2 San Pedro 1

1Li'á Simón Pedro, neca tucu apóstol' Jesucristo nu sibi'a lunu. Rquie'a carta quie' luhua li'ihua enu rlu'cu nú nzu teneli arqui' lu Jesucristo nú chiqui' ñia neca tucu nú nzu teneli arqui'ru lunu. Xne utsila'la Diose lia'ahua equie cuenda' Jesucristo enu neli rri'i tucu nú necane. 2Diose ri'i nú chiqui' cha nze'ca lu cuenda'hua cuna nú lia liqui'nu nú chiqui' nzuxe arqui'hua, xne nu'luhua Diose cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 3Diose equie nú rlu'cunu poder uliqui'lanu ye nú se'ca la'cha'ahua para nú rlu'cua'ahua elunehuañi nú leca xunga laxu, nu para nú huañia'ahua nú lecaxi natsa arquia'ahua lunu. Xne nu'lula'ahua enu ucañi lia'ahua para nú yala'ahua elu rnibiya'nu cuna eluxene'nu. 4Enze'e chiqui' llene neca lunú ucuaqui u'nanu lua'ahua nu huaxi secae, nu equie cuenda' nú ucuaqui' u'nanu scua rcua'nahua nú huañihua tucu nu niarqui' Diose, nu scua utsana' arqui'hua ye beenú lecaxi zibi' cuna beenú necha neca nu' lu iliulabe quie'. 5Enze'e rqui'ña nú cua'nahua nú huañi nze'cahua equie nú rlu'cuhua lunú nzeli arqui'hua Jesucristo, nu equie nú nehuañi nze'cahua scua che ri'iláhua beya' xa neca stichia'nu; 6nu equie nu nediya'hua xa necanu, che rri'ihua ana lubee elliebacu'hua nú necha neca, nu lunú rri'ihua ana lubee elliebacu'hua nu necha neca, ché acahua lu'cuhua nú tsuquie arqui'hua, nu equie nú rlu'cuhua nú nzuquie arqui'hua nu' modo huañihua nú lecaxi naa arqui'hua lu Diose; 7nu equie nú nehuañihua nú lecaxi naa arqui'hua lu Diose, scua acahua ri'ihua nú neca nze'ca lu beelá bee sa'hua, nu equie nu nze'cahua nu' modo nú zecahua bee sa'hua. 8Tunu sucu'luhua bee nucua', nu nzequiehua nu rcua'nahua nu nehuañihua scua, chequie la nehuañitsiahua lunú nehuañihua, nu la nehuañi xle'ehua, sino que máse nzequiehua nú nu'luhua Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua. 9Pero bene enu la cua'na nú huañi scua, li'illa necalla xi neca tucu bene enu niquie'lu urre xi neca tucu enu la bi'ya istu. Uzañila'lla nú uri'ila Diose perdona li'illa bee dula nú uri'illa hua'tu. 10Enze'e bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo, tucu nu ubixia Diose li'ihua nu tucu nú ucañinu li'ihua, cua'nahua nú tsuta' arqui'hua lu Diose, xne tunu nzuta' arqui'hua scua, che la zana'hua lu dula. 11Nu scua itá lu'cuhua nú chu'uhua elurnibiya' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, li'inu enu uhua lia'ahua lu dula. 12Enze'e la tsanaa nú rellu'cu' arquia li'ihua ye bee nu unia luhua nee, añinzuca nú nediyala'hua bee nucua' nu añinzuca nu le'ca neli nzequiehua lunú neli neca nú ubene'la'hua. 13Diqui nú nehuañia lu iliulabe quie', li'á nediya nú rqui'ña nú dua'a ana arqui'hua cuna bee bedichia' quie'. 14Xne equie cuenda' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua uri'ilá beya' nú lacaxea' nehuañia lu iliulabe quie'. 15Enze'e chiqui' rcua'na nu nia luhua para nú leca xunga zañi'hua bee stichia'a, mase nú ungutia. 16Chenu udixiule'eru luhua nu xa neca lunú rnibiya' Jesucristo, nu xa neca nu nze'ta zecanu stucu bese, lá llela arqui'ru nú rniru luhua xne ulañi' nze'ca'ru nú chiqui' neca equie ellie'nu. 17Chenu ubene chi Diose enza liñibe, nu uni chi ze'e bedichia' nze'ca lunu: “Benequie' neca lli'ñia nu chiqui' neca equienu nu ñia nzu arquia lunu.” 18Nu li'iru necaru enu ubene' chi Diose hasta liñibe, chenu ullua'aru equie dañi ze'e cuna Jesuse elu ulube'lu ellie'nu. 19Nu scua másela uyali arqui'ru nú uni bee profeta' Diose. Enze'e, neca nze'ca tunu sucu'luhua lunú uni beella, xne stichia' beella neca xi neca quii nú rdu'llie'e elu necabe nzu hasta nú ye'e luyuu. Nee le'ca scua lle'naa, lle'naa nze ri'ihua beya' lu cuenda' Diose hasta chenu riña Jesucristo stucu bese li'inu enu neca ellie'e lua'ahua, che itá ri'ihua beya' yeene. 20Pero uri'ihua beya' nú ni' tucu Stichia' Diose la aca bee bene ri'illa beya' tucu nú necatsia elliebacu'lla, 21xne bee profeta' Diose né ni beella stichia'nu tucu nú necatsia elliebacu' beella, li'ibeella uni beella nucua' equie nú udu' Espíritu Santo arqui'beella nu ni beella scua.

will be added

X\