Los Hechos 14

1Chenu nzucu Pablo cuna Bernabé eyeche Iconio, uya beella liñi indu' bee bene Israel, nu uzete' beella bedichia' nze'ca' Jesucristo lubee bene nu huaxi bee bene uyalí arqui' li'inu, masia nú neca beei bee bene Israel, urre la neca beei bene Israel. 2Pero bee bene Israel enu la chili arqui' li'inu, udu' beei arqui' bee bene enu la neca bee bene Israel para nú uquixiebeei nú uri'ibeei elliebacu' nú necha neca lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo. 3Pero añinzuca nú ungae scua uya'na bee apóstol ze'e huaxi tiembu. Nu sin nú lliqui beella udixiule'e beella stichia' Jesucristo xne nzeli arqui'beella li'inu, nu li'inu udete'nu poder lubeella nú uri'ibeella huaxi bee milagro cuna beelá beenú uri'ibeella para nú lañi' bee bene nú neli nú rnibeella lunú neca cuenda' Diose. 4Pero bee bene eyeche ze'e ule'e sa'beei nu unga chiucu texcua'a beei, texcua'a beei nzu chu' bee bene Israel nu texcua'a beei nzu chu' bee apóstol. 5Chequie sia bee bene Israel urre sia bee bene enu la neca bee bene Israel unga tucu necatse beei cuna bee usticia para nú quiexu beei Pablo cuna Bernabé nu du' beei quie li'ibeella. 6Pero chenu uri'i Pablo cuna Bernabé beya' nucua', chu nzuebeella eyeche Listra cuna eyeche Derbe, nú nchiucu' lu iliu Licaonia, cuna lubeelá bee eyeche nú nchiucu' enza ze'e, 7uyatixiule'e beella bedichia' nze'ca' Jesucristo lubee bene. 8Lu eyeche Listra uhuañi tucu niyu enu laca tse nu leca xunga utsella xne necuxulla desde nú ungulalla nu nzuculla ze'e, 9riene'lla lunú rni Pablo, chenu ulañi' Pablo li'illa ulañi' Pablo nú nzeli arqui'lla para nú yeca'lla. 10Nu juerte uni Pablo lulla: ―¡Utsuli nu neli utsu! Hora ze'e utetsalla nu utsulílla nu uquixie seella. 11Chenu ulañi' bee bene lunú uri'i Pablo, uquixiebeei nú rixiali beei cuna dialu Licaonia nú unibeei: ―¡Bee diose enu neca xi neca bene ulaca elu nellua'ahua! 12Nu unibeei nú Bernabé neca diose Jupiter nu Pablo neca diose Mercurio, xne li'illa neca enu rni lubeei. 13Nu ru'u eyeche ze'e elu riu'u bee bene nzucu indu' diose Jupiter. Chequie ule'ya enu nzucu indu ze'e uyayulla bee u'na' cuna bee quiee lu Pablo cuna lu Bernabé. Nu ule'ya ze'e cuna ye bee bene enu nuulla uniarqui'beella nú úti beella bee u'na' ze'e para nú dete' beella ula'na lubee apóstol. 14Pero chenu uri'i Pablo cuna Bernabé beya' nucua', chu utsa beella xucu beella nu uyu'u xu'u beella leta bee bene ze'e nu rixiali beella nú unibeella: 15―¡Uzu'cu' diacahua! ¿Xinu rri'ihua scua? Li'iru necaru bene tucu nú necahua. Nu nucua'tsia nzelaru para nú niru luhua nú tsana' arqui'hua lunú rri'ihua xne lecaxi zibi' bee nucua'. Mejora uchili arqui'hua Diose enu nehuañi, enu ureche' liñibe cuna iliulabe cuna inzatu' cuna ye beenú nu' lubee. 16Hua'tu utsana' Diose nú uri'i bee bene tucu nú niarqui'tsia beei, 17pero añinzuca nú necane scua, leca xunga utsacu' arqui' Diose lunú ti necanu equie beenú neca nze'ca rri'inu. Xne li'inu necanu enu rliqui' quiu cuna bee ula'cu nu le'ca li'inu rliqui'nu nu rda'cua'ahua para nú ñia tsu arquia'ahua. 18Chenu uni Pablo cuna Bernabé scua lubeella, chiqui' neriña' uri'ibeella ana lubee bene ze'e nú ne uti bee bene ze'e u'na' xi neca u'na lubeella para nú alu'cu beei ula'na lubeella. 19Pero chiucu chuna bee bene Israel enu nucua'a eyeche Antioquía cuna eyeche Iconio, chenu uriña beei eyeche Listra uri'ibeei ana udu' beei arqui' bee bene eyeche ze'e. Chequie udu' beei quiee Pablo nu uri'ibeei elliebacu' nú ungutila Pablo nu uya xa' beei li'illa nu uhuabeei li'illa hasta ru'u eyeche ze'e. 20Pero chenu uyetesa' bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo abenchila' elu nuxu Pablo, che udete'lla ellie'e nu utsulílla nu uyu'u zecalla eyeche ze'e. Nu stucu bichia uchiu'lla cuna Bernabé nu nzuebeella eyeche Derbe. 21Chenu ulaxu nú udixiule'e beella stichia' Jesucristo eyeche Derbe elu huaxi bee bene uyalí arqui' Jesucristo, che ubenchila' zeca beella eyeche Listra cuna eyeche Iconio cuna eyeche Antioquía. 22Bee eyeche cua' udu' beella ana arqui' bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo, nu unibeella lubee bene ze'e nú tsuta' arqui'beella lunú nzeli arqui'beella li'inu, xne chiqui' nehuana zeca bee bene para nú chu'u bee bene elurnibiya' Diose. 23Nu le'ca cada tucua bee eyeche ze'e ucañi beella tucu bene enu nibiya' lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo, nu chenu ulaxu nú udete'beella bichia nú la acu beella equie nú rlu'cu beella ula'na lu Diose, cuna nú unacu' beella lunu nu chu utsa'na beella li'ibeella ya Jesucristo enu nzeli arqui'beella. 24Chenu udete Pablo cuna Bernabé lu iliu Pisidia, uriña beella lu iliu Panfilia. 25Chequie udixiule'e beella Stichia' Diose eyeche Perge. Nu nzuebeella lu eyeche Atalia. 26Ze'e uyu'u beella liñi barco para nú nzuebeella eyeche Antioquía ze'e utsa'na beelá bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo li'ibeella ya Diose para nú ri'inu elietsa lubeella nú chetixiule'e beella stichia'nu. Nu riña' cua' neca nú ula'xu beella rri'ibeella nee. 27Chenu uriñabeella eyeche Antioquía, uquiete'sa' beella bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo nu unibeella lubee bene ze'e lu ye nú uri'i Diose cuna li'ibeella, cuna nú uri'inu elietsa nú nzeli arqui' bee bene enu la neca bee bene Israel Jesucristo. 28Ze'e uya'na Pablo cuna Bernabé huaxi tiembu nu ucua'a beella cuna bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo eyeche ze'e.

will be added

X\