2~Corintios 1

1Li'á Pablo, Diose ucañi li'á para nú aca apóstol' Jesucristo. Nu li'á cuna sa'ahua Timoteo rquie'eru carta quie' luhua li'ihua bee enu nzelila arqui' Stichia' Diose eyeche Corinto cuna diqui lu iliu Acaya. 2Diose Pa'ahua cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua ri'inu nú cha nze'cae lu cuenda' yehua cuna nú nzuxe arqui'hua. 3Che'tsalá Diose, li'inu enu neca pa' Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, li'inu necanu Diose enu rua'a arqui' lia'ahua nu rdu'nu ana arquia'ahua. 4Li'inu rdu'nu ana arquia'ahua chenu nehuana se'ca'ahua para nú le'ca scua aca'ahua dua'ahua ana arqui' bee bene lu xitse nú nehuana seca beella, nu du'ahua ana arqui' beella tucu nú rdu' Diose ana arquia'ahua. 5Xne mase nú chiqui' nehuana se'ca'ahua lunú neca'ahua bene' Jesucristo, le'ca scua chiqui' rdu'nu ana arquia'ahua. 6Nu tunu nehuana se'caru, nehuana se'caru para nú ri'iru elietsa luhua nú tsila'ahua nu du'uru ana arqui'hua, nu tunu rdu'nu ana arquia'ahua necane para nú chu'u ana arqui'hua nu acahua riqui'hua sa' nú nehuana se'caru. 7Nediya' nze'ca'ru nú xneca secahua, scua tucu nú nehuana secahua tucu nú le'ca nehuana se'caru le'ca scua du' Diose ana arqui'hua tucu nú rdu'nu ana arqui'ru. 8Bee sa'a enu nzeli arquia'ahua Jesucristo niarqui'ru nú ri'ihua beya' nú chiqui' nehuana ulle'caru lu iliu Asia. Chiqui' necha ulle'caru enza ze'e nu hasta uri'iru elliebacu' nu la riqui'ru lunú ulle'caru, nu uri'iru elliebacu' nu la chiu'u nehuañiru ze'e. 9Nu uri'iru elliebacu' nú ungutilaru. Pero ulle'caru scua para nú ellu'cu arqui'ru nú lecaxi aca li'itsiaru ri'iru tunu la ri'i Diose elietsa luru, li'inu enu ri'i nú huañi zeca bee bene lu eluti. 10Diose utsila'a lia'ahua lu elutiquie' nu nze tsila'alánu lia'ahua lu sa' clasia' dixi cua'. Lia'ahua nediya'ahua nú scua rri'inu. 11Nu tunu ri'ihua elietsa nacu'hua lu Diose equie cuenda'ru. Nu tunu huaxi bee bene rnacu' lu Diose equie cuenda'ru, che le'ca scua huaxi bee bene dete' che'tsa lu Diose equie cuenda' elietsa nú rri'inu lua'ahua. 12Chiqui' ñia nzu arqui'ru rniru luhua nu la necha se'caru xne nediya'ru nú nehuañi nze'caru ante luhua, nu le'ca esquie ante lubeelá bee bene, nu neli rri'iru lunú riala ri'iru. Pero la ri'iru scua lunú necatsia elliebacu'ru sino que rri'iru scua cuna elietsa' Diose. 13Lubee carta nú uxe'laru luhua lá quie'eru bee bedichia' nú lacahua ulahua nu la ri'ihua beya', nu ala' nú ri'ihua beya' ye nú rnia luhua. 14Scua tucu nú chabe' chabe' nzeri'ihua beya' chenu riña zeca Jesucristo stucu bese, li'ihua ñiatsu arqui'hua cuna li'iru, nu li'iru ñiatsu arqui'ru cuna li'ihua. 15Nu lunú nzucu lua nú acane scua, enze'e rluti uri'á elliebacu' nú nzelabi'ya li'ihua para nú ñia tsu arqui'hua nú nzelabi'ya li'ihua chiucu bese. 16Uri'á elliebacu' nú ayelabi'yaxua li'ihua chenu ubelaa ca'a Macedonia, nu chenu benchila' zeca nú ubelaa Macedonia ayelabi'ya zeca li'ihua stucu bese, nu chela adu' inzahua li'á enza Judea. 17La ri'ihua elliebacu' nú chenu unia luhua nú nzelabi'ya li'ihua li'á rnia nucua'. La ri'ihua elliebacu' nú rri'itsia tucu nú neca elliebacua nú rnia nú nzela nu la yelaa. 18Diose nediya' nze'ca' nú li'iru la niru nu ri'iru lunú nediya'ru nú la ri'iru. 19Xne Jesucristo enu neca Lli'ñi Diose, li'inu enu rniru stichia' luhua, li'á nu Silvano nu Timoteo, nu Jesucristo siempre rninu nú neli neca, nu la ninu nú lia ninu. 20Xne equie cuenda'nu uyalu ye nú ucuaqui u'na Diose lua'ahua. Nu equie cuenda'nu rnia'ahua “Amén” chenu rdete'ahua che'tsa lu Diose. 21Nu Diose rri'i elietsa luru cuna luhua para nú tsuta' arquia'ahua lunú neca tucu necatse'ahua cuna Jesucristo, Diose ucañi lia'ahua para nú neca'ahua bee bene'nu. 22Nu li'inu uliqui'nu Espíritu Santo'nu arquia'ahua xi neca tucu seña nú atia'ahua lunú riala atia'ahua. 23Pero tunu lasca' yela Corinto tucu nú uri'á elliebacu', Diose nediya' nú lá yela xne la niarquia nú qui'yahua ri'á, nu Diose dete' castiya li'á tunu la neli lunú rnia. 24Li'iru la cua'naru nú nibiya'ru luhua para nú xneca chili arqui'hua Jesucristo, xne li'iru nediya'ru nú neli nzuta' arqui'hua lunú nzeli arqui'hua Jesucristo, sino que rla'naru nú ri'iru elietsa luhua nú ñia nzu arqui'hua huañihua.

will be added

X\