2 Tesalonicenses 3

1Nee bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, una'cuhua lu Diose equie cuenda'ru para nú la le'e ri'chia letse stichia' Jesucristo diqui bee luhuare nu zucu' aya bee bene stichia'nu, tucu nú ungae letahua, 2le'ca na'cuhua lu Diose para nú tsila'anu li'iru lu bee bene enu necha rri'i, nu lu bee bene enu necuchi nehuañi xne laca ye bee bene nzeli arqui' stichia' Jesucristo. 3Pero Pa'ahua Diose siempre sa'alunu stichia'nu, li'inu ri'inu elietsa luhua nú tsuta' arqui'hua, nu acanu'nu li'ihua lu ye nú nechá neca. 4Nu li'iru nediya' nze'ca'ru nú Pa'ahua Diose rri'inu elietsa luhua nú rri'ihua nu nzeri'iláhua lunú unilaru luhua. 5Jesucristo ri'i elietsa luhua para nú chenalahua elu seca' Diose, nu ri'inu elietsa luhua nú riqui'hua lu ye beenú xi nze'ta zecahua tucu nú uriqui' Jesucristo. 6Nee bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, enu rnibiya' lua'ahua equie cuenda' li'inu rnibiya'ru luhua nú chiu'uchuhua lu titse bee sa'ahua enu nebichiu la niarqui' ri'i riña' nu la nehuañi tucu nú uzete'ru li'ihua. 7Xne li'ihua nediya'la'hua xa riala nú huañihua para nú huañihua tucu nú nehuañiru. Li'iru né allua'aru letahua sin nú ri'iru riña'. 8Nu le'ca lecati eta' nú lia uda'curu sino que bichia si rula' uti'qui arqui'ru nu uri'iru riña' para nú la du'uru riña' luhua nú ari'ihua elietsa luru para nú huañiru, 9la necane nú la yala nacu'ru nú ri'ihua elietsa luru sino que necane para nú ulube'ru luhua nú huañihua tucu nú nehuañiru. 10Chenu ullua'aru cuna li'ihua uniru luhua: bene enu la niarqui' ri'i riña', le'ca la acu nze'e. 11Pero nee ubene'ru nu nu' bee sa'hua enu nebichiu letahua nu la niarqui' ri'i riña' nu rdete' ru'u beella elu la yala dete' ru'u beella. 12Equie cuenda' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua rniru nu rnibiya'ru lu bee bene cua' nú cua'axe beella nu zucu'lu beella nú ri'i beella riña' para nú huañi beella. 13Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, la llaca'hua nú rri'ihua nú neca nze'ca. 14Tunu nu' tá tucuhua enu la zucu' lunú rniru lu carta quie', ubi'yahua ta nucua' nu la quiete'hualla para nú che tu'lla. 15Pero la ri'ihua lulla xi rri'ihua lu bene enu rlehua lu sino que xi neca tucu bichihua uni'hua lulla nú ri'i nze'calla. 16Nu Pa'ahua Diose enu rliqui' nú nzuxe arquia'ahua, li'inu ri'inu nú nzuxe arqui'hua ye bichia nu lu yeene. Nu Jesucristo nzu cuna yeehua. 17Li'á Pablo le'ca li'i e'cua rquie'a letra quie' para nú ri'á saludar li'ihua, scua rri'á lu ye bee cartaa, scua rquie'a. 18Nu Jesucristo enu rnibiya' ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda' yehua. Amén

will be added

X\