2~Corintios 5

1Lia'ahua nediya'ahua nú cuerpo nú rlu'cua'ahua lu iliulabe quie' neca xi neca tucu ni'i nú enta bichia nú laxu lu iliulabe quie', pero nediya'ahua nú liñibe Diose liqui' lua'ahua stucu cuerpo, cuerpo nú lá areche' bene xi recache' xitse tucu ni'i nu cuerpo ze'e lu'cua'ahua diqui tiembu. 2Enze'e diquila nú rlu'cua'ahua cuerpo'ahua lu iliulabequie' xana bitsi'ahua, nu niarquia'ahua nú ala' nú uriñala bichia nú lu'cua'ahua stucu cuerpo nú lu'cua'ahua liñibe. 3Xne la aca'ahua Espíritutsia liñibe le'ca lu'cua'ahua stucu cuerpo nú liqui' Diose lua'ahua. 4Diquila nú rlu'cua'ahua cuerpo'ahua nú rlu'cua'ahua lu iliulabe quie' nehuana se'ca'ahua nu nzenu arquia'ahua lunú se'ca'ahua. Nu la niru nú niarqui'ru nú ya'naru sin cuerpo lunú niarquia'ahua nú lu'cua'ahua stucu cuerpo nú necuqui neca nú leca xunga laxu, nú tucu bichia nitilu, cuerpo nú rlu'cua'ahua nú rqui'ña nú nitilu. 5Nu Diose ureche' lia'ahua nú neca'ahua scua lu cuenda' nú uliqui'nu Espíritu Santo'nu lua'ahua, xi neca tucu seña lua'ahua nú aca tucu nú unilanu lua'ahua nú aca. 6Enze'e siempre nzuculua'ahua nú aca tucu nú uninu lua'ahua nú aca, nu lia'ahua nediyala'ahua nú diquila nú rlu'cua'ahua cuerpo quie' leca modo riña'ahua elu nzucu Jesucristo liñibe. 7Pero li'iru nzenalaru li'inu xne nzeli arqui'ru li'inu nu la necane equie cuenda' nú rlañi'ru li'inu. 8Enze'e nzucu lua'ahua nú acane scua, nu niarquia'ahua nú ala' chu za'na'ahua cuerpo nú rlu'cua'ahua lu iliulabe quie' para nú nza'ahua huañia'ahua cuna Jesucristo. 9Enze'e lecaxi ri'i tunu nehuañiru lu iliulabe quie' urre liñibe, pero lunú niarqui'ru neca nú ri'iru lunú niarqui' Jesucristo. 10Xne ye'ahua rqui'ña nú riña'ahua lu Jesucristo liñibe elu hualunue lu cuenda'ahua para nú cada tucua'ahua atia'ahua lunú riala atia'ahua, equie nú uri'i nze'ca'ahua urre equie nú necha uria'ahua lu iliulabequie'. 11Enze'e lunú rlu'curu ula'na lu Jesucristo, rqui'ña nú rcua'naru nú xneca chili arqui' bee bene stichia'nu. Nu nu'lu Diose nú ti necanu, nu ala' nú le'ca nuuhua chuluhua nú ti necanu. 12La cua'naru nú sucu' ayaru le'catsia li'iru tucu nú rri'i bee bene elliebacu' nú rri'iru, sino que lunú niarqui'ru nú ñiatsu arqui'hua nu ri'ihua beya' lunú neli neca lunú rri'iru, para nú acahua cuaquihua lubee bene enu máse rri'i caso nú xneca ya'na nze'ca beei lubeelá bee bene luhuare nú ri'i beei elliebacu' nú xneca nehuañi beei ante Diose. 13Nu nee tunu para bee bene ichia lucu se'caru lunú rri'iru pero rri'irune lu cuenda' Diose. Nu tunu rri'inze'caru elliebacu' necane para nú ri'iru elietsa luhua. 14Equie nú se'caru Jesucristo enze'e rri'iru lunú rri'iru, xne li'iru nediya'ru nú unguti Jesucristo equie cuenda' ye bee bene, nu ye bee bene la qui'ña' nú huañi lu dula. 15Nu Jesucristo unguti equie cuenda' stula ye bee bene, para nú ye bee bene enu nehuañi nee la huañi beella tucu nú necatsia elliebacu' beella, sino que nehuañitsia beella tucu nú niarqui' Jesucristo nú huañi beella, li'inu enu unguti equie cuenda' bee bene nu uhuañi zecanu stucu bese. 16Enze'e tunu hua'tu uria'ahua elliebacu' nú Jesucristo necatsianu tucu bene lu iliulabe, pero nee la ria'ahua elliebacu' scua lu cuenda'nu. Nu le'ca la ria'ahua caso nú xneca neca bee bene nu ti neca bee bene, 17xne titse bee bene enu neca tucu necatsela cuna Jesucristo, li'illa necalla xi neca tucu bene cuqui, ye nú ungalla hua'tu udetelane nu nee necalalla xi neca tucu bene cuqui. 18Pero ye nucua' necane lu cuenda' elietsa' Diose, nu Diose uri'i nú equie cuenda' Jesucristo nellua'a nze'ca'ahua cuna Diose, nu li'inu ucañinu lia'ahua para nú dixiule'ahua lubee bene nú xneca modo cua'a nze'ca bee bene cuna li'inu. 19Nu ye nú uri'i Jesucristo nucua' uri'i nú nzu nze'ca arqui' Diose lubee bene nu lá du' cuendanu stula beella nu Diose ucañi lia'ahua para nú dixiule'ahua lubee bene nú xneca cua'a nze'ca bee bene cuna li'inu. 20Enze'e li'iru necaru bee bene enu rni equie cuenda' Jesucristo luhua, nu neca xi neca nú li'i e'cunu necanu enu rni luhua. Nu equie cuenda' Jesucristo rnacu'ru luhua nú cua'a nze'cahua cuna Diose. 21Xne Jesucristo lá ri'ilinu dula, pero equie cuenda' stula'ahua uzela Diose nú unguti Jesucristo xi neca tucu bene enu rlu'cu dula nu equie cuenda' nucua' rlu'cu cuenda Diose lia'ahua xi neca tucu bene enu la lu'cu dula.

will be added

X\