1~Timoteo 2

1Nee rluti nia luhua nú nacu'hua lu Diose, cuna nú ziquieehua lu Diose, cuna nú diquinu' arqui'hua nacu'hua lunu lu cuenda' ye bee bene, nu dete'hua che'tsa lunu lu cuenda' beella. 2Rqui'ña nú nacu'ahua lu Diose lu cuenda' bee gobierno cuna lu cuenda' ye bee usticia, para nú huañi nze'ca'ahua nu nzuxe arquia'ahua, cuna nú nze ri'ila'ahua seidu inziu' Diose nu lu'cua'ahua ula'na tucu nú rialane. 3Xne nucua' neca nze'ca nú riu' arqui' Diose Pa liñibe li'inu enu utsila'a li'ahua lu dula. 4Nu niarqui'nu nú tsila'a ye bee bene nu riña bichia nú chu'lu bee bene lunú neli neca. 5Xne nu' tucutsia Diose, nu equie cuenda' tucutsia Jesucristo nu' modo riña bee bene lu Diose li'inu enu ube'ta lu iliulabe xi neca tucu bene. 6Unguti Jesucristo lu cruse para nú udixiunu equie cuenda' stula ye bee bene iliulabe, nucua' neca nú ulube' Diose lubee bene chenu uriña bichia nú unga bee nucua'. 7Enze'e ucañinu li'á para nú aca tucu apóstol'nu nu ixiule'a stichia'nu lubee bene cuna nú zetea bee bene enu la neca bee bene Israel lunú neli neca cuna nú xa chili arqui'beei Jesucristo. Nelia nú rnia scua, la zequienuahua. 8Nee niarquia nú ye bee eyeche nacu' bee niyu lu Diose nu letsa beella yabeella enza liñibe, pero la nacu' beella lu Diose cuna elliebacu' nú lixiu neca nu sin nu rlee bene nu sin xuu. 9Le'ca niarquia nú bee una'a utu beenchu xucu beenchu tucu nú riala nú utu beenchu, sin nú dete xe'ta' beenchu lunú suche'e beenchu cuna oro cuna perla, cuna laquie fiño nú huaxi seca, cuna nú la tsuche' xe'ta' beenchu ichia equie beenchu, 10xne máse neca nze'ca nú ri'i beenchu lunú neca nze'ca, tucu nú riala nú ri'i ye bee una'a enu nzenala inziu' Diose. 11Le'ca esquie bee una'a rqui'ña nú chii cua'a beenchu nu zucu' diacatsia beenchu nu la ni beenchu chenu sete' bee niyu Stichia' Diose. 12La yala nú zete' tucu una'a Stichia' Diose elu riete' sa' bee bene para nú riene'beei Stichia' Diose xne la yala nú nibiya' bee una'a lubee niyu. Sino que zucu' diacatsia bee una'a, 13xne rlutilá ureche'e Diose Adán, cheela ureche'nu Eva. 14Nu lá zequienu beze'lu Adán, enu uzequienu beze'lu neca Eva, nu equie nú uzequienu beze'lu li'inchu uri'inchu dula. 15Pero le'ca tsila'a Diose bee una'a tunu ri'i beenchu tucu nú riala nú ri'i beenchu como naa nú neca beenchu, cuna nú chequieelá beenchu nú nzeli arqui' beenchu Diose, cuna nú zeca beenchu bee bene, nu huañi nze'ca beenchu.

will be added

X\