2 San Pedro 3

1Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo chiqui' se'ca li'ihua, ninguie' neca carta rrucu nú xe'la luhua. Nu lu rucu carta quie' rcua'na para nu nia luhua nú ri'ihua elliebacu' tucu nú rialane. 2Ullu'cu' arqui'hua lunú uni bee profeta' Diose hua'tu cuna stichia' Jesucristo enu rnibiya' nú uzete' bee apóstol'nu li'ihua, li'inu enu utsila'a lia'ahua lu dula. 3Uri'ihua beya' chenu yamero nze'ta nú laxu iliulabe, chu'u bee bene enu tsequichia' li'ihua, nu huañi beei tucu nu niarqui' tsiabeei, 4nu nibeei luhua: “¿Ma nu unii Cristo nú nze'ta zecanu stucu bese? Ungutila ye bee benea'ahua enu udetela, nu ye beenú nu' lu iliulabe neca tucu necane hasta chenu uquixie iliulabe.” 5Li'ibeei nibeei scua xne la du' equie beei nú hasta hua'tu nu'la liñibe cuna lu yuu, nu lu cuenda' inza ungache' yuu cuna poder' Diose. 6Le'ca equie cuenda' inza unitilu Diose bee bene enu uhuañi hua'tu. 7Pero liñibe cuna lu yuu nú rlañia'ahua nee, nzula nú nitilu Diose nucua' cuna quii equie nú rnibiya'nu, bichia nú dete'nu castiya bee bene enu la zucu' stichia'nu. 8Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, la zañi'hua nú para Pa'ahua Diose tucu bichia neca xi neca tucu mili lana, nu tucu mili lana neca xi neca tucu bichia para li'inu. 9La necane nu rle'la' Diose nu tsa'alunu lunú ucuaqui u'nanu tucu nú nu' bee bene enu rri'i elliebacu' nú rle'la'nu nú ri'inu nucua' sino que nzuquienu. Xne la niarqui'nu nú nitilu ni'tucu bee bene, lunú niarqui'nu nú ye bee bene tsana' arqui'beei stula beei. 10Nu tucu nu la ria'ahua beya' chenu rriña tucu huana'. Scua aca bichia chenu riña zeca Jesucristo stucu bese, nu lliqui bee bene chenu yene' bee bene nú llichi nitilu liñibe, nu ye beenú nu' liñibe nitilu Diose nucua' cuna quii, le'ca esquie nitilunu iliulabe cuna ye nú nu' lue cuna quii. 11Nee lunú nediya'la'hua nú laxu iliulabe, rqui'ña nú huañihua nu lecaxi natsa arqui'hua sin nu lu'cuhua dula tucu nu niarqui' Diose. 12Chequie chiqui' nu' ana arqui'hua nzuquiehua nú riña bichia nu ucañi Diose nú aca bee nucua', bichia ze'e tsiqui' Diose liñibe cuna ye beenú nu' liñibe. Le'ca esquie lu yuu cuna ye nú nu'lue nitilu Diose bee nucua', cuna quii. 13Pero lia'ahua nellua'a quia'ahua tucu liñibe cuqui cuna tucu yuu cuqui, tucu nú ucuaqui u'na Diose, tucu elusticia nú neli neca liñibe. 14Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, diquila nú nucua'aquiehua nu aca nucua', ucua'nahua nú lluna' Diose li'ihua nú lecaxi nahua nu la lu'cuhua dula, cuna nú nehuañihua nu nzuxe arqui'hua cuna bee sa'hua. 15Uri'ihua beya' nú Pa'ahua Diose nzu quie arqui'nu lia'ahua para nú tsana' arquia'ahua stula'ahua. Nu sa'ahua Pablo enu chiqui' se'ca'ahua, le'ca scua unilla lu carta'lla nú uquie'ella luhua tucu nú lia udete' Diose lunú reca elliebacu'lla. 16Lu ye carta nú uquie'e Pablo li'illa unilla luhua lunú rnia luhua. Pero nu'bee luhuare lu carta'lla elu neriña' nú ri'i bee bene beya', chequie bee bene enu la ri'ili beya' Stichia' Diose cuna bee enu la tsuta' arqui' lu stichia'nu xe'e beei lunú rni stichia' Pablo, le'ca scua rri'i beei lu beelá bee bedichia' nú nze'ta lu ichi' Stichia' Diose, enze'e le'catsia li'ibeei rnitilu beei li'ibeei. 17Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, chiqui' se'ca li'ihua, nee lunú nediya'la'hua bee nucua' ubi'yahua li'ihua para nú la zana'hua letaya bee enu niarqui' nú zequienu li'ihua para nú tsana' arqui'hua lunú nzuta' arqui'hua lu Stichia' Diose. 18Mejora ucua'nahua nú másela chululáhua Jesucristo cuna eluseca'nu, li'inu enu udixiu stula'ahua. ¡Nu chiqui' neca equie nú lu'cu bee bene ula'na lunu diqui tiembu! Amén.

will be added

X\