2~Timoteo 2

1Nu li'ilu Timoteo enu neca xi neca endua, utsuta' arqui'lu lu elietsa nú rliqui Jesucristo lua'a. 2Lunú ubene'lu nú unia lulu ante huaxi bee bene, uze'te' nucua' bee bene enu neli nzeli arqui' Jesucristo, li'ibeella enu aca zete' nucua' stucu bee bene. 3Tucu nú rriqui' tucu sondado lu riña' nú rri'i, scua uriqui' lunú nehuana secalu como bene' Jesucristo nú necalu. 4Ni' tucu bee sundado la chu'i lubee nú la yala chu'i, para nú ya'na nze'cai lu bene enu rnibiya' lui. 5Le'ca esquie tucu bene enu rita tucu nú rita, rqui'ña nú ita nze'calla para nú scua nu' modo ri'illa ana premio'lla. 6Nu bene enu rri'i riña' lu yuu, rluti chiqui' ri'illa riña' para nú scua nu' modo yuculla ula'cu'lla. 7Uri'i elliebacu' lunú rnia lulu, nu Jesucristo ri'i elietsa lulu para nú ri'ilu beya' yeene. 8Ullu'cu' arqui' Jesucristo enu ungula lubee familia' arre David, li'i Jesucristo enu unguti nu uhuañi zeca, nucua' neca bedichia' nze'ca'nu nú rixiule'a lubee bene. 9Enze'e equie cuenda' nucua' nehuana se'ca nu hasta naca'cua nchiñia liñi ni'cu', xi neca tucu bene enu necha uri'i, pero Stichia' Diose la naca'cuu. 10Enze'e rriquia yeene para nú ri'á elietsa lubee bene enu ucañila Diose enu neca bee bene'nu, para nú lu'cu beella nú tsila'a beella equie cuenda' Jesucristo, cuna nú lu'cu beella elunehuañi nú ñia neca nú la laxu liñibe. 11Neli neca bee bedichia' quie' nú rni: Tunu ungutila'ahua cuna li'inu, le'ca huañia'ahua cuna li'inu. 12Tunu rriqui'ahua lunú nehuana se'ca'ahua, le'ca nibiya'ahua cuna li'inu. Nu tunu nia'ahua nú la chulu'ahua li'inu, le'ca ninu nú la chulunu lia'ahua. 13Nu tunu la tsalu'ahua stichia'ahua, pero li'i sino sa'alunu stichia'nu. Xne leca modo nú che'enu lunú necanu. 14Ellu'cu' arqui'lu bee bene bee bedichia' cua', nu equie cuenda' Diose nilu lubeei nú la aca equie stichia' beei lu sa'beei equie beenú lecaxi sibi' nú la ri'i elietsa lubee bene, sino que rri'itsia bee nucua' nú rnitilu bee bene enu riene' bee bedichia' cua'. 15Uri'i yeene hasta elu acalu para nú ya'na nze'calu lu Diose, nu riñalu lunu como tucu bene enu la tu' riña' nú rri'i, xne rri'ilu tucu nú neca nze'ca cuna Stichia' Diose. 16La nilu bee bedichia' nú lecaxi sibi', nú la ri'i elietsa lubee bene. Xne bee bene enu rri'i scua másela nzabeei inziu nú necha neca, 17nu stichia' beei neca xi neca elichia nú yexetsia rri'chia letse. Sa' bee bene cua' neca Himeneo cuna Fileto, 18xne la chequiea' beei tucu nú neca Stichia' Diose. Li'ibeei rnibeei nú la huañia' bee bene enu unguti, nu scua rri'ibeei nú sa' arqui' chiucu chuna bee bene lunú nzeli arqui'beella. 19Pero Stichia' Diose leca modo nú che'e xi neca tucu quiee nú chiuca nzucu. Nu lu ichi' Stichia' Diose rni: “Diose nu'lunu bee bene'nu”, nu le'ca rni lu ichi' stichia'nu: “Ye bee bene enu rni nú nu'lu Diose, rqui'ña nú tsana' arqui'beella ye beenu necha neca.” 20Liñi tucu ni'i llene la nu'tsia bee exqui'ñia nú rqui'ña bee bene nú necache' oro urre plata, le'ca nu' exqui'ña nú necache' aca cuna exqui'ña nú necache' yuu, xne nu' bee exqui'ña cua' nú sibi'i ye bichia, nu nu' beenú sibi'tsia chenu reca tucu eliñi. 21Le'ca scua bene enu du' ana arqui' nú huañi nze'ca, neca benequie' xi neca tucu exqui'ña nú máse sibi' chenu reca tucu eliñi. Li'illa necalalla bene enu la lu'cu dula ante Jesucristo enu le'ca sibi' para li'inu, xne nzunu para nú ri'inu ye nú neca nze'ca. 22Enze'e ubi'ya li'ilu nú lá ri'ilu lunú necha neca rri'i bee bene enu nere'ne', nu uhuañi tucu nu riala nú huañilu. Nu uquia quieelá lunú nzeli arqui'lu Jesucristo, nu uquia quie nú zecalálu bee bene cuna nú nzuxe arqui'lu cuna beelá bee bene enu diquinu' arqui' rnacu' lu Jesucristo. 23La nixuulu bee bedichia' nú lixiu rni, bee bedichia' nú lecaxi zibi', xne li'ilu nediya'lu nú scua rquixie xuu. 24Nu tucu bene enu sibi' lu Jesucristo la yala nú acalla tucu bene xuu, rqui'ña nú acalla tucu bene nze'ca cuna ye bee bene, le'ca rqui'ña nú acalla tucu bene enu reca sete' bee bene, cuna nú lu'culla paciencia bee bene, 25nu cuna bedichia' nze'ca nilla lubee bene enu rri'i condra bee bedichia' nu neli neca, para nú bi'ya tunu scua ri'i Diose nú che'e arqui'beei nu chulu beei lunú neli neca, 26nu scua la'a beei leta ya beze'lu enu rnibiya' lubeei nu rri'i beei lunú niarqui' beze'lu.

will be added

X\