1~Timoteo 4

1Neli unila Espíritu Santo nú nze'ta bichia nú nu' bee bene enu tsana' arqui' lunú nzeli arqui' Jesucristo, nu máse rri'i beei caso lunú rni bee bene enu sequienu bee bene cuna ye beelá nú nze'ta lu beze'lu. 2Li'ibeei maselá rri'i caso beei stichia' bee bene enu niquichia' nu sequienu bee bene, bee benecua' neca enu la tsia' lunú rri'i beei dula xne nu'beya'la' beei nú rri'ibeei scua. 3Bee benecua' rnibeei nú la yala chia bee bene, cuna nú nu' bee elubacu nú leca modo nú acu bee bene, pero udu' Diose ye clasia' bee elubacu para nú acu bee bene enu nzeli arqui' li'inu, li'ibeella enu nu'lu lunú neli neca nu dete'beella che'tsa lunu. 4Xne ye nú ureche'e Diose neca nze'cae, nu la yala nú ni'ahua nú nu' nú la neca nze'ca, tunu dete'ahua che'tsa lu Diose chenu nzeta'cua'ahuane, 5xne chenu rnacua'ahua lu Diose, li'inu rri'ile'yanu cuna stichia'nu equie nú rda'cua'ahua. 6Tunu li'ilu sete'lu bee bene enu nzeli arqui' Jesucristo tucu nú unilá lulu, che sí necalu enu neli sibi' lu Jesucristo tucu nú rialane, scua nzeacalálu maselá lunú recalalu cuna lunú nzeli arqui'lu, cuna bee bedichia' nze'ca nú nzequieelu. 7La ri'ilu caso bee cuento nú xela arqui' bee bene beenú la neli neca, mejora uquia quietsia nú acalálu nú tsuta' arqui'lu nú huañilu tucu nú niarqui' Diose nú huañilu. 8Neca nze'ca nú rri'i bee bene ejercicio para nú aca naaqui cuerpo'lla, pero lu yeene máse sibi' nú nzuta' arquia'ahua lu Diose, xne tucu nú sibi' nucua' lu iliulabe quie' le'ca scua zibi'i liñibe elu huañi li'ahua. 9Neli neca bee bedichia' cua', nu ye bee bene riala nú chili arqui' li'i. 10Enze'e mase se'ca'a lunú se'ca'a, pero nzeri'ilá lunú ri'á, equie nú nzeli arquia'a Diose enu nehuañi, li'inu enu sila'a ye bee bene. Pero máse necane para bee bene enu nzeli arqui' li'inu. 11Nucua' neca nú riala zete'lu bee bene cuna nu nibiya'lu lubeei nú zucu' beei bee nucua'. 12Ubi'ya li'ilu para nú la ni bee bene nu la zibi'lu equie nú nere'ne'lu, rqui'ña nú acalu tucu ejemplu lubee bene enu nzeli arqui' Jesucristo equie nú xa rdichia'lu nu xa nehuañilu, cuna nú secalu bee bene cuna nu xa nzeli arqui'lu Jesucristo, cuna nú xa rri'ilu elliebacu' nze'ca. 13Diqui nú nzelabi'ya li'ilu ula' Stichia' Diose lubee bene, nu ni' bezete' lubeei nu zete'lu li'ibeei lunú rni Stichia' Diose. 14Ubi'ya nú uliqui' Diose lulu tucu nú uni bee bene' Jesucristo enu rnibiya' equie cuenda'lu chenu uricu' beella yabeella equielu, chenu uri'i beella beya' nú necalu bene enu ucañi Diose. 15Uzu'cu'lutsia nú ri'ilu ye bee nucua' nu utsuta' arqui' lue para nú lañi' ye bee bene nú xa nzequielu inziu' Diose. 16Ubi'ya li'ilu nu ubi'ya lunú xa sete'lu bee bene, nu uquia quieelá lunú nzuta' arqui'lu lu ye nu nediya'la'lu, scua tsila'alu li'ilu nu tsila'a bee bene enu riene' lunú sete'lu.

will be added

X\