2~Timoteo 1

1Li'á Pablo necaa tucu apóstol' Jesucristo, Diose udu' li'á para nú ixiule'a stichia'nu nú ucuaqui u'nanu nú dete'nu nú huañili bee bene liñibe equie nú chili arqui' bee bene Jesucristo. 2Xe'la carta quie' lulu Timoteo enu chiqui' se'ca xi neca tucu endua. Diose Pa liñibe cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'lu cuna nú hua'a arqui'nu li'ilu, cuna nú ri'inu nú nzuxe arqui'lu. 3Cada chenu rnacua lu Diose bichia si rula' nchiucu' arquia rnacua lunu equie cuenda'lu, nu rdetea che'tsa lu li'inu enu sibi'a lu cuna tucu elliebacu' nze'ca, tucu nú uzibi' bee benea hua'tu lunu. 4Chenu rellu'cu' arquia nú unguna'lu, ala' nú ulañilá li'ilu nú se'ca para nú ñia tsu arquia. 5Nchiucu' arquia nú neli nzeli arqui'lu Jesucristo, nu rlutilá naula'lu Loida cuna na'lu Eunice uchili arqui'beella li'inu scua, nu nediya itaa nú le'ca scua nzeli arqui'lu li'inu. 6Enze'e nia lulu nú du'lálu ana arqui'lu para nú ri'ilu lunú uliqui' Diose lulu nú ri'ilu chenu uricua ya equielu. 7Xne lá liqui' Diose tucu espíritu lua'ahua para nú lliquia'ahua. Li'inu uliqui'nu Espíritu'nu lua'ahua para nú tsuta' arquia'ahua lunu cuna nú zeca'ahua bee sa'hua cuna nú lu'cua'ahua elliebacu' nú neca nze'ca. 8Enze'e la tu'lu nilu stichia' Jesucristo, le'ca la tu'lu li'á nú nchiñia ni'cu' equie nú rixiule'a stichia' Jesucristo, cuna elietsa' Diose uriqui' lu ye beenú nehuana nze'ta zecalu equie nú rixiule'elu bedichia' nze'ca' Jesucristo. 9Xne utsila'ala Diose lia'ahua lu dula, nu ucañinu lia'ahua para nú huañia'ahua tucu nú niarqui'nu, la neca nucua' equie nú uria'ahua nú neca nze'ca, sino que necane nú hasta ante nú quixie iliulabe uri'inu elliebacu' nú equie cuenda' Jesucristo lube'nu lua'ahua xa secanu lia'ahua, 10pero nee nú ube'tala Jesucristo, li'inu enu unguti equie stula'ahua, uria'ahua beya' nú chiqui' seca Diose lia'ahua, nu Jesucristo neca enu uri'i ana lu eluti, nu scua equie cuenda' li'inu uria'ahua beya' nú nu' elunehuañi nú leca xunga laxu liñibe, elu nehuañi nú neca para bee bene enu chili arqui' Jesucristo. 11Enze'e ucañi Diose li'á para nú aca tucu apóstol'nu nu nia stichia'nu, cuna nú zetea stichia'nu lu bee bene enu la neca bee bene Israel. 12Equie cuenda' nucua' nehuana se'ca lu ye nú se'ca, pero la tua nucua' xne nediya ti nzeli arquia, nu le'ca nediya nú rlu'cunu poder para nú bi'yanu ye lunú utsa'na lunu hasta bichia nú riña zecanu. 13La chiecu' arqui'lu bee bedichia' nze'ca nú uzetea li'ilu equie nú xa nzeli arqui'lu Jesucristo, cuna nú xa secalu bee bene, xne tucutsia neca'a cuna Jesucristo. 14Nu cuna elietsa' Espíritu Santo enu nzu cuna lia'ahua, uri'i ucu lunú utsa'na Diose lulu nú ri'ilu. 15Li'ilu nediya'lu nú ye bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo lu iliu Asia utsana' arqui'beella li'á, nu leta beella nchiñi Figelo cuna Hermógenes. 16Diose ri'i elietsa lubee familia' Onesíforo, xne huaxi bese utsalalla arquia, nu né tu'lla li'á nú nchiñia ni'cu'. 17Uriñatsialla eyeche Roma, chu ucua'nalla li'á hasta nú ullela'lla li'á. 18Li'ilu nediya' nze'ca'lu nú chiqui' uri'i Onesíforo huaxi elietsa lua'a chenu ullua'a eyeche Efeso. Ala' chenu riña bichia nú riña zeca Jesucristo, chiqui' hua'a arqui'nu li'illa.

will be added

X\