Los Hechos 10

1Eyeche Cesarea uhuañi tucu bene enu lee Cornelio, li'illa ungalla capitañi lu texcua'a bee sundado enu lee Italiano. 2Li'illa ungalla tucu bene enu chiqui' unga nze'ca arqui' lu Diose, nu cuna ye bee bene'lla udete' beella ula'na lu Diose. Le'ca uri'illa elietsa lubee bene Israel enu seca elitsi, nu siempre rnacu'lla lu Diose. 3Tucu bichia, tucu rquiechuna uchee, ulle'calla xi neca nú uni xcala'lla. Chee nze'ca ulañi'lla nú uyu'u tucu ángele' Diose liñi ni'i elu nzuculla, nu uni ángele ze'e lulla: ―¡Cornelio! 4Nu ubi'yalilla lu ángele ze'e nu chiqui' ulliquilla, nu unilla: ―¿Rnilu lua la Detá? Nu uni ángele ze'e lulla: ―Diose ubene'la' stichia'lu, nu ulañi'la'nu xa rri'ilu elietsa lubee bene enu seca elitsi. 5Uxe'la bee bene eyeche Jope para nú chetucu beei Simón, enu le'ca lee Pedro. 6Nzuculla ni' tucu bene enu le'ca lee Simón, enu rcu'chi iti, nzucu bene quie' ru'u inzatu'. 7Chenu nzia ángele enu uni lu Cornelio, ubixialla chiucu moso'lla cuna tucu sundado enu rlu'culla confianza lu enu nzeli arqui' Diose. 8Chenu ulaxu nú udixiule'ella lunú ulle'calla lubeella, che uxe'lalla li'ibeella eyeche Jope. 9Bichia rrucu, diquila nú nzeriña beella axu eyeche Jope, tucu rrebichia uquie Pedro equie ni'i elu nzuculla para nú nacu'lla lu Diose. 10Chiqui' rlia'na'lla nu niarqui'lla nú aculla, pero diquila nú rri'ilu bene elubacu nú aculla, che ulle'calla xi neca nú uni xcala'lla, 11nu ulañi'lla nú ria'la liñibe nu nze'ta laca nú rnaa xi rnaa tucu laquie llene lulla, nu naca'cuu dacu lli'i. 12Liñi laquie llene ze'e nu' yelu bee nañi enu tacu cuchiu', cuna bee be'la cuna bee nañi enu rcuecu'. 13Chequie ubene'lla tucu chii nú uni lulla: ―Pedro, uzetee, nu uti tatse nañi cua' aculu. 14Nu ucuaqui Pedro nú unilla: ―A'a, Detá, xne leca xunga udacua beenú necha rnaa, cuna beenú la yala acu bee bene. 15Chequie uni zeca chii ze'e, stucu bese lulla: ―Lunú uquieela Diose, la hualeelu nucua' nú necha rnae. 16Chenu ulle'calla scua chuna bese, uquie zeca laquie llene ze'e liñibe. 17Diquila nú rri'i Pedro elliebacu' xinu ulañi'lla nucua', hora ze'e uriña bee bene enu uxe'la Cornelio ru'u puerta ni'i Simón, xne unidichia'la beella cá nzucu ni' Simón. 18Chenu uriñabeella ru'u ni'i ze'e, unidichia' beella tunu ze'e nzucu Simón, enu le'ca lee Pedro. 19Rri'isca' Pedro elliebacu' lunú ulañi'lla scua, che uni Espíritu Santo lulla: ―Chuna bene rla'na li'ilu. 20Utsuli, ulaca, nu uquia cuna li'ibeella nu la za' arqui'lu, xne li'á uxe'la li'ibeella. 21Nu chu ulaca Pedro elu nucua'a bee bene enu uxe'la Cornelio, nu unilla lubeella: ―Li'á neca enu rla'nahua, ¿xinu rla'nahua li'á? 22Nu ucuaqui beella: ―Li'iru nzelaru lu cuenda' capitañi enu lee Cornelio, enu neca tucu bene nze'ca, enu rlu'cu ula'na lu Diose, nu ye bee bene Israel seca li'illa. Tucu ángele' Diose uni lulla nú uxe'lalla li'iru para nú nzela tucu'ru li'ilu nú chalu ni'lla para nú yene'lla lunú nilu lulla. 23Che uni Pedro lubeella nú chu'u beella liñi ni'i, nu ze'e uya'na beella rula' ze'e. Chenu uye'e luyuu stucu bichia, nzenu Pedro li'ibeella, nu le'ca nzenu beella chiucu chuna bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo enu neca bene eyeche Jope. 24Chenu uye'e lu yuu stucu bichia uriña beella eyeche Cesarea, elu nzucu Cornelio nu li'illa uquiete'sa'lalla ye bee bene'lla cuna bee bene enu chiqui' rquiete'lla nucua'aquiee beella nú riña Pedro. 25Chenu uriña Pedro ru'u ni' Cornelio, chu uchiu'u Cornelio nu uya cha'calulla li'illa, nu utsulliquilla lu Pedro para nú dete'lla ula'na lulla. 26Nu utsuli Pedro Cornelio, nu unilla lulla: ―Utsuli, xne necatsia bene tucu nú necalu. 27Diquila nú nze riña beella ru'u ni'lla rdichia' beella, nu chenu uyu'u Pedro liñi ni'lla ulañi'lla nú nucua'a huaxi bee bene ze'e. 28Chequie uni Pedro lubeella: ―Li'ihua nediya'hua nú xa neca ley' bee bene Israel la tsana' ley' beella nú yete' beella cuna bee bene enu la neca bee bene Israel, ni' nú chu'u beella liñi ni' bee bene ze'e. Pero Diose uzete' li'á nú la hualeea nú necha neca lu cuenda' ni' tucu bee bene, ni' nú ri'a elliebacu' nú necha neca lu cuenda' beei. 29Enze'e, chenu ubixiahua li'á, chu nzela sin nú nia nú la llu'cha. ¿Nee, niarquia ri'á beya' xi rixiahua li'á? 30Che uni Cornelio lulla: ―Necala tucu tacu bichia le'ca hora quie', nzucua'a nia sin nú acua equie nú rnacua lu Diose, tucu rquiechuna uche, tu'natsia ulube'lu tucu niyu enu nutu laquie nú rulu siqui' lua. 31Nu unilla: “Cornelio, Diose ubene'la' stichia'lu, nu ulañi'la'nu lunú xa rri'ilu elietsa lubee bene enu seca elitsi. 32Enze'e uxe'la bee benea eyeche Jope, chetucu Simón, enu le'ca lee Pedro. Nzuculla ni' tucu bene enu lee Simón, enu rcu'chi iti enu nzucu ru'u inzatu'. Pedro quie' ni xi riala ri'ilu.” 33Enze'e chu uxe'la bee bene enu ube'ta tucu li'ilu, nu uri'inze'calu nú uriñalu. Nu nee nellua'a yeru ca'a lu Diose liñibe para nú yene'ru lunú uxe'la Diose li'ilu nú nilu luru. 34Chequie uquixie Pedro nú unilla: ―Nee, rri'á beya' nú tucutse rri'i Diose lu ye bee bene, nu la cañinu bee bene. 35Xne tatse bee bene iliulabe enu sucu' Stichia' Diose nu rri'illa tucu nú rialane, li'inu le'ca rri'i casonu bene ze'e. 36Diose unila lubee bene Israel, nu udixiule'elanu lubeella nú equie cuenda' Jesucristo lu'cu beella nú nzuxe arqui'beella, li'inu enu rnibiya' lu ye bee bene. 37Nu li'ihua nediya'hua nú lulá nú uzete' Juan Bautista bee bene equie cuenda' elurrinza, che uquixie Jesuse nú uzete'nu bee bene desde Galilea, hasta lubee iliu Judea. 38Li'ihua nediya'nze'cahua nú udete'la Diose Espíritu Santo cuna poder lu Jesuse Nazaret, cuna nú uyanzenu nu uri'inu nú neca nze'ca nu uri'iyecanu ye bee bene enu nehuana seca lunú rri'i beze'lu. Uri'inu nucua' xne nzu Diose cuna li'inu. 39Nu li'iru ulañi'ru lu ye nú uri'i Jesuse diqui lu iliu Judea, cuna eyeche Jerusalén. Cheela unguuti bee bene li'inu, lu cruse. 40Pero uri'i Diose nú uhuañi zecanu bichia rriuna, nu utsana' Diose nú ulube'lunu luru. 41Né lube'lunu lu ye bee bene, ulube'lutsianu luru enu ucañila Diose hasta hua'tu para nú ulañi'ru ye nú uri'inu. Li'iru uda'cunuru li'inu nu udiya'nuru li'inu chenu uhuañi zecanu nú ungutinu. 42Lu ze'ela uxe'la Jesuse li'iru para nú dixiule'eru stichia'nu lubee bene, nu udu' Diose li'inu para nú hualunue lu cuenda' bee bene chenu dete' beei cuenda lu Diose, sia bee bene enu nehuañi, urre sia bee bene enu unguti. 43Le'ca hasta hua'tu, ye bee profeta uni lu cuenda' Jesuse, nu ye bee bene enu chili arqui' li'inu ri'inu perdona stula beella. 44Rnisca'lá Pedro lubee bene ze'e, chenu tu'natsia uyucu arqui'beella Espíritu Santo. 45Chequie bee bene Israel enu nzeli arqui' Jesucristo enu uyanu Pedro, chiqui' uyanu arqui'beella xne le'canuu bee bene enu la neca bee bene Israel uyucu arqui'beella Espíritu Santo. 46Xne ubene'beella nú rni bee bene ze'e stucu bee dialu rene, nu rnibeella bedichia' nze'ca lu Diose. 47Chequie uni Pedro lubeella: ―¿Ti cá nú rinza bee benequie' xne uyucula arqui'beella Espíritu Santo tucu nú uyucu arquia'ahua Espíritu Santo? 48Nu unibiya' Pedro nú rinza beella lunú lee Jesucristo. Cheelá uziquie beella lu Pedro nú ya'nalla cuna li'ibeella xiucu xuna bichia.

will be added

X\