2 Tesalonicenses 2

1Nee bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, equie cuenda' nú nze'ta zeca Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua nu equie nú yete' sa'ahua cuna li'inu, nacua nu zequiaa luhua, 2nú la zelahua nu chu zequienu bee bene li'ihua, li'ibeei enu rni nu uriñala bichia nu riña Jesucristo enu rnibiya'. La lliquihua chenu yene'hua nú rni bee bene scua, urre bee enu rni nú tucu espíritu uni lubeei scua, urre nibeei nú li'i e'curu uquie'eru tucu carta nú rni scua lubeei. 3La zelahua nú ti zequienu li'ihua, xne ante nú riña bichia ze'e rluti riñaxu bee bichia nú la zucua' bee bene Stichia' Diose. Che lube'lu tucu bene enu ri'i puro nú rri'i beze'lu bene quie' necala nú cha ebila. 4Bene quie' neca enu ri'i cundra ye lunú neca cuenda' Diose nu lu'cu bee bene ula'na lui, nu zucu' ayai li'i hasta nú zucui liñi indu' Diose, nu ni nú necai Diose. 5Ullu'cu arqui'hua nú scua unia luhua chenu uzucua'a cuna li'ihua. 6Nu nee li'ihua nediya'la'hua ti la zela nú chu lube'lu nucua' sino que lube'lu nucua' hasta chenu riña bichia nu riala nú lube'lui. 7Bee elliebacu' nú nechá neca cua' necalane lu iliulabe, rri'itsia nú zela enu la zela nú acane scua. Chenu uzelala enu la zela nú acane scua, 8che lube'lu bene enu nechá rri'i cua', nu Jesucristo cuna bii nú laatsianu utinu li'i nu cuna ellie'nu nú nze'tanu nitilu li'i. 9Bene enu necha rri'i cua', lu cuenda' beze'lu entai, nu chiqui' lu'cui nú nibiya'i. Nu ri'i huaxi bee nú zecalullie' bee bene, nu ri'i bee milagro para nú zequienui bee bene. 10Cuna ye clasia' beenú necha neca zequienui bee bene enu unitilula ante Diose equie nú lá zela beei nu lá niarqui' beei chili arqui' beei nú neli neca nú atsila'a li'ibeei. 11Enze'e tsana' Diose nu ye bee nucua' zequienu li'ibeei, nú chili arqui' beei lunú la neli neca. 12Para nú ye beei zeca beei castiya, li'ibeei enu lá chili arqui' lunú neli neca, equie nú máse uyu' arqui' beei uri'i beei lunú nechá neca. 13Pero li'iru ye ye'e riala nú dete'ru che'tsa lu Diose equie cuenda'hua, bee sa'a enu chiqui' seca Jesucristo. Xne hasta hua'tu ucañila Diose li'ihua para nú tsila'ahua lu castiya lunú leca xi nahua equie cuenda' Espíritu Santo nu lunú uchili arqui'hua lunú neli neca. 14Para nucua' ubixia Diose li'ihua nú acahua bee bene'nu, chenu uniru luhua bedichia' nze'ca' Jesucristo enu rnibiya' para nú huañihua liñibe elu nzucunu. 15Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo utsuta' arqui'hua uyanalahua lunú uzete'ru li'ihua chenu ullua'aru cuna li'ihua, nú lunú unilaru luhua lu carta. 16Nu Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua cuna Pa'ahua Diose enu seca lia'ahua nu rdu'nu ana arquia'ahua diqui tiembu enu uliqui' lua'ahua tucu nú neca nze'ca nzuculua'ahua, equie nú ñia nze'canu. 17Li'inu du'nu ana arqui'hua nu ri'inu elietsa luhua nú tsuta' arqui'hua nihua nu ri'ihua puro nú neca nze'ca.

will be added

X\