1~Timoteo 1

1Li'á Pablo, neca tucu apóstol' Jesucristo equie nú unibiya' Diose enu sila'a lia'ahua cuna equie nú unibiya' Jesucristo enu nzuculua'ahua nú nze'ta stucu bese. 2Quie'a carta quie' lulu Timoteo, li'ilu enu neca xi neca endua equie nú nzeli arqui' rucua'a Jesucristo, Diose Pa liñibe cuna Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua ri'inu nú cha nze'ca lu cuenda'lu, cuna nú hua'a arqui'nu li'ilu cuna nú ri'inu nú nzuxe arqui'lu. 3Tucu nú unilá lulu chenu nza'a lu iliu Macedonia, nú ya'nalu lu eyeche Efeso, para nú nilu lu chiucu chuna bee bene ze'e para nú la zetea' beei bee bene lunú la neli neca, 4cuna nú la ria' beei caso lunú xela arqui' bee bene cuna lunú ti unga bee bene' beei hua'tu. Xne rri'i nucua' nú liutsia beei nu la ri'i nucua' elietsa lubeei para nú chililá arqui'beei Stichia' Diose. 5Lunú niarquia nú zeca beei bee sa'beei diquinu' arqui'beei sin nú za' arqui'beei nú necha neca, scua aca ache nú diquinu' arqui'beei nzeli arqui'beei Stichia' Diose. 6Xne nu' beei enu la ria' scua, equie nú máse rdichia' beei bee bedichia' nú la zibi'. 7Niarqui' beei nú zete' beei bee bene xa neca ley' Diose, pero ni' li'ibeei la ri'ibeei beya' xi rni bedichia' nú rnibeei, nu la ri'ibeei beya' xi rni ye nú sete'beei bee bene. 8Nediya'ahua nú neca nze'ca ley' Diose, para bene enu rri'i beya' xi sibi'i. 9Le'ca nediya'ahua nú né liqui' Diose ley cua' para bee bene enu nehuañi tucu nú rialane lunu. Neca ley cua' para nú aca castiya bee bene enu nziti arqui' cuna bee bene enu la zucu'lu nú huañi nze'ca, cuna bee bene enu necha rri'i cuna bee bene enu rri'i dula, cuna bee bene enu la dete' nú neca equie Diose nu la lu'cu ula'na lunu, cuna bee bene enu ruuti pa' urre na', cuna ye bee bene enu rri'i eluti. 10Le'ca sibi' ley cua' para nú aca castiya bee bene enu rri'i eluhuexe, cuna lubee niyu enu rna'tse le'ca sa' niyu, cuna lubee una'a enu le'ca rna'tse sa' una'a, cuna lubee bene enu rcachi' bee bene para nu ruti beei bee bene lu stucu bene xi neca moso'. Le'ca sibi' ley cua' para nu aca castiya bee bene enu niquichia', cuna lubee bene enu hasta nú rquie'e Diose chenu rni eluquichia', cuna lubee bene enu rri'i condra bedichia' nú neli neca. 11Bee bedichia' nú neli neca quie', neca beenú nze'ta lubee bedichia' nze'ca' Jesucristo nú ñia neca. Diose Pa liñibe enu riala ula'na utsa'nanu bedichia' quie' lua para nú ixiule'ene lubee bene. 12Rdetea che'tsa lu Jesucristo enu rnibiya' lua'ahua, xne rri'inu elietsa lua, nu nediya'nu nú tsalua stichia'nu enze'e ucañinu li'á para nú ixiule'a stichia'nu, 13añinzuca nú ante unia bedichia' nú necha neca lu cuenda'nu, nu uri'i condra bee bene enu nzeli arqui' li'inu, cuna nú chiqui' necha uri'á lubeella. Pero uhua'a arqui' Diose li'á, xne lá ri'á beya' lunú uri'á equie nú lasca' chili arquia Jesucristo. 14Nu chiqui' ñia uri'i Diose lua, uri'inu elietsa lua nú xa chili arquia Jesucristo, nu xneca zeca li'inu xne neca tucu necatse'ahua cuna li'inu. 15Nee bee bedichia' nú neli nia luhua, rqui'ña nú ye bee bene chili arqui' nú ube'ta Jesucristo lu iliulabe para nú tsila'anu li'ibeei lu stula beei, nu lu ye bee bene li'á neca tucu enu máse uri'i dula. 16Pero añinzuca nú necaa bene enu máse rlu'cu dula, uhua'a arqui' Diose li'á nu né llaca' Jesucristo li'á para nu scua ri'i bee bene enu chili arqui' li'inu beya' xa nzuquie arqui' Jesucristo bee bene para nú scua chili arqui' bee bene stichia'nu, nu scua lu'cu beella nú huañili beella liñibe. 17¡Enze'e rqui'ña nú diqui tiembu lu'cua'ahua ula'na lu Diose, nu nia'ahua bedichia' nze'ca para li'inu enu neca Arre nu leca xunga atinu, nu le'ca rlu'cunu elurnibiya' diqui tiembu, xne li'itsianu necanu Diose nu lecati lañi' li'inu! Amén. 18Timoteo li'ilu enu neca xi neca endua, nia lulu nú ri'ilu tucu nú uni bee bene enu nzeli arqui' Diose lu cuenda'lu hasta hua'tu, xi neca tucu sundado enu nza lu xuu la lliquilu bee bene enu rri'i condra Stichia' Diose. 19Utsuta' arqui' lunú nzeli arqui'lu Jesucristo, nu uri'i bee elliebacu' nú neca nze'ca para nú acalu ri'ilu tucu nú necane. Xne nu' bee bene equie nú lá zucu' beei nú ri'i beei scua utsana' arqui'beei lunú uchili arqui'beei Stichia' Diose. 20Scua ulle'ca Himeneo cuna Alejandro, enze'e utsa'na li'ibeei ya beze'lu para nú zete' beei nú la yala nú nibeei bedichia' nú necha neca lu cuenda' Diose.

will be added

X\