú rri'i u'na' nú subeeí lli'i icu' aca rucha.” 15Chequie unia: “¿Tilu Detá?” Nu ucuaquinu nú uninu: “Li'á neca Jesuse enu rri'i cundralu. 16Pero uzetee nu utsuli, xne ulubelua lulu para nú zibi'lu lua nu para nú niilu lubee bene lunú ulañi'lu nee cuna lunú lubea lulu. 17Li'á xe'la li'ilu lubee bene Israel, cuna lubee bene enu la neca bee bene Israel, nu li'á ri'á elietsa lulu para nú lecaxi ri'inubeei li'ilu, 18Xe'laalu lubeella para nú xa'lalu i'culubeella nú tsana' arqui'beella inziu nú necha neca, nu chequiee beella inziu nze'ca. Nu la zela beella nú nibiya' beze'lu lubeella nú chequiebeella inziu' Diose, nu chili arqui'beella li'á para nú aca perdona stula beella nu yucubeella lunú yucu beelá bene' Diose, li'ibeella enu lecaxi necha neca arqui' lunu.” 19’Scua ungae arre Agripa, uzucua lunú uni Jesucristo lua chenu ulube'lunu lua. 20Rluti eyeche Damasco udixiule'a stichia'nu, cheelá udixiule'ene Jerusalén cuna diqui lu iliu Judea, cuna lubee bene enu la neca bee bene Israel, unia lubeella nú che'e arqui'beella lu stula beella nu benchila' arqui'beella lu Diose, nu ri'ibeella tucu nú riala nú ri'ibeella para nú acachee nú uche'e xa nehuañibeella. 21Nu equie cuenda' nucua' una'tse bee bene Israel li'á liñi Indu llene Jerusalén, nu niarqui'beella nú útibeella li'á. 22Pero cuna elietsa' Diose ca'a nzua hasta nee, nzenia stichia'nu sia lubee bene enu neca equie nu sia lubee bene enu la neca equie. Nu ye lunú rnia lubeella necane tucu nú uquie'e bee profeta cuna lunú uquie'e Moisés xa neca lunú nze'ta nú aca, 23xne unibeella nú nehuana zeca Cristo nu atinu. Pero chenu ungutilanu, li'inu necanu enu rlutilá uhuañi zeca leta bee benenguti, nu ixiule'enu lubee bene Israel cuna lubee bene enu la neca bee bene Israel xa tsila'a Diose li'ibeella. 24Chenu rni Pablo scua, che urixiali Festo nú unilla: ―¡Nelocolo Pablo! Lunú chiqui' sete'lu nelocolo. 25Pero ucuaqui Pablo nú unilla: ―La nelocoa gobernador Festo. Lunú rnia neli necane, nu nelii. 26Ca'a nzu arre Agripa, li'illa nediya'lla lunú rnia, enze'e sin nú lliquia rnia ante lulla. Li'á nediyanze'ca nú li'illa nediya'lla luye nú rnia xne lania equie beenú a'chi neca lunú leca tiri'ibeya'. 27¿Nzelí arqui'lu lunú uni bee profeta la arre Agripa? Li'á nediya nú nzeli arqui'lu. 28Chequie ucuaqui arre Agripa: ―Steme'tsia nze ri'ilu ana nú a aca bene' Jesucristo. 29Nu uni Pablo: ―Añinzuca nu lle'natsia uri'i, nu añinzuca nú másela rri'i, Diose niarqui' nú laca li'itsialu, sinoque le'ca ye bee bene enu riene' lunú rnia nee, nze'ta bichia nú acahua bene' Jesucristo tucu nú necaa bene'nu, añinzuca nú la acane cuna cadena quie'. 30Chequie utsuli arre Agripa, cuna gobernador Festo cuna Berenice nu cuna ye beelá bee bene enu nzucu cuna li'ibeella ze'e. 31Chenu uchiu'uchu beella tucu chú uquixiebeella nú ubedichianu sa'beella. Nu rnibeella: ―Niyu quie' lecaxi uri'illa nú riala nú atilla, urre nú llutsella ni'cu'. 32Nu uni Agripa lu Festo: ―Nu'beya' ala'a li'illa tunu né nacu'lla nú detella lu arre César.

will be added

X\