2 San Pedro 2

1Nu le'ca scua tucu nú ucua'a bee profeta enu lixiu uri'i leta bee bene Israel hua'tu. Le'ca scua nucua'a bee bene enu lixiu rri'i nu sete'beei lunú la neli neca. Li'ibeei cua'na beei nú xa zete'beei li'ihua lunú la neli neca para nú nu' nu za' arqui'hua, scua la zela beei nu nibiya' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua lubeei, li'inu enu udixiu stula beei nu la lea' nú nitilu Diose li'ibeei. 2Pero huaxi bee bene chequie lunú necha neca rri'i beei nu ri'i nucua' nú ze'ta bee bene Stichia' Diose. 3Nu equie nú máse niarqui' beei dimi, li'ibeei cua'na beei xa zequienu beei li'ihua para nu yucu beei dimi'hua, pero la la'a beei lu castiya nú nzuquie li'ibeei, xne hasta hua'tu nu'la castiya nú riala zeca bee bene enu rri'i scua. 4Diose né ri'i perdona bee ángele enu né zucu' stichia'nu, sino que uxe'lanu li'ibeei ebila, nu nchiñiche'beei elu máse natsacabe nzu para bichia chenu ri'inu elu usticia'nu. 5Le'ca né ri'i Diose perdona bee bene enu necha uri'i enu uhuañi hua'tu, sino que ula'xunu li'ibeei cuna inza, utsila'atsianu Noé enu udixiule'e lubee bene tucu nu neli neca Stichia' Diose cuna se achi bene. 6Le'ca chenu uri'i Diose elu usticia'nu lubee bene eyeche Sodoma cuna Gomorra, li'inu utsiqui'nu eyeche ze'e hasta nú ungae tii, nucua' neca tucu ejemplu para lubee bene enu entalá, bee bene enu huañi nu necha ri'i, tucu nu uri'i bee bene bee eyeche ze'e. 7Pero utsila'a Diose bene enu lee Lot, li'illa enu uhuañi tucu nú niarqui' Diose nú huañilla, nu chiqui' uyanu arqui'lla lunú necha nehuañi bee bene eyeche ze'e. 8Nu lunú neca Lot enu uhuañi tucu nú niarqui' Diose leta bee bene ze'e, chequie bichia por bichia chiqui' nehuana nzu arqui'lla chenu rlañi'lla cuna nú riene'lla lunú necha rri'i bee bene ze'e. 9Diose siempre rri'i elietsa lubee bene enu sucu' stichia'nu lu xitse prueba nú seca beella, nu le'ca nediya'nu xa ri'inunu bee bene enu necha rri'i bichia chenu ri'inu elu usticia'nu. 10Nu nucua' neca nu nzuquie li'i bee bene enu nehuañi tucu nu niarqui'tsia beei nu la niarqui'beei nú nibiya' Diose lubeei. Chiqui' la yu'beei resuna nu la tu'beei sin nu lliqui beei rnibeei bedichia' nu necha neca, lu cuenda' bee enu rlu'cu nú rnibiya' liñibe, 11nu ni' bee ángele' Diose añinzuca nú máse nu' juerza' beenu cuna elurnibiya', pero lecaxi uni beenu lu Diose equie cuenda' beei. 12Bee clasia' bee benequie' li'ibeei nehuañi beei tucu nú nehuañi bee nañi, la lu'cu beei nu ri'i beei beya', nu se'ta beei lunú la ri'i beei beya', nu rri'itsia beei lunú niarqui' tsia beei sin nu ri'i beei elliebacu', tucu nú neca bee nañi enu nze'tatsia lu iliulabe quie' para nu úti bee bene li'ibeeí. Le'ca scua bee benecua' equie nu rri'i beei beenú necha neca, chequie le'catsia li'ibeei rnitilu beei li'ibeei, 13Nu ixiu beei tucu nu rri'inu beei bee bene. Li'ibeei chiqui' ñia nzu arqui'beei rri'i beei beenú necha neca nú terratutsia laxu lu iliulabe quie', li'ibeei neca beei xi neca tucu nu necha neca, nú rnitilu lu eliñi nú rri'ihua chenu racu juntuhua, nu chiqui' ñia nzu arqui'beei sequienubeei li'ihua. 14Lacala lañi'beei tucu una'a chu rri'ibeei elliebacu' nu necha neca lunchu; la tsuxe beei nú rri'i beei dula. Nu sequienu beei bee bene enu lle'nalá nzeli arqui' Stichia' Diose, para nu ri'ibeella dula, nu chiqui' netsiña beei para nú ri'ibeei ana lunú niarqui'beei. Chequie nzu quietsia nú zeca beei castiya' Diose. 15La chequiea' beei inziu' Diose uche'e xa nehuañibeei. Li'ibeei nehuañibeei tucu nú uri'i profeta Balaam lliana' bene enu lee Beor, chenu niarqui'lla nú ri'illa ana dimi equie nú uri'illa nu necha neca. 16Pero uqui'ya' Balaam equie cuenda' dula nú uri'illa, uri'i Diose nu uni burro'lla xi rni tucu bene nu hora ze'e lá ria'lla elliebacu' nu necha neca. 17Nee bee bene enu lixiu rri'i cua' enu rnia luhua li'ibeei neca beei xi neca tsu nú leca inza, cuna xi neca xcabe nu la uya' quiu, enze'e riala chabeei elu máse natsacabe nzu nu leca bichia nú chiu'u beei ze'e. 18Puro bee bedichia' nú nelliña rnibeei nú lecaxi sibi', nu li'ibeei rnibeei nú lecaxi ri'i nu ri'i bee bene nu necha neca, scua sequienu beei bee bene enu apenatsia rla'na nú tsana' arqui' inziu nu necha neca para nu che ri'ilá beella nu necha neca. 19Rnibeei nu lecati nibiya' lubee bene, nu le'ca li'ibeei neca beei xi neca enu neiqui lubee nu necha neca rri'ibeei, xne ye beenú la tsana' arqui'bee bene nú necha neca rri'i beei, nucua' neca nú rnibiya' lubee bene. 20Lunú necane chenu uyu'ulula bee bene nu utsila'la Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua li'ibeella lu dula nú utsana' arqui'la beella lunú necha neca nu' lu iliulabe quie', nu stucua'la bese uzela beella nu rnibiya' nucua' lubeella, scua masesca'lá necha nehuañi beella lunú uhuañi beella hua'tu. 21Máse neca nze'cae lu cuenda' beei nú né chuluxu beei Stichia' Diose, nu uyulu beeii nu chu utsana' arqui'beei bedichia' nze'ca'nu nú ubene'beei. 22Equie cuenda' beei rialu tucu parte lu ichi' Stichia' Diose elu rni: “Nicu racu zecaí lunú uridi'cuí, nu cuchi enu ungutsa inza lu inza nze'ca, riu'u zecaí lu inzabenu.”

will be added

X\