2~Corintios 3

1Chenu rniru scua laza' arqui'hua nú sucu' ayaru le'catsia li'iru. Li'ihua nediya'hua nú la qui'ña nú lube'ru tucu ichi' luhua para nú ri'ihua beya' tiru, urre nacu'ru tucu ichi' luhua nú ri'i elietsa nú ri'i bee bene beya' nú tiru, tucu nú rri'i beelá bee bene. 2Xne mismo li'ihua necahua tucu carta para li'iru, carta nú nequie liñi arqui'ru nú rlañi' bee bene nu rri'i beella beya'e. 3Neca xi neca nú li'ihua necahua tucu carta' Jesucristo nú uquie'eru, pero lá quie'erune cuna tinda, sino que cuna Espíritu Santo' Diose enu nehuañi, tucu carta nú la nequie lu tucu quiee xata sino que nequiene liñi arqui' bene. 4Lunú rlu'curu confianza lu Diose equie cuenda' Jesucristo, 5nu la ri'iru elliebacu' nú nu' nú recaru rri'iru equie cuenda' li'itsiaru xne ye nú rri'iru, rri'irune cuna elietsa' Diose. 6Nu li'inu uliqui'nu nú reca'ahua para nú rixiule'ahua lubee bene equie cuenda' inziu nú necuqui, nú riña bee bene lu Diose, tucu inziu cuqui nú la qui'ña chenala bee bene ley nú nequie lu ichi', sino que equie cuenda' Espíritu Santo riña bene lu Diose. Nu ley riñitsiae bee bene, pero Espíritu Santo rliqui' elunehuañi' bee bene. 7Nu tunu ley nú riñi bee bene, ley nú udete' Diose lu Moisés lu tucu quiee xata, nu uyu'u nú rulu siqui' lu Moisés chenu uyucu cuendalla ley cua', hasta nú lá aca' alañi' bee bene Israel lulla lunú chiqui' rulu siqui' lulla nu lle'na lle'naa uniti nú rulu lulla. 8Xne tunu chenu uriña ley cua' scua unga, nu nee. ¡Mase ñia neca nú yene' bee bene equie inziu cuqui nú rlube' Espíritu Santo lubee bene, nu rlu'cula bee bene nú xa modo riña bee bene lu Diose! 9Xne chenu uyu'u ley nú udete' castiya bee bene, chiqui' ñia uriñae nu rulu siqui' uriñae, nu nee masesca'lá chiqui' ñia neca nú yene' bee bene nú la lu'cua' bee bene dula ante Diose. 10Xne mase nú chiqui' ñia unga chenu uriña ley' Diose lu iliulabe quie', nu lia xi nucua' luquelá nú chiqui' ñia neca inziu' Diose nú rlu'cula bee bene nú xneca modo riña bee bene lu Diose. 11Nu tunu ley nú la zibi' diqui tiembu chiqui' ñia ube'tae, pero nee masesca'lá chiqui' ñia neca lu cuenda' bedichia' nze'ca' Jesucristo nú rixiule'e nú xneca tsila'a bee bene, bedichia' nze'ca'nu nú leca' xunga laxu. 12Nu lia'ahua nediya'ahua nú leca xunga laxu bee bedichia' nzeca cua, enze'e sin nú lliquiru rixiule'eru bee bedichia' cua' lubee bene. 13Nu la ri'iru tucu nú uri'i Moisés nú utsacu'lla tucu laquie lulla para nú la lañi' bee bene Israel nú rulu siqui' lulla, nu che lle'naa lle'naa uniti nú rulu lulla. 14Nu la neca nú lutsia Moisés uyacu' xi uyacu', sino que le'ca uyacu' lunú rri'i bee bene ze'e beya'. Xne hasta bee bichia quie' chenu rula beella Stichia' Diose nú uquie'e Moisés la ri'i beella beya' xi rnii, xne tunu chili arqui'beella Jesucristo che ya'la elliebacu' beella nu ri'i beella beya' xi rnii. 15Nu hasta bee bichia quie' chenu rula beella nú uquie'e Moisés, la ri'ili beella beya' xi rnii nu nacu' elliebacu' beella. 16Pero chenu sana' arqui' bene stula bene nu nzeli arqui' bene Jesucristo li'inu xa'lanu elliebacu' beella para nú ri'i beella beya' xi rni stichia'nu. 17Xne tucutsia neca Jesucristo cuna Espíritu Santo, nu elu nehuañi bee bene cuna Espíritu Santo leca' xi nibiya' lubee bene. 18Enze'e ye'ahua leca' xi nacu' lua'ahua tucu nú ulle'ca Moisés, xne lia'ahua neca'ahua xi neca tucu huana elu achee nú ñia neca equie cuenda' Jesucristo. Nu chabea chabea reca'ahua rria'ahua tucu nú niarqui' Jesucristo nú aca'ahua, nu bichia por bichia achee nú xneca rdu' llie'enu arquia'ahua equie cuenda' Espíritu Santo'nu.

will be added

X\