2~Timoteo 4

1Lu Diose nu lu Jesucristo, li'inu enu nze'ta xi neca tucu arre para nú hualunue lu cuenda' bee bene enu nehuañi cuna lu cuenda' bee bene enu unguti, nia lulu 2udixiule'e Stichia' Diose lubee bene, nu chiqui' ula'na xa modo nilu stichia'nu lubeei sia chenu nu' beya'e nu sia chenu leca beya'e, uri'i nú chili arqui'beei lunú rnilu, nu uqui'ya' bee bene enu la zucu' nú rnilu, nu uni' bezete' lubee bene nu uze'te' li'ibeei, nu ulu'cu paciencia li'ibeei. 3Xne riña bichia nú la zela' bee bene yene' beei bedichia nú neli neca, ri'itsia beei lunú riu'tsia arqui'beei, nu cua'na beei huaxi bee bene enu zete' li'ibeei lunú riu'tsia arqui'beei yene' beei. 4La ria'beei caso lunú neli neca, ri'itsia beei caso lunú xelatsia arqui' bee bene. 5Pero li'ilu Timoteo ubi'ya li'ilu nu uhuañi nze'ca lu ye nú rri'ilu, uriqui' xitse lunú nehuana secalu, nu udixiule'e bee bedichia' nze'ca' Jesucristo, uri'i lunú uliqui' Diose lulu nú riala ri'ilu. 6Xne yamero uti bee bene li'á, nu yamero tsa'na iliulabe quie'. 7Utsuta' arquia lu Stichia' Diose añinzuca nú ulle'ca lunú ulle'ca, ula'xulá uri'á lunú riala ri'á, nu né tsana arquia lunú nzeli arquia Jesucristo. 8Nee nzuquiela premio nú rialaa liñibe, neca premio cua' nú liqui' Jesucristo lua chenu riña bichia ze'e, li'inu enu rri'i elu usticia tucu nú neli neca. Nu la liqui'tsianu premio cua' lutsia, le'ca dete'nue lu ye bee bene enu ñia nzuquie arqui' chenu enta zecanu. 9Uri'i juerza nú chu ye'ta bi'yalu li'á, 10xne utsana' arqui'la Demas li'á equie nú máse niarqui'i beenú nu' lu iliulabe quie', nu nzalai lu eyeche Tesalónica. Nu Crescente nzala lu iliu Galacia, nu Tito nza lu iliu Dalmacia. 11Stucutsia Lucas nzu cuna li'á. Chenu nze'talu ye'ta yuulu Marcos xne li'illa recalla ri'illa elietsa lua nú ixiule'eru Stichia' Diose. 12Nu Tíquico uxe'la lu eyeche Efeso. 13Chenu nze'talu ye'ta yuulu capa nu utsa'na eyeche Troas ni'i Carpo, le'ca ye'tayulu bee libroa, nu la zañi'lu ye'ta yuulu bee ichia. 14Alejandro enu neca bichicu' huaxi nú necha neca uri'inui li'á, pero lu Diose ixiui ye nú uri'inui li'á scua. 15Ubi'ya li'ilu lunú xa rri'i, xne chiqui' rri'i condrai bee bedichia' nú rixiule'a. 16Bese rlu nú uhualu bee usticiae lu cuendaa, lecati uri'i elietsa lua, yebeella utsana' arqui'beella li'á ala' lá du' cuenda Diose lunú uri'inu beella li'á scua. 17Pero Jesucristo uri'i elietsa lua, nu uliqui'nu nú utsu naaqui arquia para nú utsalua nú udixiule'a stichia'nu, nu ubene' ye bee bene enu la neca bee bene Israel nucua', scua utsila'a Diose li'á tucu nú sila'a bene lu bichee. 18Nu Jesucristo tsila'a li'á lu ye lunú necha neca, nu li'inu ri'i ucunu li'á hasta bichia chenu riñaa liñibe elu rnibiya'nu. ¡Li'inu rialanu huaxi ula'na diqui tiembu nú leca xunga laxu! Amén. 19Uri'i saludar Prisca cuna Aquila, nu cuna bee familia' Onesíforo. 20Erasto uya'na eyeche Corinto, nu Trófimo riti utsa'na eyeche Mileto. 21Uri'i juerza nú chu ye'talu ante nú riña tiembu nú aca nucuaa. Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, cuna ye beelá bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, xe'la beella saludo lulu. 22Jesucristo ri'inu elietsa lulu, nu ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda' yehua. Amén.

will be added

X\