2~Corintios 11

1Ala' nú riqui'hua chiucu chuna bee bedichia' tundu nú nia luhua, pero li'á nia nú uriqui'hua. 2Xne se'ca li'ihua tucu nú seca Diose li'ihua. Tucu nú rri'i tucu pa enu rriucu xinchiu'cu enu nzula nú chiaa enu lasca'li na'tse niyu para nú dete'cuendalla li'inchu lu niyu enu chianchu. Scua niarquia nú detecuendaa li'ihua lu Jesucristo nú la lu'cuhua dula. 3Pero xiquia nú canu ti zequienu li'ihua tucu nú uzequienu be'la Eva cuna nú netsiñiaí, nu chequie la ellu'cua' arqui'hua Jesucristo diquinu' arqui'hua. 4Xne chenu nze'ta ni' stucu bene stichia' Jesucristo luhua, pero urene sete'beei lunú sete'ru li'ihua, urre chenu le'ca nze'ta ni' stucu bene equie cuenda' stucu espíritu luhua, pero lacane tucu nú neca Espíritu Santo nú nzu cuna li'ihua, urre chenu nze'ta ni' stucu bene nú xneca tsila'ahua, pero urene rnibeei tucu nú unilaru luhua, nu li'ihua chu rri'i casuhua li'ibeei. 5Li'á se'ca nú lecaxi rri'i falta elliebacua ante lubee bene bee enu nzenala stichia' bee enu rni nú li'ibeei neca beei mero apóstol. 6Xne mase nú la zibia'a para nú nia, pero la ri'i falta nú reca elliebacua para nú zetea Stichia' Diose, nu li'ihua nediya'hua nú neli nucua' xne ulañi'la'hua ye lunú uri'iru. 7Pero ¿leca resuna tunu la neca nze'ca nú uri'á chenu udixiule'a Stichia' Diose luhua nu lecaxi uri'á cubre luhua?, nu unga lle'na arquia para nú uri'á ana nú ungahua bene' Jesucristo. 8Nu texcua'a bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo uliqui' melu qui'ña para nú huañia, diquila nú seteahua Stichia' Diose. 9Nu chenu utsua cuna li'ihua, chenu nu' xi uze'ca la'cha'a, lá nacua luhua nú ari'ihua elietsa lua, bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo enu nze'ta enza Macedonia li'ibeella ube'tayuu beella lunú xi rqui'ña bichia ze'e. Leca xunga unacua luhua nú xi rqui'ña nú liqui'hua lle'na nú liqui'hua lua, nu leca xunga nacua luhua nú rqui'ña nú ri'ihua elietsa lua. 10Nu como bene' Jesucristo nú necaa rnia nú neli neca luhua, nu ni'tucu bee bene enza lu iliu Acaya leca modo caá nú ñia utsu arquia unia lunú uri'á por li'ihua. 11Nu ¿xiquie nú uri'á scua luhua che? ¿Xie' necane nu la zecaa li'ihua la? Pero Diose nediya' nú chiqui' se'caa li'ihua. 12Nu nze ri'ilá lunú rri'á hasta nee, nu la nacua luhua nú ri'ihua elietsa lua, para nú bee enu nelliñia rni nú neca apóstol la nibeei nú rri'ibeei iguale tucu nú rri'iru. 13Xne li'ibeei lia rnibeei nú neca beei apóstol, sequienutsia beei bee bene nú rnibeei nú neca beei apóstol' Jesucristo. 14Pero la zeca lulliea' bee bene nucua', xne hasta mismo beze'lu reca rlube' lubee bene xi neca tucu ángel Diose. 15Enze'e ni' la zeca lulliea' bee bene nú bee bene' beze'lu rri'i beei xi rri'i bee bene enu sucu' nú niarqui' Diose. Pero li'ibeei riala zeca beei castiya nú riala zeca beei equie nú rri'ibeei scua. 16Nee ni zeca luhua stucu bese: La ri'ihua elliebacu' nú chiqui' netundua pero tunu scua rri'ihua elliebacu' uzelahua nú nia luhua xi neca tucu bene enu netundu para nú le'ca zucu ayaa li'á masia lle'na. 17La ni Diose nú zucu ayaa li'á, pero sucu ayaa li'á xi neca tucu bene enu netundu. 18Scua tucu nú nucua'a huaxi bee bene enu sucu' aya le'catsia li'i lunú rri'illa lu iliulabe quie', le'ca scua zucu ayaa li'á. 19Nu como bene enu chiqui' reca nú necahua laca neriña' nú riqui'hua bee enu netundu, 20nu lunú chiqui' recahua enze'e rriqui'hua bene enu rnibiya' luhua nu rri'ihua tucu nú niarqui' beei nú ri'ihua, enze'e rriqui'hua bee bene enu raxi stene'hua, bee enu sequienu li'ihua, bee enu ruachu li'ihua nu hasta nú selahua nú rdu'beei penete luhua. 21Mase nú necane diatu para li'á, pero li'á nia luhua nú lá alu'curu valuro nú ari'inuru li'ihua scua. Pero tunu li'ibeei sucu' aya beei le'catsia li'ibeei lu stucu nú rene, le'ca scua li'á nu' beya' nú zucu ayaa li'á, nu li'á rnia luhua xi rni tucu bene enu netundu, xne lacane tucu nú riala acane. 22Pero tunu li'ibeei rnibeei nú neca beei bene hebreo le'ca li'á neca bene hebreo. Nu tunu li'ibeei rnibeei nú necabeei bene Israel, le'ca bene Israel necaa, nu tunu rnibeei nú leta familia' Abraham nze'ta beei, le'ca leta bee familia' Abraham nzelaa. 23Nu tunu rnibeei nú riña' Jesucristo rri'ibeei. Li'á máse rri'á riña'nu, mase nú lixiu see nú rnia scua, pero neli nú li'á máse rri'á riña' Jesucristo luquela li'ibeei. Nu enze'e li'á máse udu' bee bene ni'cu' luquela li'ibeei, nu máse udiñi bee bene li'á luquela li'ibeei, nu huaxi bese yamero auti bee bene li'á. 24Ayu' bese uzeteche' bee bene Israel li'á, nu cada tucu bese chenu udiñi beei li'á ala llichi'i nu'quie' chicute udu'beei tetsu'a. 25Nu chuna bese udiñi bee bene li'á cuna ixi' ziti, nu tucu bese udiñi bee bene li'á cuna quiee. Le'ca chuna bese uguatse' barco nú nza'a liñi lu inzatu', nu tucu bichia nu tucu rula' uya'naa lu inzatu', 26ye bee luhuare elu uya'a, unga nelliquine lu cuendaa xi neca chenu udete'a re'cu lubee huana', lubee bene sa'a enu neca bee bene Israel cuna lubee bene enu laca bee bene Israel. Le'ca unga nelliquine lu cuendaa lubee eyeche, cuna lu dañi, nu lu inzatu' cuna lubee bene enu lia rnitsia nú neca bee bene' Jesucristo. 27Chiqui' udetea trabajo nu nehuana ulle'ca, nu huaxi bese ungucha xcala'a, nu ulia'na nu ubichia nu nu' bee bichia nú la acua, le'ca huaxi bese ungulaa, nu lá lu'cua xucua. 28Nu la necane nú nucua'tsia ulle'ca, huaxilá beenú ulle'ca. Nu yeye'e huaxi bese rri'á elliebacu' equie cuenda' bee bene' Jesucristo bee enu nucua'a enza bee eyeche elu uya'a. 29Tunu nu'xi seca tucu sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, che nehuana se'ca equie cuenda'lla. Nu tunu uzequienu bee bene tucu sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo para nú ri'illa dula, che chiqui' lea nu chenuarquia equie cuenda'lla. 30Tunu rqui'ña nú zucu ayaa le'catsia li'á, rqui'ña nú nia equie cuendaa equie nú nehuana ulle'caa. 31Nu Diose enu neca pa' Jesucristo, li'inu enu riala lu'cu bee bene ula'na lu diqui tiembu, li'inu nediya'nu nú neli ye beenú rnia. 32Tiembu nú unibiya' arre Areta, chee uya'a eyeche Damasco nu gobernador enu rnibiya' eyeche ze'e unibiya'lla nú yacu' ru'u bee puerta eyeche ze'e para nú na'tse bee bene ze'e li'á. 33Pero udu' bee bene li'á liñi tucu llume, nu scua ulaca beella li'á enza ru'u tucu ventana nú nzucu tetsu' pared nu nu' elu' abenchila' eyeche ze'e, che scua ula'a lu gobernador ze'e.

will be added

X\