3~Juan 1

1Li'á enu rnibiya' lubee sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, rquie'a carta quie' lulu Gayo enu rquietea, li'ilu enu chiqui' se'ca. 2Tucu nu se'ca li'ilu, scua rnacua lu Diose lu cuenda'lu nu tucu nú nzequiee nze'calu inziu' Diose, le'ca scua chiu'u nze'calu lunú rri'ilu nu lu'culu elunaaqui. 3Chiqui' ñia utsu arquia chenu ube'ta chiucu chuna bee sa'ahua enu uni lua nú nehuañilu tucu nú rni Stichia' Diose. 4Leca ni' tucu nú ri'i nu máse ñia nzu arquia chenu ubenea nu neli nehuañi bee sa'ahua tucu nú rni Stichia' Diose. 5Tucu nú se'ca li'ilu Gayo, li'á nia lulu nú chiqui' neca nze'ca nú rri'ilu lubee sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, nu máse neca nze'ca nu rri'ilu lubee sa'ahua enu nze'ta stucu luhuare. 6Xne li'ibeella uni beella ante lu ye bee sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo nu uri'i nze'calu lubeella. Enze'e rri'i nze'calu tunu rri'ilu elietsa lubeella para nu cheri'i beella seidu viaji nú nzuebeella, xne nucua' riu' arqui' Diose nú ri'ilu. 7Xne li'ibeella uchiu'u beella para nú nzetixiule'e beella stichia' Jesucristo lubee bene, nu né nacu' beella ni' tucu elietsa lubee bene enu la chili arqui' Jesucristo. 8Enze'e lia'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo rqui'ña nú ria'ahua elietsa lubee bene enu rixule'e stichia'nu, xne scua rria'ahua elietsa lubeella para nú ri'i bee bene beya' lunú neli neca. 9Li'á uquie'ela tucu carta lubee sa'ahua enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, pero Diótrefes riu' arqui'i nú nibiya'i, enze'e la ri'i casoi stichia'a. 10Enze'e, tunu nzelabi'ya li'ihua, che nia lui xne se'tai lia'ahua nu rni eluquichia' equie cuenda' lia'ahua. Nu la ri'i nucua'tsia, le'ca la dete'i ni'i ya'na bee sa'ahua enu nze'ta stucu luhuare, nu le'ca la zelai nú dete' bee sa'ahua ni'i beella para nú ya'na bee sa'ahua enu nze'ta stucu luhuare, nu li'ibeella enu rdete' ni'i nú ria'na bee sa'ahua la zelai nu chu'u beella liñi indu. 11Sa'a enu nzeli arquia'a Jesucristo enu chiqui' se'ca, la chequieelu nu necha neca, uri'i tucu nu neca nze'ca. Xne bene enu rri'i nu neca nze'ca li'illa necalla bene' Diose, pero bene enu nzequie inziu nu necha neca la chululla Diose. 12Nu equie cuenda' Demetrio ye bee bene rni nu nehuañilla tucu nu rni Stichia' Diose, nu chee rlube' nu xa nehuañilla. Hasta li'iru rniru nú ñia rri'illa, nu li'ilu nediya'lu nu neli nú rniru. 13Huaxi nu niarquia nú nia lulu, pero la niarquia nu quie'ene lu carta. 14Xne nzuquia nú la lea' nzelabi'ya li'ilu, che bedichia'la'a. 15Diose liqui' nú nzuxe arqui'hua. Bee enu rquiete' lia'ahua enu nucua'a ca'a xe'la beella saludo lulu, le'ca uri'i saludar ye bee enu rquiete'ahua.

will be added

X\