1~Timoteo 5

1La ri'ilu nú qui'ya' tucu bene enu unguxu uni' bezete' nze'ca lulla tucu nú necalla xi neca pa'lu, nu bee bene enu nere'ne' ude'te' bezete' nze'ca lubeei tucu nú neca beei xi neca bichilu. 2Le'ca uni' bezete' nze'ca lubee una'a enu unguxu tucu nú neca beella xi neca na'lu, nu bee una'a enu nere'ne', uni' bezete' nze'ca lu beenchu tucu nú neca beenchu xi neca zanalu, nu la za' arqui'lu nú necha neca lu beenchu. 3Uri'i elietsa lubee una'a zaqui enu leca'ti nu'. 4Pero tunu tucu una'a zaqui enu rlu'cu endu' urre lli'ñi acaa, li'ibeei rqui'ña nú rluti acabeei enu bi'ya bee bene' beei nu ri'ibeei elietsa lulla para nú ixiu beei nu uri'i ru'cu pa' beei cuna na' beei li'ibeei, xne nucua' neca nze'ca, nu scua riu' arqui' Diose. 5Una'a zaqui enu neli nú leca' tinu', nchiucu'tsia arqui'lla Diose nu la tsuxella rnacu'lla lunu nu sequieella lunu bichia si rula'. 6Pero una'a zaqui enu nehuañitsia lunú riu'tsia arqui' lunú necha neca, neca xi neca nú ungutilanchu xne la llucu' arqui'nchu Diose. 7Udixiule'e bee nucua' lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo, para nú la ze'ta bee bene li'ibeella. 8Xne bene enu la ri'i elietsa lusa', nu ni' lubee bene ni'lla la ri'illa elietsalu, li'illa utsana' arqui'lalla lunú nzeli arqui'lla Jesucristo' nu scua másela necha necalla lunú neca bee bene enu la chili arqui' Jesucristo. 9Una'a zaqui enu zucuichi para nú ri'ihua elietsalu, rqui'ña nú necalla enu nza máse de sesenta lana cuna nú lá lu'culla stucu niyu diqui nú nehuañi niyu'lla. 10Le'ca rqui'ña nú nu'lu bee bene li'illa nú uri'illa ye beenú neca nze'ca, cuna nú uri'i ru'cu nze'calla bee endu'lla, nu udete'lla elu a'tse bee bene ni'lla nu uri'i nze'calla lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo enu rriña ni'lla. Nu uri'illa elietsa lubee bene enu nehuana seca. Cuna nú uzucu'lulla nú uri'illa ye nú neca nze'ca. 11Pero bee una'a zaqui enu nere'ne'lá la qui'ña nú zucu' ichilu beenchu, xne luego niarqui' beenchu nú chia zeca beenchu nu la ria' beenchu tucu nú riala nú sibi' beenchu lu Jesucristo. 12Che rri'i beenchu dula, xne la tsa'alu beenchu lunú ucuaqui beenchu lu Jesucristo. 13Le'ca bee una'a cua' enzetsia beenchu ni'i por ni'i bee bene, nu rna'tse custumbre beenchu nú lecaxi ri'i beenchu, nu la ri'i beenchu nucua'tsia, le'ca neca beenchu enu rni lu cuenda' bee bene. Nu riu'u beenchu lu ye nú la yala chu'u beenchu nu rni beenchu lunú la yala ni beenchu. 14Enze'e niarquia nú mejora chia zeca bee una'a zaqui enu nere'ne'lá cuna nú lu'cu beenchu endu', nu nibiya' nze'ca beenchu ni'i beenchu tucu nú rialane para nú la chu'u nú ze'ta bee bene enu rlee lua'ahua lia'ahua. 15Xne nu' bee una'a zaqui enu utsana' arqui'la inziu' Diose nu nzequie beenchu inziu' beze'lu. 16Tunu tucu bene enu nzeli arqui' Jesucristo rlu'cu beella leta bee familia' beella tucu una'a zaqui, li'ibeella rqui'ña nú ri'i beella elietsa lu una'a ze'e, para nú la aca nucua' tucu yuhua' para bee sa'ahua enu nzeli arqui' Jesucristo, nu scua nu' modo ri'i beella elietsa lubee una'a zaqui enu neli leca' tinu'. 17Bee bene enu rnibiya' lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo cuna bee bene enu sete' Stichia' Diose nu rnibeella tucu nú rialane, rqui'ña nú chiqui' lu'cu bee bene' Diose ula'na lubee benecua' cuna nú dete' beella ye lunú qui'ña bee benecua'. 18Xne lu ichi' Stichia' Diose rni: “La du'lu ixiu lli'i u'na' chenu rri'í riña'.” Le'ca rni lu ichi' Stichia' Diose: “Bene enu rri'i riña' rqui'ña nú yaxulla.” 19La chili arqui'lu lunú rni bee bene enu nu' xi rricu' quiya tucu bene enu rnibiya' lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo, tunu leca chiucu chuna testigo enu ni nú neli neca nú rni bene lu cuenda'lla. 20Pero tunu tucu bene enu rnibiya' nzeri'ilá dula rqui'ña nú ri'ilu nú qui'ya'lla ante lu ye bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo, para nú lliqui beelá beella. 21Lu Diose, cuna lu Jesucristo nu lubee ángele enu ucañinu, nia lulu nu la zañi'lu uri'i tucu nú unilá lulu, nu la cañilu xa rri'ilu lubee bene uri'i tucunecatse lu ye bee bene. 22La liala'lu nú chu cañilu tucu bene enu nibiya', xne la ri'ilu beya' tunu rri'i benecua' tucu nú necha neca chequie ni bee bene nú le'ca nuulu riu' arqui'lu tucu nú rri'illa. Ubi'ya li'ilu lu cuenda' ye dula. 23Lu nú siempre riti xla'culu xne la neca nze'ca xla'culu, la hue'lu inza tsia, hue'lu lle'na biñu. 24Nu' bee bene enu luego achee dula nú rri'illa ante nú chiu'lue lu cuenda'lla lu Diose, pero nu' bee bene enu la aca achee dula nú rri'i, hasta bichia chenu chiu'lue lu cuenda'lla ante Diose. 25Le'ca scua nu' bee bene enu luego achee lunú neca nze'ca rri'illa nu nu' bee bene enu la aca chee nú neca nze'ca rri'i pero riña bichia nu acabiya' bee bene bee nucua'.

will be added

X\