2~Corintios 4

1Enze'e tucu nú uhua'a arqui' Diose li'iru nú ucañinu li'iru para nú dixiule'eru stichia'nu lubee bene, enze'e la llaca'ru nú rri'iru scua. 2Li'iru la ria'aru lunú netu neca nú a'chi rri'i bee bene. Nu la zequienuru bee bene, nu la che'eru lunú neca Stichia' Diose. Li'iru rnitsiaru Stichia' Diose tucu nú necane. Nu le'ca rri'i bee bene beya' nú neli neca nú rri'iru ante Diose. 3Pero nu' bee bene enu para li'ibeei lecaxi seca bedichia' nze'ca' Jesucristo nú rixiule'eru lubee bene, nu le'ca lecaxi zibi'i para li'ibeei xne la chenala beei inziu' Diose. 4Nu beze'lu enu rnibiya' lu iliulabe quie' utsacu'la elliebacu' beei, li'ibeei enu la niarqui' chili arqui' Jesucristo, para nú la du'llie'e bedichia' nze'ca'nu arqui'beei nu laca lañi'beei lunú recanu rri'inu, li'inu enu iguale neca cuna Diose. 5La dixiule'eru lunú necatsia stichia'ru, li'iru rixiule'eru lunú neca bedichia' nze'ca' Jesucristo lubee bene, li'inu enu rnibiya' lua'ahua. Li'iru nediya'tsiaru nú sibi'ru luhua equie cuenda' nú se'caru Jesucristo. 6Xne le'ca li'i Diose enu unibiya' nú chu'u ellie'e lu iliulabe chenu ureche'nue, le'ca li'inu uxa'lanu elliebacua'ahua para nú ria'ahua beya' xneca neca elu rnibiya'nu, elurnibiya' nú rria'ahua beya' equie cuenda' Jesucristo. 7Pero luye nú recaru cuna elurnibiya' nú rlu'curu, rlu'curune añinzuca nú necatsiaru xineca etsuyuu para nú aca achee nú ye elurnibiya' nze'tae lu Diose nu la ye'ta elu rnibiya'cua' lu cuenda' li'itsiaru. 8Nu añinzuca nú ye clasia' dixi se'caru pero la tsu nehuana arqui'ru, añinzuca nú se'caru nú la llela arqui'ru xa ri'iru, pero chu xela'ru xneca ri'iru. 9Añinzuca nú xitse rri'inu bee bene li'iru, pero la tsana' arqui' Diose li'iru. Mase nú richiu bee bene li'iru lu yuu, pero lá atiru. 10Catse elu nza'aru nehuana rri'inuu bee bene li'iru, tucu nú nehuana uri'inuu bee bene Jesucristo. Pero scua rlube'ru nú nehuañi Jesucristo xne lá tsana' arqui'nu li'iru. 11Diqui nú nehuañiru, yebee bichia nzucutsia luru nú uti bee bene li'iru equie nú necaru bene' Jesucristo nu scua rlube'ru lubee bene poder nú rlu'cu Jesucristo nú le'ca rlu'curu, mase nú necatsiaru bene enu ati. 12Li'iru nzucutsia luru nú atiru equie nú rixiule'eru stichia' Jesucristo, pero li'ihua rlu'cuhua elunehuañi ante Diose lunú ubene'la'hua stichia'nu. 13Lu ichi' Stichia' Diose rni: “Lunú nzeli arquia, enze'e unia lunú unia”, nu nee equie nú le'ca nzeli arqui'ru Stichia' Diose enze'e rixiule'erune. 14Xne lia'ahua nediya'ahua nú Diose uri'i nú uhuañi zeca Jesucristo lu eluti, le'ca li'inu ri'inu nú huañi zeca'ahua lu eluti tucu nú uri'inu cuna Jesucristo. Che ri'i Jesucristo nú junto riña'ahua elu nzucu Diose. 15Xne ye lunú rri'iru nu se'caru, se'carune para nú ri'iru elietsa luhua para nú dalalá bee bene enu chili arqui' Jesucristo. Che scua huaxila bee bene enu dete' che'tsa lu Diose, nu huaxila bee bene enu zucu' aya li'inu. 16Enze'e la llaca'ru xne mase nú ulaxu juersa'ru equie nú rri'iru lunú rri'iru, pero espíritu'ru yeye'e rdu' Diose juersa'e. 17Nu liaxi nú nehuana se'ca'ahua lu iliulabe quie' xne chu rlaxue nu equie nú nehuana secahua scua che atia'ahua eluxene nú liqui' Diose lua'ahua liñibe, eluxene nú máse seca nu leca' bichia nú laxu. 18Xne lia'ahua la la'na'ahua bee eluxene nú nu' lu iliulabe quie' sino que lia'ahua rcua'na'ahua beenú la lañi' bee bene, xne beenú rlañi' bee bene lu iliulabe quie' enta bichia nú laxu bee nucua', pero beenú la lañia'ahua nee, leca' bichia nú laxue.

will be added

X\