2 Tesalonicenses 1

1Li'á Pablo, cuna Silvano nu Timoteo, rquie'eru carta quie' luhua, li'ihua bee bene Tesalónica enu nzeli arqui' Jesucristo, li'ihua enu neca tucunecatse cuna Diose Pa liñibe nu cuna Jesucristo enu rnibiya'. 2Nu Diose Pa'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' ri'i nú cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nú nzuxe arqui'hua. 3Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo ye ye'e rdete'ru che'tsa lu Diose equie cuenda'hua, xne scua riala nú ri'iru, xne ye ye'e másela nze chililá arqui'hua Jesucristo, nu le'ca cada tucuhua maselá secahua bee sa'hua. 4Nu chiqui' ñia nzu arqui'ru rniru lu cuenda'hua ante lu beelá bee bene' Diose, nu rniru lubeella equie nú xa nzelí arqui'hua nu xa nzuquie arqui'hua añinzuca nú rri'inu bee bene li'ihua lunú rri'inu bee bene li'ihua, nu lunú nehuana secahua. 5Nucua' rlube' nú rlualu Diose tucu nú necane. Xne li'ihua bee enu nehuana seca riala nú ati'hua elu rnibiya'nu. 6Nu lunú rlualu Diose tucu nú necane, enze'e ri'inu nú nehuana zeca bee bene enu rri'i nú nehuana secahua. 7Nu li'ihua bee enu nehuana seca nee, liqui'nu nú tselachia'ahua bichia chenu riña zeca Jesucristo enu rnibiya', nze'tanu enza liñibe leta ellie'nu nú xi neca quii neca cuna bee ángele'nu enu chiqui' rlu'cu poder. 8Che dete'nu castiya bee bene enu la niarqui' chulu Diose nu cuna lubee bene enu lá niarqui' chili arqui' bedichia' nze'ca' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 9Bee benequie' zeca castiya nú leca xunga laxu, nu la yala cua'a beei elu nzucu Diose xne chiqui' rnibiya'nu. 10Scua aca bichia chenu riña zeca Jesucristo enu rnibiya' para nú lu'cu bee bene'nu ula'na lunu, nu zecalullie' ye beella lunu, nu le'ca li'ihua enu uyali arqui' stichia'nu nú uniru luhua. 11Enze'e ye ye'e rnacu'ru lu Diose equie cuenda'hua, nú ri'inu elietsa luhua nú huañihua tucu nú rialane tucu nú ubixianu li'ihua nú huañihua. Nu le'ca rnacu'ru lunu nú ri'inu elietsa luhua cuna poder nú rlu'cunu nú yalu ye elliebacu' nze'ca nú rri'ihua, nu cuna ye beelá beenú rri'ihua, equie nú nzeli arqui'hua li'inu. 12Nu scua zucu' ayahua Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua nu li'inu zucu' ayanu li'ihua equie nú secanu li'ihua nu seca Diose li'ihua.

will be added

X\