2~Corintios 6

1Enze'e scua tucu nú rri'iru riña' Diose, nacu'ru luhua nú la tsana' arqui'hua lunú neca nze'ca uri'i Diose luhua, xne tunu sana' arqui'huane lecaxi zibi'i para li'ihua che. 2Xne lu ichi' Stichia' Diose nequie: Chenu uriña bichia nú uri'i casua li'ilu, uri'i casua li'ilu; nu chenu uriña bichia nú tsila'alu utsila'alu. Nu li'iru rniru luhua nú nee uriñala bichia ze'e para li'ihua, uriñala bichia nú tsila'a Diose li'ihua. 3Li'iru la ri'iru nú necha neca nú caa nú la chili arqui' bee bene Jesucristo, nu lecaxi nú necha neca rri'iru para nú la nibee bene nú li'iru la ri'iru tucu nú sete'ru bee bene. 4Sino que ye lunú rri'iru, rri'irune para nú lube'ru lubee bene nú sibi'ru lu Diose nu rriqui'ru lunú se'caru sia nú nehuana se'caru, lunú xi se'cala'cha'ru, nu nehuana nzu arqui'ru, 5nu riñi bee bene li'iru. Nu udu' bee bene li'iru ni'cu', nu uricuyaa bee bene equieru, nu ullaca'ru equie riña' nú rri'iru nu ungucha xcala'ru, nu ulia'na'ru. 6Nu le'ca ulube'ru lubee bene nú sibi'ru lu Diose equie nú nehuañiru tucu nú necane, equie nú nediya'ru tanú neli neca, nu equie nú rlu'cu arqui'ru nu rri'i nze'caru lubee bene, equie nú nzu Espíritu Santo cuna li'iru, nu equie nú se'caru bee bene, 7equie nú rniru nú neli neca, equie nú rri'i Diose elietsa luru, equie nú rniru bezete' lubee bene, nu equie nú recanu'ru li'iru cuna Stichia' Diose. 8Nu' chenu rlu'cu bee bene ula'na luru nu le'ca nu' chenu riqui chi'qui' bee bene li'iru. Nu le'ca nu' chenu rni beella bedichia' nze'ca lu cuenda'ru, nu le'ca nu' chenu se'ta beella li'iru. Nu nu' chenu la chili arqui' beella nú rniru, añinzuca nú rniru nú neli neca. 9Nu' chenu rri'ibeei luru xi neca nú la chulu beei li'iru, añinzuca nú nu'lubeei li'iru. Nu le'ca seca beei nú nze atilaru, pero lasca' atiru, pero añinzuca nú uzete'che'beei li'iru pero lá utibeei li'iru. 10Añinzuca nú nehuana se'caru, pero rlube'ru nú ñia nzu arqui'ru, añinzuca nú se'caru elitsi pero por li'iru huaxi bee bene neca xene ante Diose, nu mase nú lecali xi rlu'curu lu iliulabe quie', pero lecaxi ri'i falta li'iru. 11Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo eyeche corintios, unilaru ye nú uniru luhua nu lecaxi utsacu' arqui'ru luhua equie nú chiqui' se'caru li'ihua. 12Li'iru se'caru li'ihua, pero li'ihua lle'natsia secahua li'iru. 13Pero li'á nia luhua xi rni tucu uzana lubee lli'ñilla: Uzecahua li'iru tucu nú se'caru li'ihua. 14La aca tucunecatsehua cuna bee bene enu la chili arqui' Diose, xne la neca elliebacu' bee bene enu nzenala inziu' Diose tucu nú neca elliebacu' bee bene enu la chenala inziu' Diose. Xne leca modo yete' ellie'e cuna nú necabe. 15Li'ihua nediya'hua nu la neca tucunecatse Jesucristo cuna beze'lu, nu le'ca scua leca modo aca tucu necatse bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo cuna bee bene enu la chili arqui' Jesucristo. 16Urene neca bee bene enu nzeli arqui' Diose Pa liñibe luquela bee bene enu nzeli arqui' bee enu laca diose, xne lia'ahua enu nzeli arqui' Diose enu nehuañi, lia'ahua neca'ahua indu'nu, scua tucu nú nequie tucu parte lu ichi' stichia'nu elu rni: Li'á huañia cuna li'ibeella nu tsua cuna li'ibeella catse elu nucua'a beella. Li'á aca Diose' beella, nu li'ibeella aca beella bee benea. 17Nu le'ca rni lu ichi' Stichia' Diose: La ri'ihua beenú necha neca rri'i bee bene, uchiu'u chuhua lubee nucua'. La ri'ihua beenú necha neca. Para nú yucua'a li'ihua, 18Nu che acaa Pa'hua, nu li'ihua acahua bee lliana'a nu xinchiu'cua, scua rni Pa'ahua Diose, li'inu enu rlu'cu ye poder.

will be added

X\